Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 INDONESIA

Ntchito Yakupharazga Yikaluta Panthazi ku West Java

Theodorus Ratu

Ntchito Yakupharazga Yikaluta Panthazi ku West Java

Mu 1933, Frank Rice wakachema Theodorus (Theo) Ratu, uyo kukwawo kukaŵa ku North Sulawesi, kuti wazakamovwire ntchito pa malo ghakupokelera mabuku ku Jakarta. Theo wakati: “Nkhayamba kuyitemwa chomene ntchito yakukhwaskana na Ufumu wa Chiuta ndipo nkhayamba kupharazga na Mubali Rice. Pamanyuma nkhayamba kwenda na mubali Bill Hunter pakupharazga mu Java ndipo nkhaŵa pa gulu ilo likaŵa mu boti la Ŵakunyamura Ungweru pa ulendo wa kupharazga mu Sumatra.” Theo wakaŵa munthu wakwamba ku Indonesia kusambira unenesko. Kweniso wakachita upayiniya vyaka vinandi ku Java, North Sulawesi, na Sumatra.

Mu chaka chakulondezgapo, Bill Hunter wakagaŵira Felix Tan kabuku kakuti Kasi Ŵakufwa Ŵali Nkhu? Felex Tan wakasambiranga sukulu ku Jakarta. Iyo wakawelera kukwake ku Bandung, ku West Java, ndipo wakalongora kabuku aka munung’una wake, Dodo. Wose ŵakazizwa chomene ŵati ŵasambira mu kabuku aka kuti munthu wakwamba Adamu wakaŵavya kanthu kanyake mu thupi lake ako kakuleka kufwa. Adamu wakaŵa chamoyo. (Gen. 2:7, mazgu ghamusi) Felix na Dodo ŵakanweka chomene ndipo ŵakamba kupenja mabuku gha Watch Tower mu masitoro  ghakuguliska mabuku ghakale. Kweniso ŵakaphalirangako ŵa mu banja lawo ivyo ŵakasambiranga. Felix na Dodo ŵakaŵerenga mabuku na tumabuku tose uto ŵakasanga ndipo pamanyuma ŵakalembera kalata ku malo uko kukafikiranga mabuku gha Ŵakaboni ku Jakarta. Ŵakakondwa chomene apo ŵakapokelera Frank Rice. Iyo wakaŵayeghera mabuku ghaphya.

Banja la Tan

Mubali Rice wakati wawelera waka ku Jarkata, Clem na Jean Deschamp, awo ŵakaŵa kuti ŵatorana waka, ŵakaluta ku Bandung ndipo ŵakakhalako mazuŵa 15. Felex wakati: “Mubali Deschamp wakafumba banja lakwithu usange lingatemwa kubatizika. Ŵanthu ŵanayi mu banja lakwithu, Dodo, mudumbu wane (Pin Nio), amama (Kang Nio), na ine tikabatizika, kulongora kujipatulira kwa Yehova.” * Banja lakwake Felex Tan likati labatizika, likachitira lumoza upharazgi wa mazuŵa 9 na banja  la Clem na Jean. Clem wakaŵasambizga umo ŵangapharazgira na kadi ilo likaŵa na uthenga wa mu Baibolo mu viyowoyero vitatu. Nyengo yichoko waka yikati yajumphapo, kagulu kachoko ako kakaŵa ku Bandung kakazgoka mpingo. Uwu ukaŵa mpingo wachiŵiri ku Indonessia.

Ivyo Ŵaliska Ŵakachita

Apo ntchito yakupharazga yikayamba kukura, ŵaliska ŵa visopa ŵakayamba kuchita sanje. Iwo na ŵabwezi ŵawo ŵakalemba nkhani zinandi zautesi mu manyuzipepara, kunena vigomezgo vya Ŵakaboni ŵa Yehova na ntchito yawo yakupharazga. Ivyo ŵakalemba vikapangiska ŵalaraŵalara mu dipatimenti yakuwona vya chisopa kuti ŵachemeske Frank Rice kuti ŵazakamufumbe mafumbo. Ŵalaraŵalara aŵa ŵakakhorwa na ivyo wakaŵazgora ndipo ŵakazomerezga kuti ntchito ya Ŵakaboni yilutilire. *

