WUKANI!

Fumbo: Chifukwa wuli ntchiwemi kunozgekerathu pambere soka lindachitike?

Lemba: Zi 27:12

Pelekani Magazini: Magazini iyi yikulongosora ivyo tingachita pambere soka lindachitike, panyengo ya soka, na para soka lajumpha.

SAMBIZGANI UNENESKO

Fumbo: Kasi tingalongora wuli kuti tikumutemwa Chiuta?

Lemba: 1Yo 5:3

Unenesko: Tikulongora kuti tikumutemwa Chiuta para tikupulikira malango ghake.

KASI ŴAKUFWA ŴAZAMUWUKA NADI? (T-35)

Fumbo: Ŵanthu ŵanandi ŵakuchita viphikiro chaka na chaka kukumbukira awo ŵali kufwa. Kasi awo ŵali kufwa tizamuŵawonaso?

Lemba: Mil 24:15

Pelekani Thirakiti: Thirakiti ili likulongosora kuti ŵakufwa ŵazamuwuka nadi. [Usange ntchamachitiko, mulongorani kavidiyo kakuti Ŵakufwa Ŵazamuwuka Sonosono Apa]

IMWE MUNGAPHARAZGA WULI?

Lembani masachizgo ghinu gha umo mungakapharazgira. Mulembe kuyana na masachizgo agho ghalembeka.