WUKANI!

Fumbo: Namunyamulirani magazini ya Wukani! iyo yafuma sono. [Mupani magazini.] Wonani fumbo ilo lili pa peji 2. Imwe mungazgora wuli?

Lemba: Zinth. 24:10

Yowoyani kuti: Magazini iyi yikulongosora vinandi pa nkhani iyi.

WUKANI!

Fumbo: Kasi mukughanaghana kuti ntchakuzirwa kusankha makora ŵabwezi?

Lemba: Zinth. 13:20

Yowoyani kuti: Wukani! iyi yili na fundo izo zingatovwira kuti tisankhenge makora ŵabwezi [Longosorani nkhani iyo yili pa peji 10-11.]

TEGHEREZGANI KWA CIUTA

Fumbo: Kasi mungatemwa kuti muzakakhale mu charu chakutowa nga ni ichi? [Mulongorani pa pa peji 2 na 3, mulekani wazgore.]

Lemba: Yer 29:11

Yowoyani kuti: Kabuku aka kakulongosora umo ise tingategherezgera kwa Chiuta kuti tizakakondwe na vinthu ivyo wazamutichitira munthazi. [Dumbiskanani pa peji 4 na 5.]

IMWE MUNGAPHARAZGA WULI?

Lembani masachizgo ghinu gha umo mungakapharazgira. Mulembe kuyana na masachizgo agho ghalembeka.