Kukwambilira kwa vyaka vya m’ma 1930, ŵalara ŵa boma ŵanandi ŵakayilaŵiskanga waka ntchito yakupharazga. Kweni chipani cha Nazi ku Germany chikati chayamba kulamulira ku Europe, ŵalara ŵa boma ŵanyake ŵakamba kuwukira Ŵakaboni, chomenechomene awo ŵakaŵa Ŵakatolika. Clem Deschamp wakati: “Munthu munyake Mukatolika uyo wakagwiranga ntchito ku dipatimenti yakuwona za katundu wakunjira na kufuma mu charu wakakora mabuku ghithu. Iyo wakati ghakuyowoyera viheni chipani cha Nazi. Nati naluta ku dipatimenti iyi kuti nkhadandaure, nkhasanga kuti Mukatolika yura wali pa holide. Uyo wakanjira m’malo ghake wakaŵa waubwezi chomene kweniso wakaŵa Mukatolika yayi. Wakanipa mabuku ghara mwaluŵiro ndipo wakati: ‘Tora luŵiro mabuku agho ungakwaniska kuyegha pambere munganya yura wandize.’”

Jean Deschamp wakati: “Nyengo yinyake, ŵalara ŵa boma ŵakatiphalira kuti tiwuskemo chithuzithuzi chinyake mu buku la mutu wakuti Enemies (Ŵalwani). Ŵakakanizga chithuzithuzi chakulongora njoka yazingana (Satana) ndiposo chithuzi chakulongora muzaghali waloŵera (chisopa chautesi). Vyose vikavwara  chisoti cha papa. * Kweni ise tikakhumba chomene kugaŵira buku ili. Ntheura tose tikakhala pasi mumphepete mwa nyanja uku zuŵa lili ngee, na kupenja mu buku lililose kuti tiwuskemo vithuzithuzi ivi.

Vithuzithuzi viŵiri vya mu buku la Enemies (Ŵalwani) ivyo ŵalara ŵa boma ŵakakanizga

Apo nkhondo yikaŵa pafupi kuchitika ku Europe, mabuku ghithu ghakalutilira kuvumbura upusikizgi wa visopa kweniso kuti vikanjilirangapo pa ndyali. Ntheura ŵalara ŵa visopa ŵakachichizga boma kuti likanizge ntchito yithu, ndipo mabuku ghithu ghanandi ghakakanizgika.

Kweni ŵabali ŵakaŵikapo mtima kulutilira ntchito yawo. Ŵakagwiliskira ntchito mwamahara mashini ghakusindikizgira mabuku agho ŵakapokera kufuma ku Australia. (Mil. 4:20) Jean Deschamp wakalongosora umo ŵakachitiranga, wakati: “Nyengo yiliyose para tasindikizga kabuku panji magazini yiphya, tikeneranga kupeleka dankha ku ŵalara ŵa boma kuti ŵazomerezge. Kukwambilira kwa sabata tikasindikizganga na kugaŵira ŵanthu  mabuku agho tasindikizga. Ndipo kuumaliro wa sabata tikalutanga na buku ilo tasindikizga kuŵalara ŵa boma kuti ŵakaliwone. Para ŵalara ŵa boma ŵakanizga buku ilo, tikakwenyeleranga ndipo mwaluŵiro tikalutanga na kwamba kusindikizga buku la mtundu unyake.”

Ŵabali na ŵadumbu awo ŵakagaŵiranga mabuku ghakukanizgika ŵakaŵanga na nthowa zawo kuti ŵapolisi ŵaleke kuŵakora. Mwachiyelezgero, zuŵa linyake Charles Harris wakapharazganga ku Kediri, East Java. Iyo mwambura kumanya wakayamba kupharazgira mulara wa ŵapolisi.

Mulara wa ŵapolisi wakati: “Ndiwe napenjanga zuŵa lose ili. Unilindizge penepano nkhatore pepara ilo pali kulembeka mabuku ghinu agho ngakukanizgika.”

