VIWONEKE NTHE
Nkhani
Chithuzi

Nisani 8 (Sabata)

DAZI LANJIRA (Mazuŵa gha Ŵayuda ghakambanga na kumara para dazi lanjira)

 • Wafika mu Betaniya, kwakhala mazuŵa 6 kuti Paska lichitike

DAZI LAFUMA

DAZI LANJIRA

 Nisani 9

DAZI LANJIRA

 • Wakurya chakurya pamoza na Simoni wavyoni

 • Mariya wakuphakazga Yesu na mafuta gha narido

 • Ŵayuda ŵiza kwa Yesu na Lazaro

DAZI LAFUMA

 • Yesu wakunjira mu Yerusalemu mwauchatonda

 • Wakusambizga mu tempile

DAZI LANJIRA

Nisani 10

DAZI LANJIRA

 • Wagona ku Betaniya

DAZI LAFUMA

 • Wachelera kuya ku Yerusalemu

 • Wakutozga tempile

 • Yehova wakuyowoya kufuma kuchanya

DAZI LANJIRA

Nisani 11

DAZI LAFUMA

DAZI LANJIRA

 • Wakusambizga pa tempile mu zintharika

 • Wakususka Ŵafarisi

 • Wawona chokoro chikupeleka vyawanangwa

 • Pa Phiri la Maolive, wakuyowoyerathu vyakuti Yerusalemu waparanyikenge kweniso chimanyikwiro cha kuŵapo kwake munthazi

DAZI LANJIRA