• WAKABABIKA MU 1915

  • WAKABATIZIKA MU 1940

  • MBIRI YAKE Mupayiniya wachikanga uyo ŵapolisi ŵakamuchemeska kanandi waka na kumufumba mafumbo ndiposo kumofya, kweni wakathera yayi.

MU NYENGO ya Nkhondo Yachiŵiri ya Charu Chose, Mubali Elias na muwoli wake, Josephine, ŵakakakika. Ŵakaŵatolera panthazi pa ŵapolisi ku Sukabumi, West Java, kulikuru la ŵapolisi ŵakofya chomene ŵa charu cha Japan ŵakuchemeka Kempeitai. André ndiyo wakadankha kufumbika. Ŵakamuphulunga na mafumbo. Ŵakamufumba kuti: “Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova mbanjani? Kasi mukususka boma la Japan? Kasi ndiwe kapilikoni?”

André wakazgora kuti: “Tili ŵateŵeti ŵa Chiuta Wankhongonozose ndipo palije icho tananga.” Mulara wa ŵapolisi wakakwiya ndipo wakatora lupanga lwake pa chiliŵa na kunyamuskira muchanya.

Wakakalipa kuti: “Kasi ukumanya kuti ningakukoma?” Nyengo yeneyiyo, André wakasindama pa thebulu na kulomba chamumtima. Mpolisi yura wakati wakhala chete  kanyengo, wakafwa na seko. Wakati: “Ndiwe wachikanga!” Kufuma apo, wakachema Josephine. Mpolisi yura wakati wawona kuti ivyo Josephine wakayowoya na ivyo André wakayowoya vikukolerana, wakati: “Welaninge! Ndimwe ŵakapilikoni yayi.”

Pakati pajumpha myezi, “ŵabali ŵatesi” ŵakamwendera mphiska André ndipo wakajalirika mu jele. (2 Kor. 11:26) Kwa myezi yinandi, wakaryanga waka tuvimbala uto wakasoranga mu jele. Kweni wakathera yayi. Apo Josephine wakiza kuzakamuwona, André wakaphwepwerezga pa windo la jele kuti: “Kufipa mtima yayi. Kwali ŵanikomenge kwali ŵanifumiskenge, nimutayenge yayi Yehova. Ntchiwemi nifume chitanda kuluska kuti ŵanifumiske uku nagalukira Chiuta.”

Wakati wakhala mu jele myezi 6, André wakajivikilira panthazi pa khoti likuru ku Jakarta ndipo ŵakamufumiska.

Pakati pajumpha vyaka 30, boma la Indonesia likakanizgaso Ŵakaboni ŵa Yehova. Loya wa boma ku Manado, North Sulawesi, wakamuchemera André ku ofesi yake. Wakamufumba kuti: “Kasi ukumanya kuti Ŵakaboni ŵa Yehova ŵali kukanizgika?”

André wakati: “Enya.”

Wakafumbaso kuti: “Kasi sono uli wakunozgeka kusintha chisopa?”

André wakinuka na kujitimba pa nganga. Wakati: “Mungawuskamo mtima mu thupi lane, kweni munganisintha yayi chisopa.”

Loya yura wakamuwezga André ndipo wakamuchemaso yayi.

André wakafwa mu 2000, wali na vyaka 85, wati wachita upayiniya vyaka pafupifupi 60.