“Awo ŵakuluska pa chiphalizgano mbaluŵiro pera chara, panji vinkhara kuluska pa nkhondo, panji ŵavinjeru pera kuŵa na vyakurya, panji ŵamahara kusanga chuma, panji awo mbakumanya pera ndiwo vinthu vikuŵendera. Pakuti nyengo na vyakuchitika vyamabuchi vikuwira wose.”

Mupharazgi 9:11

“Kwananga kukanjira mu charu na munthu yumoza ndipo nyifwa yikiza chifukwa cha kwananga. Ntheura nyifwa yikathandazgikira ku ŵanthu wose chifukwa wose ŵakananga.”

Ŵaroma 5:12

“Pa chifukwa ichi, Mwana wa Chiuta wakawoneka, mwakuti waparanye milimo ya Dyabulosi.”

1 Yohane 3:8

“Charu chose chikugona mu nkhongono za muheni.”

1 Yohane 5:19