Ezira wakanozgeka kuti wawelere ku Yerusalemu

7:6, 22; 8:26, 27

  • Themba Aritazekisesi likazomerezga Ezira kuti wawelere ku Yerusalemu kukawovwira kuzenga tempile

  • Aritazekisesi wakamupa Ezira “chilichose icho wakapempha” kuti wakazengere Nyumba ya Yehova. Wakamupa golide, siliva, tirigu, vinyo, mafuta na mchere. Ndipo vinthu ivi vikaŵa vya ndalama zakukwana mabiliyoni ghanandi

Ezira wakagomezganga kuti Yehova wavikilirenge ŵateŵeti ŵake

7:13; 8:21-23

  • Vikaŵa vyakusuzga chomene kuwelera ku Yerusalemu

  • Ukaŵa mtunda wa makilomita pafupifupi 1,600 ndipo nthowa yikaŵa yakofya chomene

  • Ŵakenda pafupifupi myezi 4 kuti ŵakafike ku Yerusalemu

  • Ŵanthu awo ŵakawelera ku Yerusalemu, ŵakakhumbikwiranga kuŵa na chipulikano chakukhora na chikanga. Ŵakakhumbikwirangaso kuŵikapo mtima kuti ŵakhozgere kusopa kwaunenesko

IVYO EZIRA WAKAYEGHA

Golide na siliva wakukwana matalente 750, panji wakukwana uzito wa Zovu zanalume zikuruzikuru zitatu za kuno ku Africa

MASUZGO AGHO ŴAKAKUMANA NAGHO AWO ŴAKAWELERA KU YERUSALEMU

Vigeŵenga, malo gha chipalamba, na vikoko