VIWONEKE NTHE
Nkhani
Chithuzi
 1.  Vya Tempile

 2. 1 Malo Ghatuŵa Chomene (1Ma 6:16, 20)

 3. 2 Malo Ghatuŵa (2Mi 5:9)

 4. 3 Vipinda Vyamuchanya (1Mi 28:11)

 5. 4 Vipinda Vyamumphepete (1Ma 6:5, 6, 10)

 6. 5 Yakini (1Ma 7:21; 2Mi 3:17)

 7. 6 Bowazi (1Ma 7:21; 2Mi 3:17)

 8. 7 Khonde (1Ma 6:3; 2Mi 3:4) (Msinkhu wake ukumanyikwa viŵi yayi)

 9. 8 Jotchero Lamkuŵa (2Mi 4:1)

 10. 9 Gome Lamkuŵa (2Mi 6:13)

 11. 10 Luŵaza Lwamukati (1Ma 6:36)

 12. 11 Nyanja Yachisulo Chakusongonora (1Ma 7:23)

 13. 12 Vyakuyegheramo (1Ma 7:27)

 14. 13 Mulyango Wamumphepete (1Ma 6:8)

 15. 14 Vipinda Vyakulyeramo (1Mi 28:12)