GONGWE LA MULINDA

Fumbo: Kasi mukumanya ivyo lemba ili likuyowoya?

Lemba: Yoh 3:16

Yowoyani kuti: Magazini iyi yikulongosora vitumbiko ivyo imwe mungasanga chifukwa chakuti Yesu wakasuzgika na kufwa.

GONGWE LA MULINDA (pa peji laumaliro)

Fumbo: Wonani fumbo ilo lili pa peji laumaliro ndiposo mazgoro agho ŵanyake ŵakuzgora. [Fumbani fumbo lakwamba na mazgoro agho ŵanthu ŵanyake ŵakuzgora.] Imwe mukuti wuli?

Lemba: Mt 4:1-4

Yowoyani kuti: Dyabulosi wakamuyezga Yesu, kweniso wakayowoya nayo. Apa vikulongora kuti Dyabulosi ni uheni wa mtima wa munthu yayi, kweni ni munthu wanadi. Kasi ni vichi vinyake ivyo Baibolo likuyowoya vyakukhwaskana na Dyabulosi? Nkhani iyi yikulongosora vinandi vya Dyabulosi.

KUCHEMERA ŴANTHU KU CHIKUMBUSKO

Yowoyani kuti: Tikukhumba kumupani kapepara aka kakumuchemerani ku ungano wakuzirwa chomene. [Mupani kapepara.] Ungano uwu uzamuchitika pa Malichi 23. Pa zuŵa ili ŵanthu ŵanandi ŵazamukumbukira nyifwa ya Yesu Khristu na kutegherezga nkhani yakufuma mu Baibolo yakulongosora umo nyifwa yake yikutovwilira. Pa kapepara aka talembapo malo na nyengo iyo ungano uwu uzamuchitikira kuno kwithu. Muli ŵakupokelereka.

IMWE MUNGAPHARAZGA WULI?

Lembani masachizgo ghinu gha umo mungakapharazgira. Mulembe kuyana na masachizgo agho ghalembeka.