Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Zintharika 14:1-35

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Mtima ukumanya kuŵinya kwake (10)

  • Nthowa iyo yikuwoneka yakwenelera, umaliro wake ni nyifwa (12)

  • Muzeleza wakugomezga mazgu ghalighose (15)

  • Musambazi wali na ŵabwezi ŵanandi (20)

  • Mtima wakuzikira mbumoyo wa thupi (30)

14  Mwanakazi uyo ngwavinjeru nadi wakuzenga nyumba yake,+Kweni chindere chikuyipankhura na mawoko ghake.   Uyo wakwenda mu kunyoloka wakopa Yehova,Kweni uyo mendero ghake ngaheni* wakumupepura.   Ndodo ya kujikuzga yili mu mulomo wa chindere,Kweni milomo ya ŵavinjeru yiŵavikilirenge.   Usange ng’ombe palije, mu chakulyeramo mukuŵa mwakutowa,Kweni nkhongono za ng’ombe zikupambika vuna yinandi.   Kaboni wakugomezgeka wakuteta yayi,Kweni kaboni mutesi mvuchi wake mbutesi pera.+   Munthu wakugoska wakupenja vinjeru, ndipo wakuvisanga yayi,Kweni munthu wakupulikiska wakumanya luŵiro vinthu.+   Khala kutali na chindere,Pakuti pa milomo yake palije icho ungamanyapo.+   Na vinjeru, munthu wakuchenjera wakumanya makora nthowa iyo wakwendamo,Kweni ŵazeleza ŵakupusikika* na uchindere wawo.+   Vindere vikujisekera para vyabuda,+Kweni ŵakunyoloka ŵakukhumbisiska kuti ŵaphemane na ŵanyawo.* 10  Mtima ukumanya kuŵinya kwake,*Ndipo munthu munyake wangasangwako yayi na chimwemwe chake. 11  Nyumba ya muheni yiparanyikenge,+Kweni hema la wakunyoloka likhalilirenge. 12  Pali nthowa iyo yikuwoneka yakwenelera kwa munthu,+Kweni umaliro wake ni nyifwa.+ 13  Mtima ungapulika vyakuŵinya nanga munthu wakuseka,Ndipo kusekelera kungababa chitima. 14  Uyo ngwakupuluka mu mtima wavunenge vipasi vya mendero ghake,+Kweni munthu muwemi wakuvuna njombe ya milimo yake.+ 15  Munthu muzeleza wakugomezga mazgu ghalighose,Kweni wakuchenjera wakulanguruka pa mendero ghake ghose.+ 16  Wavinjeru wakuchita vinthu mwamahara na kupatukako ku uheni,Kweni chindere chikupwelerako yayi* ndipo chikujithemba. 17  Uyo wakukwiya luŵiro wakuchita uchindere,+Kweni munthu uyo wakughanaghanira dankha* wakutinkhika. 18  Ŵazeleza ŵaharenge uchindere,Kweni ŵakuchenjera ŵakuvwalikika mphumphu yaumanyi.+ 19  Ŵanthu ŵaheni ŵasindamenge panthazi pa ŵawemi,Ndipo ŵakwananga ŵajikamenge pa vipata vya ŵarunji. 20  Mukavu wakutinkhika na ŵazengezgani ŵake wuwo,+Kweni musambazi wakuŵa na ŵabwezi ŵanandi.+ 21  Uyo wakupepura mzengezgani wake wakwananga,Kweni uyo wakuchitira chiwuravi wakuyuyuka ngwakukondwa.+ 22  Asi awo ŵakupangana kuchita chiheni ŵapulukenge? Kweni awo ŵakukhumbisiska kuchita uwemi ŵasangenge lusungu* na kugomezgeka.+ 23  Ntchito yiliyose iyo munthu wakulimbikira kuyichita yili na chandulo,Kweni munthu wakutemwa waka kuyowoya wakavukenge.+ 24  Mphumphu ya ŵavinjeru mbusambazi wawo.Kweni uchindere wa ŵazeleza mbuchindere pera.+ 25  Kaboni waunenesko wakuponoska umoyo,Kweni muryarya mvuchi wake wose mbutesi pera. 26  Yose uyo wakopa Yehova wali na chigomezgo chakukhora,+Ndipo chiŵenge chiphokwero ku ŵana ŵake.+ 27  Kopa Yehova ntchisimi cha umoyo,Kuti munthu wawukeko ku vipingo vya nyifwa. 28  Wumba wa ŵanthu ndiwo mbukuru wa themba,+Kweni muwusi wambura ŵanthu, wakuparanyika. 29  Uyo wakuleka kukalipa luŵiro wali na umanyi ukuru,+Kweni wakaŵefu wakulongora uchindere wake.+ 30  Mtima wakuzikira mbumoyo wa thupi,Kweni sanji nkhuvunda kwa viwangwa.+ 31  Uyo wakulyera ŵakuyuzgika wakupepura Mlengi wake,+Kweni yose uyo wakuchitira chiwuravi ŵakavu wakumuchindika.+ 32  Muheni wawenge chifukwa cha uheni wake,Kweni murunji wasangenge chiphokwero mu kunyoloka kwake.+ 33  Vinjeru vikukhala waka chete mu mtima wa munthu wakupulikiska,+Kweni vikujiphara pakati pa vindere. 34  Urunji ukukwezga mtundu,+Kweni kwananga ni soni ku ŵanthu. 35  Themba likukondwa na muteŵeti uyo wakuchita vinthu mwamahara,+Kweni kutukutwa kwake kuli pa uyo wakuchita vyakulengeska.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “ngaukhuluku.”
Pangayowoyekaso kuti, “ŵazeleza ŵakupusika ŵanyawo.”
Panji kuti, “ŵakukhumbirana viwemi.”
Panji kuti, “kuŵinya kwa umoyo wake.”
Panji kuti, “chikukalipa.”
Panji kuti, “munthu wa kaghanaghaniro kawemi.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”