Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Brazil: Valdira wabuska kandulu usiku ndipo wakusambira Baibolo pa foni

 KUPHARAZGA NA KUSAMBIZGA PA CHARU CHOSE

Americas

Americas
  • VYARU 57

  • UNANDI WA ŴANTHU 982,501,976

  • ŴAPHARAZGI 4,102,272

  • MASAMBIRO GHA BAIBOLO 4,345,532

Kusambira Baibolo Usiku mu Munda

Ŵapayiniya ŵanyake ŵapadera awo mbakutorana ŵakupharazga ku chigaŵa chinyake cha ku Brazil icho kukupharazga mpingo uliwose yayi. Ŵapayiniya aŵa, ŵakapulika kuti mwanakazi munyake zina lake Valdira wakasambirapo Baibolo na Ŵakaboni vyaka 13 kumanyuma. Kuti ŵasange Valdira, ŵakenda mu msewu uheni chomene ndiposo wafuvu. Ŵakayambukanga tumadambo twakusuzga kuyambuka. Chifukwa chakuti Valdira wakakhalanga ku mizi yakutali,  ŵakasanga nthowa yakuti ŵasambilirenge nayo Baibolo. Nangauli Valdira wakaŵa na foni, kweni netiweki yikasangikanga ku munda uwo ukaŵa kutali chomene na nyumba yake. Nyengo yiwemi kwa Valdira kusambira Baibolo, yikaŵa para yajumpha 9 koloko usiku. Muŵe nga mukuwona ivyo vikuchitika: Msungwana wali yekha mu munda usiku uku kandulu wakubuka, ndipo wakusambira Baibolo pa foni.

Maungano gha pa Sabata nagho Valdira wakupulikizga pa foni. Wakuluta ku munda wenewura na Baibolo lake, Gongwe la Mulinda, na sumu kukapulikizga. Para kuli vula, wakuyegha ambulera.

Mu Malichi, Valdira wakenda mtunda utali chomene kuti wakafike ku Nyumba ya Ufumu yapafupiko kuti wakaŵepo pa ungano wapadera. Pa ungano uwu, pakafuma Baibolo la Mang’anamuliro gha Charu Chiphya la mu Chipwitikizi, ilo likaŵa kuti lanozgekaso. Wakakondwa chomene kupokera Baibolo ili. Para munthu wamuwonga chifukwa chakuti wakujipeleka chomene kusambira Baibolo, Valdira wakazgoranga kuti, “Ni vyakusuzga yayi.”

“Nkhamanya Kuti Zuŵa Linyake Mwizenge”

Ku Colombia kuli ŵamwenye ŵanyake ŵa ku America awo ŵakuchemeka kuti Yukpa. Pambere Frank, uyo ni mupayiniya wapadera wandalute mu muzi wa ŵanthu aŵa, wakachenjezgeka kuti mu muzi uwu muli fumu iyo zina lake ni John Jairo. Fumu iyi, yachimbizgapo ŵanthu ŵa visopa vinandi awo ŵakakhumbanga kupharazga mu muzi uwu. Zuŵa linyake, John wakasanga muliska wa tchalitchi lake wakutolera ndalama ya chakhumi mu muzi uwu, ndipo wakamuchutupuska uheni chomene. Wakaphuliska futi muchanya ndipo muliska wakachimbira uheni chomene.

Colombia: Frank, uyo ni mupayiniya wapadera, wakusambira Baibolo na gulu la ŵanthu ŵakuchemeka kuti Yukpa

Frank wakati: “Tikati tafika mu muzi uwu, munthu wakwamba kutipokelera na kupulikizga uthenga withu wakaŵa mwana msungwana ŵa John Jairo. Tikati tamulongora buku la  Kasi Baibolo Likusambizgachi Chomenechomene? nyengo yeneyiyo wakati, ‘Chisopa ichi ndicho ine nkhukhumba kunjira.’ Msungwana uyu wakachimbira kukaphalira adada ŵake. Adada ŵake ŵakatichemeska. Tikaluta uku tili na wofi. Pambere tindayowoye chilichose, iwo ŵakati: ‘Nkhumanya kuti chisopa chinu ntchaunenesko. Vyaka 8 ivyo vyajumpha, apo nkhaŵa ku Becerril, nkhasanga kabuku mu nkhando, kanthena ako mwapa mwana wane. Nkhaŵerenga, ndipo kufuma nyengo iyo, nkhalindiliranga waka kuti mwize. Nkhamanyanga kuti zuŵa linyake mwizenge. Nkhukhumba kuti munisambizge Baibolo, musambizge banja lane, kweniso musambizge muzi wose. Muli ŵakupokelereka pano.’

“Masozi ghakati lengalenga mu maso chifukwa cha mazgu agha. Muzi wose ukawungana kuti tiupharazgire. Ndipo John  Jairo wakang’anamuliranga ivyo tikayowoyanga kuya mu chiyowoyero chawo. Apo tikawerangako, John Jairo wakatibweleka mbunda yake kuti yitiyeghere katundu withu. Pasono tikuchitiska masambiro gha Baibolo ghakukwana 47, ndipo pa masambiro agha pakuŵa ŵanthu ŵakukwana 120 ŵakufuma mu vikaya vyakupambanapambana. John Jairo na mwana wake msungwana nawo tikusambira nawo Baibolo.”

