Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 A7-A

Ivyo Yesu Wakachita Apo Wakaŵa pa Charu Chapasi—Ivyo Vikachitika Pambere Yesu Wandambe Uteŵeti Wake

VIWONEKE NTHE
Nkhani
Chithuzi

Mabuku Ghanayi gha Makani Ghawemi Ghalembeka mu Ndondomeko Yake

Matchati na mapu agho ghakulondezgapo vikulongora malo agho Yesu wakendako na kupharazgako. Tumivi uto tuli pa mapu tukulongora malo gheneko yayi kweni tukulongora waka malati. Chimanyikwiro ichi “c.” chikung’anamura “cha mu,” panji “cha m’ma.”

Ivyo Vikachitika Pambere Yesu Wandambe Uteŵeti

NYENGO

MALO

CHAKUCHITIKA

MATEYU

MARIKO

LUKA

YOHANE

3 B.C.E.

Yerusalemu, tempile

Mungelo Gabriyeli wakuphalira Zekariya vya kubabika kwa Yohane Mubatizi

   

1:5-25

 

c. 2 B.C.E.

Nazarete; Yudeya

Mungelo Gabriyeli wakuphalira Mariya vya kubabika kwa Yesu; Mariya waluta kwa mubali wake Elizabeti

   

1:26-56

 

2 B.C.E.

Mu mapiri gha Yudeya

Yohane Mubatizi wababika na kupika zina; Zekariya wakuchima; Yohane wazamukhala mu mapopa

   

1:57-80

 

2 B.C.E., c. Okt. 1

Betelehemu

Yesu wababika; “Mazgu wakazgoka thupi”

1:1-25

 

2:1-7

1:1-5, 9-14

Kufupi na Betelehemu; Betelehemu

Mungelo wiza na uthenga uwemi ku ŵaliska; ŵangelo ŵakulumba Chiuta; ŵaliska ŵiza kwa bonda

   

2:8-20

 

Betelehemu; Yerusalemu

Yesu wakotoleka (zuŵa la 8); ŵapapi ŵiza nayo ku tempile (pamanyuma pa zuŵa la 40)

   

2:21-38

 

1 B.C.E. panji 1 C.E.

Yerusalemu; Betelehemu; Eguputo; Nazarete

Ŵamanyi nyenyezi ŵafika; mbumba ya Yosefe yachimbilira ku Eguputo; Herode wakoma ŵasepuka; mbumba yawerako ku Eguputo ndipo yakhazikika mu Nazarete 2:1-23

2:1-23

 

2:39, 40

 

12 C.E., Paska

Yerusalemu

Yesu wali na vyaka 12 wali pa tempile wakufumba ŵasambizgi

   

2:41-50

 
 

Nazarete

Wawelera ku Nazarete; wakulutilira kupulikira ŵapapi; wasambira ukalipentara; Mariya waliso na ŵana ŵanyake ŵanalume ŵanayi, kweniso ŵanakazi (Mt 13:55, 56; Mrk 6:3)

   

2:51, 52

 

29, chifuku

Mapopa, Mlonga wa Yorodani

Yohane Mubatizi wakwamba uteŵeti wake

3:1-12

1:1-8

3:1-18

1:6-8, 15-28