GONGWE LA MULINDA

Fumbo: Kasi mukughanaghana kuti ntchawanangwa wuli chikuru icho Chiuta wali kutipa?

Lemba: Yoh 3:16

Pelekani magazini: Magazini iyi yikulongosora chifukwa icho Chiuta wakatumira Yesu pa charu, kweniso umo ise tingalongolera kuwonga ivyo Chiuta wali kutichitira.

KASI UFUMU WA CHIUTA NI VICHI?

Fumbo: [Mulongorani thirakiti.] Kasi mungazgora wuli fumbo ili? Kasi mungati ni . . . chinthu chinyake icho chili mu mtima wa munthu? mazgu ghakuyelezgera waka? panji ni boma lakuchanya?

Lemba: Da 2:44; Yes 9:6, mazgu ghamusi.

Pelekani thirakiti: Kapepara aka kakulongosora za Ufumu wa Chiuta na umo ungamovwilirani.

KUCHEMERA ŴANTHU KU CHIKUMBUSKO

Pelekani kapepara: Tikumuchemani ku ungano wakuzirwa chomene. [Mupani kapepara.] Pa Epulero 11, ŵanthu mamiliyoni ghanandi ŵazamukumbukira nyifwa ya Yesu na kutegherezga nkhani ya mu Baibolo yakulongosora umo nyifwa yake yikutovwilira. Pa kapepara aka, talembapo malo na nyengo iyo ungano uwu uzamuchitikira. Muli ŵakupokelereka.

IMWE MUNGAPHARAZGA WULI?

Lembani masachizgo ghinu gha umo mungakapharazgira. Mulembe kuyana na masachizgo agho ghalembeka.