Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Mazgoro Gha Mafumbo 10 Agho Ŵachinyamata Ŵakufumba

 FUMBO 3

Kasi Ningachita Wuli Kuti Niyowoyenge Makora na Ŵapapi Ŵane?

Kasi Ningachita Wuli Kuti Niyowoyenge Makora na Ŵapapi Ŵane?

ICHO MUKWENERA KUMANYA

Para mukuyowoyeskana makora na ŵapapi ŵinu, vinthu vimwenderaninge makora.

KASI IMWE MUNGACHITA WULI?

Wonani ivyo wakachita Geoff: Pa Chitatu namise, Geoff, uyo wali na vyaka 17, wamalizga waka ntchito zake zapanyumba, ndipo wakukhumba kuwonelera TV. Wajura TV na kukhala pa mpando.

Nyengo yeneyiyo, Adada ŵake ŵakwiza ndipo ŵakuwoneka kuti mbakukondwa yayi.

Adada ŵake ŵakuti: “Geoffrey! Chifukwa wuli ukuwonelera waka TV, m’malo mwakovwira munung’una wako homuweki? Nyengo zose ukupulika yayi ivyo nkhukuphalira!”

Geoff wakuyowoya mwapasipasi kuti: “Mwayambapo sono.”

Adada ŵake ŵakusendelera pafupi na kumufumba kuti: “Wati vichi?”

Geoff wakuti: “Palije icho nayowoya Adada,” uku wakugadabura maso.

Sono adada ŵake ŵakwiyirathu. Ŵakumuphalira kuti: “Ukuyowoya nthena na ine?”

Kasi imwe muŵenge Geoff, mwate muchitenge wuli?

YIMANI NA KUGHANAGHANA!

Para mukuyowoyeskana na ŵapapi ŵinu vikuyana waka na kwendeska galimoto. Usange dilayivala wasanga vinthu vinyake vyajala msewu, wakusanga nthowa yinyake yakuti wakafike uko wakuluta.

 CHIYELEZGERO:

Msungwana munyake zina lake Leah wakati: “Ntchakusuzga kuyowoya na adada. Nyengo zinyake para nkhuyowoya nawo ŵakuŵikako mahara yayi, ndipo ŵakutemwa kufumba kuti, ‘Ka wate wuli?’”

PALI NTHOWA ZITATU IZO LEAH WANGASANKHA.

 1. Kuyowoya mwakuchemerezga.

  Leah wachemerezgenge pakuyowoya watenge: “Adada, pulikizgani! Nkhani iyi njakuzirwa chomene!”

 2. Kuleka waka kuyowoya na adada ŵake.

  Leah waleke waka kuphalira adada ŵake suzgo lake.

 3. Walindilirenge nyengo yiwemi yakuyowoyera na adada ŵake.

  Leah wakwenera kuyowoya na awiske maso na maso panji kuŵalembera waka pa pepara suzgo lake.

Kasi imwe mukuwona kuti Leah wasankhe nthowa nji pakuyowoya na adada ŵake?

MANYANI KUTI: Vingachitika kuti adada ŵa Leah ŵakughanaghana vinthu vinyake, ntheura ŵakutondeka kuŵika mahara ku ivyo wakuyowoya. Usange Leah wangasankha Nthowa 1, iyo njakuyowoya mwakuchemerezga, palije icho adada ŵake ŵangatorapo. Adada ŵake ŵangamupulikizga chifukwa chakuti wakuyowoya mwakuchemerezga yayi, nakuti wangalongora waka kuti wakuŵachindika yayi. (Ŵaefeso 6:2) Nthowa iyi njambura kovwira.

Nga ni dilayivala uyo wakusanga nthowa yinyake kuti wakafike uko wakuluta, namwe mukwenera kusanga nthowa ziwemi zakuyowoyera na ŵapapi ŵinu

Nangauli Nthowa 2 yingaŵa yipusu, kweni njambura kovwira. Chifukwa Leah kuti wawovwilike, wakukhumbikwira kuyowoya na adada ŵake. Nakuti adada ŵake ŵangamovwira pekha para ŵamanya suzgo lake. Ntheura kukhala waka chete kulije phindu.

Usange Leah wangasankha Nthowa 3, iyo njakulindizga nyengo yiwemi yakuyowoyera na adada ŵake vingamovwira. Para Leah wangayowoya nawo pa nyengo yiwemi panji kuŵalembera pa pepara, waŵenge wakukondwa chifukwa adada ŵake ŵamanyenge suzgo lake.

Kulemba pa pepara vingawovwira kuti walongosore makora suzgo lake. Para adada ŵa Leah ŵaŵerenga mazgu agho mwana wawo walemba, ŵamanyenge ivyo wakukhumba kuŵaphalira kweniso ŵapulikiskenge makora. Ntheura nthowa 3 yiwovwirenge Leah na adada ŵake. Nthowa 3 iyi yikukolerana na fundo ya mu Baibolo yakuti, “tilondezge vinthu vyakovwira kuti paŵe mtende.”—Ŵaroma 14:19.

Kasi ni nthowa wuli zinyake izo Leah wangasankha?

Ghanaghanirani nthowa zinyake izo Leah wangalondezga, ndipo lembani yimoza pasi apa. Pamasinda lembani ivyo vingachitika usange wangalondezga nthowa iyo.

 LEKANI KUPELEKA NG’ANAMURO LAKUBUDIKA

Mukwenera kumanya kuti nyengo zinyake ivyo imwe mungayowoya, ŵapapi ŵinu ŵangavipulika mu nthowa yinyake.

CHIYELEZGERO:

Nyengo zinyake ŵapapi ŵinu ŵangamufumbani kuti: “Chifukwa wuli mundakondwe?” Imwe pakuzgora mungati: “Nindakhumbe kuyowoya na munthu.”

Apa ŵapapi ŵinu ŵangapulika nga mukuti: “Nkhumugomezgani yayi. Suzgo lane namuphalira ŵanyane awo nkhuŵagomezga.”

Tiyelezgere kuti muli na suzgo ndipo ŵapapi ŵinu ŵakukhumba kumovwirani, kweni imwe mukuŵaphalira kuti: “Kutangwanika na ine yayi, nimaranenge navyo nekha.”

 • Kasi ŵapapi ŵinu ŵangapulika nga mukuti vichi?

 • Kasi zgoro linu liwemi lingaŵa lakuti wuli?