Nyengo zinyake mungaghanaghana kuti muzamuchekura yayi ndipo “mazuŵa gha suzgo” ghamusanganinge yayi mu charu cha Satana ichi. (Mu 12:1) Para ndimwe muwukirano, kasi mukuwona kuti nyengo yichalipo yakuti mungachitirako uteŵeti wanyengozose?

Kumbukani kuti “vyakuchitika vyamabuchi vikuwira” tose, na ŵawukirano wuwo. (Mu 9:11) “Mukumanya yayi umo umoyo winu uŵirenge machero.” (Yak 4:14) Ntheura vilato vyauzimu kuvisezgera dankha pamphepete yayi para palije chifukwa chakupulikikwa. Ipo njirani pa “mulyango ukuru wakulongozgera ku mulimo” apo uchali wakujulika. (1Ko 16:9) Muzamudandawurapo yayi.

Vilato vyauzimu ivyo mungaŵa navyo:

  • kupharazga mu chiyowoyero chinyake

  • Kuchita upayiniya

  • Kusambirako sukulu zakusambizga uteŵeti

  • Kuchitako ntchito yakuzenga

  • Uteŵeti wa pa Beteli

  • Uteŵeti wadera

Lembani vilato vinu vyauzimu