Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 FUMBO 6

Kasi Ningachita Wuli Kuti Nileke Kutolera Ŵanyane?

Kasi Ningachita Wuli Kuti Nileke Kutolera Ŵanyane?

ICHO MUKWENERA KUMANYA

Lekani kuyeyeka waka na ŵanyinu. Mukwenera kuŵa na mazaza pa umoyo winu m’malo mwakuzomerezga ŵanyinu kuti ndiwo ŵaŵe na mazaza pa umoyo winu.

KASI IMWE MUNGACHITA WULI?

Wonani ivyo vyachitikira Brian: Munthumbo mwake mwasungunuka chifukwa ŵanyamata ŵanyake ŵaŵiri awo wakusambira nawo sukulu ŵakwiza kwa iyo. Ŵanyamata aŵa ŵamunyengelerapo kaŵiri mu sabata iyi kuti Brian wakhweŵe hona. Ulendo uwu uŵenge wachitatu kumunyengelera kuti wakhweŵe hona.

Munyamata wakwamba wakuti:

“Uliso wekha? Leka nikulongore uyo wangaŵa munyako.”

Munyamata uyu wakutora kanthu kanyake muthumba uku wakutinyira jiso, na kumupa Brian.

Brian wakuwona kuti munyake uyu wali na ndudu ya hona mu woko. Apa Brian munthumbo mwasungunukirathu.

Brian wakuti: “Phepa mwanangwa, nili kukuphalira kale kuti nkhukhweŵa yayi.”

Munyamata wachiŵiri wakuti: “Kopa yayi!”

Brian wakuzgora mwachikanga kuti: “Nkhopa yayi!”

Munyamata wachiŵiri wakupayika woko lake pa chiŵegha cha Brian. Wakumunyengelera kuti: “Khweŵapo waka mwanangwa.”

Munyamata wakwamba wakusendelera kwa Brian na ndudu ya hona ndipo wakumuphalira kuti: “Khweŵapo waka, tamuphalira waliyose yayi. Palije munyake uyo wamanyenge.”

Kasi imwe muŵenge Brian, mwate muchitenge wuli?

 YIMANI NA KUGHANAGHANA!

Kasi ŵanyake ŵa Brian ŵakughanaghanirapo pa ivyo ŵakuchita? Kasi ivyo ŵakuchita ŵakasankha ŵekha? Yayi. Ŵakwenera kuti ŵakatolera waka kwa ŵanyawo. Ŵakakhumbanga kuti ŵakondweske ŵanyawo, ntheura nawo ŵakamba kulondezga vya ŵanyawo.

Kasi imwe mungachita wuli kuti muleke kutolera waka ivyo ŵanyinu ŵakuchita?

 1. MUŴENGE ŴAKUNOZGEKA

  Baibolo likuti: “Wakuchenjera wakuwona ulwani na kubisama, Kweni muzeleza wakujendera bweka ndipo wakupwetekeka.”—Zintharika 22:3.

  Kanandi munthu wangaliwonerathu patali suzgo. Mwachiyelezgero, mungawona ŵanyinu awo ŵali patali ŵakukhweŵa hona. Para munganozgekerathu vyakukazgora, mungakathera yayi.

 2. GHANAGHANIRANI

  Baibolo likuti: “Lutilirani kuŵa na njuŵi yiwemi.”—1 Petrosi 3:16.

  Jifumbani kuti, ‘Kasi nijipulikenge wuli para nayendera waka vya ŵanyane?’ Mbunenesko kuti ŵanyinu ŵakondwenge. Kweni kasi paumaliro mujipulikenge wuli? Kasi munangenge nkharo yinu yiwemi na chilato chakuti mukondweske waka ŵanyinu awo mukusambira nawo sukulu?—Ekisodo 23:2.

 3. SANKHANI

  Baibolo likuti: “Wavinjeru wakuchita vinthu mwamahara.”—Zintharika 14:16.

  Tikwenera kumanya kuti tili na udindo wakusankha vyakuchita, ndipo para tasankha makora tikondwenge, kweni para tasankha uheni tizamulira. Baibolo likuyowoya za ŵanalume ŵanyake awo ŵakasankha makora nga ni Yosefe, Yobu, na Yesu. Ndipo likutiphaliraso za Kayini, Esau, na Yudasi awo ŵakasankha uheni. Kasi imwe muchitenge wuli?

Baibolo likuti mukwenera “kuchita mwakugomezgeka.” (Salimo 37:3) Para mukumanya uwemi na uheni wa ivyo mwasankha, mukanenge kutolera waka vya ŵanyinu, ndipo muzamukondwa chomene paumaliro.

Mukukhumbikwira kuyowoya vinandi yayi pakukana viheni ivyo ŵanyinu ŵakukhumba kuti muchite. Mungayowoya waka mwakusimikizga kuti, ine CHA! Panji kuti ŵapulikiske kuti mwakana nadi, mungayowoya kuti:

 • “Kunipenderako chara!”

 • “Ine ningachita ivyo yayi!”

 • “Namwe mukumanya kale!”

Chisisi chake nkhukana mwaluŵiro kweniso kuyowoya mwakusimikizga. Para mungachita nthena mbwenu ŵanyinu ŵalekenge kumuchichizgani kuti muchite vinthu vyambura kwenelera!

 PARA ŴANYINU ŴAKUMUSEKANI

Para mukulondezga waka vilivyose ivyo ŵanyinu ŵakuchita, muŵenge chidoli chawo chakuseŵereska

Kasi mungachita wuli para ŵanyinu ŵakumusekani? Wuli usange ŵakuti, “Ka ndikuti uli na wofi chomene?” Manyani kuti iyi nayo ni nthowa yinyake yakumunyengelerani kuti muchite vinthu viheni. Kasi imwe mungazgora wuli? Pali nthowa ziŵiri za umo mungazgolera.

 • Kuzomera waka kuti ndimwe wawofi. Mungayowoya kuti: “Mukuteta yayi, ndine wawofi nadi!” Pamasinda, yowoyani mwakudumura chifukwa icho mukopera kuchita ivyo ŵakukhumba.

 • Yowoyani mu nthowa yakuti ŵajinyumwe. Longosorani chifukwa icho imwe mukukanira, ndipo ŵalongorani kuti ŵakuchita vinthu vyambura mahara. Mungayowoya kuti: “Nkhamanyanga yayi kuti mukukhweŵa!”

Usange ŵakulutilira kumusekani, wukanipo waka! Manyani kuti para mwalutilira kukhala penepapo, vinthu vinganangika. Para mwawukapo pa malo ghanthena, mukulongora kuti mukukhumba yayi kuchita vinthu vyambura kwenelera ivyo ŵanyinu ŵakukhumba kuti muchite.

Manyani kuti vingachitika yayi kuti ŵanyinu ŵalekerethu kumunyengelerani kuti muchite vinthu vyambura kwenelera. Kweni muli na wanangwa wakusankha ivyo imwe mukukhumba kuchita, kuyowoya ivyo mukugomezga, na kuchitapo kanthu kuti ŵanyinu ŵaleke kumunyengelerani. Udindo wa ivyo musankhenge na kuchita uli mu mawoko ghinu.—Joshuwa 24:15.