Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 FUMBO 4

Ningachita Wuli Para Nabudiska?

Ningachita Wuli Para Nabudiska?

ICHO MUKWENERA KUMANYA

Para mukuzomera ivyo mwabudiska, muŵenge munthu wakugomezgeka kweniso muchitenge vinthu mwakupwelelera chomene.

KASI IMWE MUNGACHITA WULI?

Wonani ivyo vyachitikira Tim: Iyo wakuseŵera na ŵanyake. Watimba bola ndipo laswa windo la galimoto yaŵene.

Kasi imwe muŵenge Tim, mwate muchitenge wuli?

YIMANI NA KUGHANAGHANA!

PALI NTHOWA ZITATU IZO MUNGASANKHA:

 1. Kuchimbira waka.

 2. Kuyowoya kuti munyinu ndiyo wachitiska.

 3. Kuyowoya unenesko ku ŵenecho ŵa galimoto, na kujipeleka kuti mulipirenge.

Ntchipusu kusankha nthowa 1. Kweni nyengo zose ntchiwemi kuzomera para mwabudiska vinthu, kwali mwaswa windo la galimoto yaŵene panji mwananga chinthu chinyake.

 VIFUKWA VITATU IVYO MUKWENERA KUZOMELERA PARA MWABUDISKA

 1. Ntchiwemi kuzomera.

  Baibolo likuti: “Tikukhumba kuŵa ŵakugomezgeka mu vinthu vyose.”—Ŵahebere 13:18.

 2. Kanandi ŵanthu ŵakutemwa kugowokera awo ŵazomera kuti ŵabuda.

  Baibolo likuti: “Uyo wakubisa maubudi ghake vinthu vimwenderenge yayi, kweni uyo wakughazomera na kughaleka walongorekenge lusungu.”—Zintharika 28:13.

 3. Para mukuzomera ivyo mwabudiska mukukondweska Chiuta.

  Baibolo likuti: “Yehova wakuseluka nayo munthu muryarya, kweni wakuŵa mubwezi wa ŵakunyoloka.”—Zintharika 3:32.

Karina ni msungwana uyo wali na vyaka 20. Zuŵa linyake wakachimbizga chomene galimoto ndipo ŵapolisi ŵakamulipiska, kweni iyo wakaŵabisa adada ŵake lisiti ilo ŵakamupa. Zuŵa linyake, ivyo wakachita vikamanyikwa. Karina wakati: “Pakati pajumpha chaka, adada ŵakasanga lisiti ili. Nkhaŵa mu suzgo!”

Kasi wakasambirapo vichi? Karina wakati: “Vinthu vikunangika chomene para munthu wabisa ivyo wabuda. Nanga ungabisa wuli, zuŵa linyake vizamuvumbukwa!”

KASI TINGASAMBIRAPO VICHI PA IVYO TABUDISKA?

Baibolo likuti: “Tose tikubuda nyengo zinandi.” (Yakobe 3:2, mazgu ghamusi) Nga umo tawonera, munthu uyo wakuzomera para wabuda, wakulongora kuti ngwakujiyuyura kweniso ngwamahara.

Sambiranipo pa ivyo mwabudiska. Vera wakati: “Para nabudiska chinthu chinyake, nkhuwoneseska kuti nisambirepo kanthu. Ivi vikunovwira kuti niŵe munthu muwemi kweniso kuti kunthazi nizaleke kuwerezgaso ivyo nkhabudiska.” Tiyeni tiwone umo namwe mungachitira.

Tiyelezgere kuti mwananga njinga ya adada ŵinu. Kasi mungachita wuli?

 • Kukhala waka chete na kughanaghana kuti adada ŵinu ŵamanyenge yayi.

 • Kuŵaphalira adada ŵinu ivyo vyachitika.

 • Kuŵaphalira adada ŵinu ivyo vyachitika, na kuyowoya kuti uyo wanguchitiska ni munyinu.

Tiyelezgere kuti mwafeluka mayeso chifukwa chakuti mukaŵerenganga yayi. Kasi mungachita wuli?

 • Mungati mayeso ghakaŵa ghakusuzga.

 • Mungazomera waka kuti mwafeluka mayeso chifukwa mukaŵerenganga yayi.

 • Mungati asambizi ndiwo ŵamufeluliskani chifukwa ŵakumutinkhani.

Para mukuŵika chomene maghanoghano pa ivyo mukabudiska kumanyuma, vingayana waka na kudodoliska pa gilasi lakuwonera kumanyuma uku mukwendeska galimoto

 Ghanaghanirani viyelezgero ivyo vyajumpha. Jitorani nga ndimwe (1) adada kweniso (2) asambizi. Kasi mungajipulika wuli para mwana winu wangazomera luŵiro ivyo wabudiska? Kasi mungajipulika wuli para mwana winu wabisa ivyo wabuda?

Ghanaghanirani icho mukabuda chaka chamara na kuzgora mafumbo agha.

Kasi mukabudiska vichi? Ndipo mukachita wuli?

 • Mukabisa waka.

 • Mukayowoya kuti munyinu ndiyo wakachitiska.

 • Mukazomera kuti mukabudiska.

Usange mukazomera yayi kuti mukabuda, pamanyuma mukajipulika wuli?

 • Mukakondwa, kuti vikamuyenderani makora!

 • Mukajiyimba mulandu, kuti mukatondeka kuyowoya unenesko.

Kasi mukughanaghana kuti mphanyi mukachita wuli kuti viŵe makora?

Kasi mukasambirapo vichi pa ivyo mukabudiska?

KASI IMWE MUKUWONA WULI?

Chifukwa wuli ŵanthu ŵanandi ŵakutondeka kuzomera ivyo ŵabudiska?

Kasi mukughanaghana kuti ŵanthu ŵangamuwonani wuli usange mukukana kuzomera ivyo mwabudiska?—Luka 16:10.