Kasi mungatemwa kugomezgeka pa nyengo ya masuzgo nga ni Daniyeli? Daniyeli wakafwilirangapo chomene kusambira Mazgu gha Chiuta kweniso uchimi. (Da 9:2) Para namwe mukufwilirapo kusambira Baibolo muŵenge ŵakugomezgeka. Munthowa wuli? Mulutilirenge kugomezga kuti vyose ivyo Yehova walayizga vifiskikenge. (Jos 23:14) Kweniso vingamovwirani kuti mulutilire kumutemwa chomene Yehova, na kuchita icho ntchiwemi. (Sa 97:10) Kasi mungambira mpha? Wonani masachizgo agha.

  • Kasi ningasambira vichi? Kunozgekera maungano ntchimoza mwa vinthu ivyo mungambirapo. Mwachiyelezgero sabata yiliyose tikuŵa na chigaŵa chakuŵazga Baibolo. Ntheura mungachita makora kufufuza fundo izo mukuzipulikiska yayi. Ŵanyake ŵakusankha kuti ŵamanye vinandi vya mauchimi gha mu Baibolo, vipambi vyamzimu, maulendo ghaumishonale gha mpositole Paulosi, panji nkhani zakuyowoya za chilengiwa cha Yehova. Para mwasanga fumbo pa nkhani yinyake ya mu Baibolo, lembani kuti ndipo muzakambire kusambira ulendo wakulondezgapo.

  • Ningavisanga nkhu ivyo ningasambira? Wonelerani vidiyo yakuti Ivyo Vingatovwira Kusanga Usambazi Wauzimu kuti mumanye vinyake ivyo mungachita. Mu Daniyeli chaputara 7, mukuzunulika vikoko. Yezgani kuzunura chikoko chilichose na muwuso wapacharu chose uwo chikwimira.

  • Ningasambira kwa nyengo yitali wuli? Kuti muŵe ŵakukhora mwauzimu, mukwenera kusambira Baibolo mwakukhazikika. Pakwamba mungamba kusambira kwa nyengo yichoko waka, kweni para mungafiska mungasazgirako nyengo. Kusambira Mazgu gha Chiuta kukuyana waka na kujima usambazi wakubisika. Para mukusanga usambazi unandi ndipo mukulutilira kujima. (Zi 2:3-6) Ntheura mulutilirenge kujima mu Mazgu gha Chiuta, ndipo muzamutemwa chomene kusambira Baibolo.—1Pe 2:2.

KASI VIKOKO IVYO VIKUZUNULIKA MU CHAPUTARA 7 CHA BUKU LA DANIYELI VIKWIMIRA VICHI?

FUMBO LINYAKE:

Kasi lemba la Daniyeli 7:8, 24 likafiskika wuli?

IVYO NIZAMUSAMBIRA:

Kasi vikoko ivyo vikuzunulika mu Chivumbuzi chaputara 13 vikwimira vichi?