“Charles wakati: “Apo mulara wa ŵapolisi uyu wakanjira mu nyumba yake kuti wakatore pepara, nkhatora mabuku ghose ghakukanizgika na kughabisa mu thumba la mukati mu bachi. Wakati wiza, nkhamupa tumabuku 15 uto tukaŵa twambura kukanizgika. Mwakukwenyelera wakanipa chakupeleka chake, ndipo nkhalutilira na ulendo wane uku nkhugaŵira mabuku ghakukanizgika mu msewu.”

Chikaŵa Chakusuzga Kusindikizga Mabuku

Nkhondo Yachiŵiri ya Charu Chose yikati yayamba ku Europe, chikaŵa chakusuzga kuti mabuku ghithu ghafume ku Netherlands kwiza ku Indonesia. Kweni ŵabali ŵakamanyirathu masuzgo agho ghaŵengepo ndipo ŵakachita vinthu mwamahara. Ŵakanozga vyakuti mabuku ghithu yisindikizgenge ni kampani yinyake ku Jakarta. Wukani! yakwamba ya chiyowoyero cha Chiindonesiya yikafuma mu Janyuwale 1939, ndipo Gongwe la Mulinda la chiyowoyero ichi likazakafuma kunthazi. Pamanyuma ŵabali ŵakagura makina ghachoko ghakusindikizgira ndipo ŵakayamba kusindikizga ŵekha magazini. Mu 1940, ŵakapokera makina ghakuru kufuma ku Australia ndipo ŵakamba kusindikizgira tumabuku na magazini mu Chiindonesiya na Chidachi. Ndalama izo ŵakachitiranga ntchito iyi zikafumanga mu mathumba ghawo.

Makina ghakwamba ghakusindikizgira ghakufika ku Jakarta

 Pa Julayi 28, 1941, boma likakanizga mabuku ghose gha Ŵatch Tower Society. Jean Deschamp wakati: “Zuŵa linyake mulenji nkhatayipanga mu ofesi ndipo nkhawona chijaro chajulika ndipo ŵapolisi ŵatatu ŵakanjira. Ŵakaŵa ŵapolisi bweka yayi, kweni ŵamaudindo ghawo. Ŵakavwara yunifomu yose, mphete zili phuliphuli, magulovu ghatuŵa mu mawoko, malupanga pamphepete, na vipewa ku mutu. Tikazizwa yayi chifukwa mazuŵa ghatatu kumanyuma tikaŵa kuti taphalirika kale kuti mabuku ghithu ghakanizgikenge. Wapolisi yumoza wakaŵerenga chikalata chitali ndipo wakatiphalira kuti tilute nayo uko tikasindikizganga mabuku kuti wakajare malo agho. Kweni mfumu wane wakamuphalira kuti wachedwa. Makina ghakusindikizgira mabuku ghali kuguliskika mayiro ghake.”

Kweni Baibolo likaŵa lambura kukanizgika. Ntheura ŵabali ŵakalutilira kupharazga nyumba na nyumba na Baibolo pera. Ŵakasambirangaso Baibolo na ŵanthu. Kweni pakuti ku Asia nako kukawonekanga kuti kuŵenge nkhondo, ŵapayiniya ŵakufuma mu vyaru vinyake ŵakaphalirika kuti ŵawelere ku Australia.

^ ndime 1 Nyengo yikati yajumphapo, Adada ŵa Felix na ŵanung’una ŵake ŵatatu nawo ŵakazgoka Ŵakaboni. Mudumbu wake, Josephine, wakatengwa kwa André Elias ndipo ŵakanjira Sukulu ya Giliyadi Yakusambizga Baibolo. Mbiri ya umoyo wa Josephine yili mu Wukani! ya Chicheŵa ya Seputembala 2009.

^ ndime 1 Nkhondo Yachiŵiri ya Charu Chose yikati yamara, Frank wakawelera ku Austraila na kubaba ŵana. Mbale Rice wakamalizga uteŵeti wake wa pa charu chapasi mu 1986.

^ ndime 3 Vithuzithuzi ivi vikafuma pa lemba la Chivumbuzi 12:9 na 17:3-6.