Uyo wakasuzganga Ŵakaboni Wakasintha

José wakukhala ku Ecuador ndipo wakaŵa Mukatolika wakujipeleka ku tchalitchi lake. Iyo wakalemba kuti: “Ŵakaboni ŵa Yehova nkhaŵatinkhanga chomene. Nkhaŵatambuzga vyaka 10. Nkhatumanga gulu la ŵanthu kuti liŵawukire, nkhaŵatimbanga, kweniso nkhaŵapusikiranga kuti mbankhungu. Ndipo para  ŵajalirika mu jele, nkhalimbikiranga chomene kuti pa jele lawo niŵikepo chiloko chikuru kuti ŵaleke kufuma. Zuŵa linyake tikaphwanya galimoto ya Kaboni. Nyengo yinyakeso tikaponya muthuthuthu wa Kaboni mu chidambo.

“Mu chaka cha 2010, nkhakoleka na chikhoso cha nkhumba. Dokotala wakaniphalira kuti nifumeko uko nkhakhalanga chifukwa kukazizimanga chomene ndipo nilute ku malo ghakuthukira. Nkhaluta kukakhala ku munda wa mubali wane munyake ndipo ndine nkhayamba kupwelelera munda uwu. Pakuti nkhaŵako nekha, nkhasoŵanga munthu wakuchezga nayo. Kasi ni njani wakizako ku munda uwu? Ŵakaboni ŵa Yehova. Chifukwa chakuti nkhaŵa na phukwa, nkhadumbiskana nawo ndipo nkhazizwa chomene kuwona umo ŵakalongosoleranga Malemba. Nkhazomera kuti ŵasambirenge nane Baibolo na chilato chakuti nipulike waka ivyo ŵayowoyenge. Nkhati nasambira myezi 6, nkhaluta ku maungano kakwamba. Nkhakondwa chomene na chitemwa ndiposo lusungu ulo ŵakanilongora ku maungano mwakuti nkhajifumba kuti, ‘Panji aŵa ndiwo mbateŵeti nadi ŵa Chiuta?’ Nkhasambira vinandi ndipo nkhabatizika mu Epulero 2014.

“Njuŵi yikayamba kunisuzga chomene chifukwa chakuti nkhatambuzganga Ŵakaboni. Kweni Yehova wakanipa mwaŵi kuti nifumiske ivyo vikaŵa kusingo. Pa ungano wa dera wa pa Okutobala 4, 2014, ŵakanifumba pa pulatifomu umo kumanyuma nkhasuzgiranga Ŵakaboni. Ŵakanifumba kuti: ‘Para mungapika mwaŵi kuti muphepiske kwa munthu yumoza uyo mukamutambuzgapo kumanyuma, mungasankha njani?’ Nyengo yeneyiyo nkhazgora kuti ningaphepiska mubali munyake zina lake Edmundo kweni nkhumanya yayi umo ningamusangira. Nkhamanyanga yayi kuti mulaŵiliri wa dera wali kumuchema ndipo wali kuseri kwa pulatifomu. Edmundo wakiza pa pulatifomu ndipo tikavumbatirana na kwamba kulira. Ŵategherezgi nawo ŵakayamba kulira nase lumoza.”

“Chonde Yehova, Tumani Ŵakaboni Ŵinu Kuti Ŵanisange”

Paraguay: Mwanakazi wakufumba ŵadumbu usange Mbakaboni ŵa Yehova

Gulu la ŵadumbu ku Asunción, Paraguay, likaŵa kuti lamalizga waka kupharazga mu chigaŵa chawo. Zuŵa ili kukawotcha  chomene, dazi likaŵa ngee. Kweni ŵapharazgi aŵa ŵakaghanaghana kuti ŵapharazgekoso nyumba zichoko waka zapafupi. Yumoza wa ŵapharazgi aŵa wakati, “Panji munthu munyake wakulomba.” Ndipo mwanakazi munyake wakimilira pa mulyango wa nyumba yake ndipo wakatawuzga ŵadumbu uku wakumwemwetera. Wakaŵafumba usange Mbakaboni ŵa Yehova. Mwanakazi uyu wakati wali kwiza mwezi wamara ku Paraguay kufuma ku Bolivia chifukwa cha ntchito. Wakati ku Bolivia wakasambiranga Baibolo na Ŵakaboni pambere wandasamukire ku Paraguay. Wakati ŵanthu uko wakukhala sono ŵakamanyanga yayi uko wangasanga Ŵakaboni. Ntheura wakalomba kuti, “Chonde Yehova, tumani Ŵakaboni ŵinu kuti ŵanisange.” Zuŵa lenelilo, ŵadumbu ŵakiza ndipo ŵakapangana kuti ŵasambirenge Baibolo.