Ŵanthu ‘ŵakuwona’ umo tikuchitira vinthu. (1Ko 4:9) Ntheura ntchakuzizika yayi kuti para tafika pa nyumba ya munthu, ŵanyake ŵakulingizga mu mawindo panji kupulika mazgu ghithu uku ŵali mu nyumba. Mu nyumba zinyake muli mayikirofoni na makamera agho ghakujambura vyose ivyo vikuchitika kuwaro. Ntheura pali ivyo tingachita kuti nyengo zose tilongorenge nkharo yiwemi para tili pa nyumba ya munthu.—2Ko 6:3.

VYAKUCHITA VITHU (Fil 1:27):

  • Tikwenera yayi kulingizga mu nyumba, kurya, kumwa, kuyimba foni, panji kutumira ŵanji mameseji para tili pa nyumba ya munthu

IVYO TIKUYOWOYA (Efe 4:29):

  • Para muli pa nyumba ya munthu ntchiwemi yayi kuyowoya vinthu ivyo mukukhumba yayi kuti mweneko nyumba wapulikeko. Ŵapharazgi ŵanji ŵakuwona kuti ntchiwemi kughanaghanirapo dankha pambere ŵandayowoye

Kasi ni nthowa wuli zinyake izo imwe mungalongolera nkharo yiwemi para muli pa nyumba ya munthu?