WUKANI!

Fumbo: Waliyose wakukhumba kuŵa na umoyo uwemi. Kasi mukughanaghana kuti tingachita wuli kuti tijivikilire ku matenda?

Lemba: Zi 22:3

Pelekani magazini: Magazini iyi yikulongosora ivyo tingachita kuti tileke kulwaralwara.

SAMBIZGANI UNENESKO

Fumbo: Kasi Chiuta ndiyo wakupangiska kuti tisuzgikenge panji pali vifukwa vinyake?

Lemba: Yobu 34:10

Unenesko: Chiuta ndiyo wakuchitiska masuzgo yayi. Kweni tikusuzgika chifukwa cha Satana. Nyengo zinyake tikusuzgika chifukwa cha ŵanthu awo ŵasankha vinthu mwambura mahara kweniso chifukwa chakusangika pa malo na nyengo yiheni. Para tikusuzgika, Chiuta wakutikhozga na kutipwelelera.

CHIFUKWA WULI MUKWENERA KUSAMBIRA BAIBOLO? (Vidiyo)

Fumbo: Kasi Chiuta ndiyo wakulamulira charu chapasi? [Mulekani wazgore] Panji mungazizwa kupulika ivyo Baibolo likuyowoya pa nkhani iyi. Kavidiyo aka kakulongosora vinandi. [Muwoneskani vidiyo.]

Pelekani buku: Chaputara 11 cha buku ili chikulongosora chifukwa icho Chiuta wazomerezgera masuzgo. Chikulongosoraso ivyo wachitenge kuti wamazge masuzgo agha. [Mungamupa buku la Kasi Baibolo Likusambizgachi? panji Baibolo Likutisambizga Vichi?]

IMWE MUNGAPHARAZGA WULI?

Lembani masachizgo ghinu gha umo mungakapharazgira. Mulembe kuyana na masachizgo agho ghalembeka.