Vya screen reader

Sankhani chiyowoyero

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Lutani apo pali nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti

MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

ZINTHARIKA

Ivyo Vili mu Buku la Zintarika

 • 1

  • Chilato cha ntharika (1-7)

  • Uheni wa kwendezgana na ŵaheni (8-19)

  • Vinjeru vyenecho vikuchemerezga (20-33)

 • 2

  • Uwemi wa vinjeru (1-22)

   • Penja vinjeru nga mbusambazi wakubisika (4)

   • Kaghanaghaniro kawemi, ntchivikiliro (11)

   • Uzaghali ukuchema suzgo (16-19)

 • 3

  • Uŵe wavinjeru, uthembenge Yehova (1-12)

   • Chindika Yehova na vinthu vyakuzirwa (9)

  • Vinjeru vikupa chimwemwe (13-18)

  • Vinjeru vikuvikilira (19-26)

  • Kuchita vinthu mwakwenelera na ŵanji (27-35)

   • Chitira viwemi ŵanji usange ungafiska (27)

 • 4

  • Ulongozgi wavinjeru wa dada (1-27)

   • Kuluska vyose, sanga vinjeru (7)

   • Gega nthowa ziheni (14, 15)

   • Nthowa ya ŵarunji yikuŵaliraŵalira (18)

   • “Vikilira mtima wako” (23)

 • 5

  • Chenjera na ŵanakazi ŵaleŵi (1-14)

  • Sekelera na muwoli wako (15-23)

 • 6

  • Chenjera kukhalira ukaboni pa ngongoli (1-5)

  • “Luta ku nyerere, iwe wamukata” (6-11)

  • Munthu wawakawaka na muheni (12-15)

  • Vinthu 7 ivyo Yehova wakutinkha (16-19)

  • Uŵe maso na mwanakazi muheni (20-35)

 • 7

  • Sungilira malango gha Chiuta na kuŵa wamoyo (1-5)

  • Munyamata muzeleza wanyengeka (6-27)

   • “Nga ni ng’ombe iyo yikuluta kukakomeka” (22)

 • 8

  • Vinjeru vikuyowoya (1-36)

   • ‘Ndine wakwambilira wa milimo ya Chiuta’ (22)

   • ‘Nga ni misiri pafupi na Chiuta’ (30)

   • ‘Nkhakondwanga na ŵana ŵa ŵanthu’ (31)

 • 9

  • Vinjeru vyeneko vikuchema (1-12)

   • “Mwa ine, mazuŵa ghako ghaŵenge ghanandi” (11)

  • Mwanakazi muzeleza wakuchema (13-18)

   • “Maji ghakwiba ghakunowa” (17)

 • NTHARIKA ZA SOLOMONI (10:1–24:34)

  • 10

   • Mwana wavinjeru wakukondweska awiske (1)

   • Mawoko ghakutokatoka ghakusambazga (4)

   • Mu mazgu ghanandi muli ubudi (19)

   • Thumbiko la Yehova likusambazga (22)

   • Kopa Yehova kukusazgirako umoyo (27)

  •  11

   • Vinjeru vili na ŵakujiyuyura (2)

   • Munthu wakugaluka wakuparanya ŵanyake(9)

   • “Vinthu vikwenda makora para pali ŵakupeleka fundo ŵanandi” (14)

   • Uyo wakupa mwawanangwa vimwenderenge makora (25)

   • Uyo wakuthemba usambazi wake wawenge (28)

  • 12

   • Uyo wakutinkha ntchenyo walije mahara (1)

   • “Kayowoyero kawakawaka kali nga nkhulasa kwa lupanga” (18)

   • Apo pali mtende pali chimwemwe (20)

   • Milomo yitesi mbunyankhasi kwa Yehova (22)

   • Mtima ukulopwa chifukwa cha kwenjerwa (25)

  • 13

   • Awo ŵakupenja ulongozgi mbavinjeru (10)

   • Mtima ukulwara usange icho wakhazganga chindize (12)

   • Nthumi yakugomezgeka yikuchizga (17)

   • Munthu wakuŵa wavinjeru para wakwenda na ŵavinjeru (20)

   • Kulanga, ntchilongolero cha chitemwa (24)

  • 14

   • Mtima ukumanya kuŵinya kwake (10)

   • Nthowa iyo yikuwoneka yakwenelera, umaliro wake ni nyifwa (12)

   • Muzeleza wakugomezga mazgu ghalighose (15)

   • Musambazi wali na ŵabwezi ŵanandi (20)

   • Mtima wakuzikira mbumoyo wa thupi (30)

  • 15

   • Zgoro lakuzika likuwezga ukali (1)

   • Maso gha Yehova ghali palipose (3)

   • Chiuta wakukondwa na lurombo lwa wakunyoloka (8)

   • Vinthu vikulongosoka yayi kwambura kudumbiskana (22)

   • Ghanaghanira dankha pambere undazgore (28)

  • 16

   • Yehova wakusanda makhumbiro (2)

   • Peleka milimo yako kwa Yehova (3)

   • Sikelo zakwenelera zikufuma kwa Yehova (11)

   • Para ukujikuzga, uli pafupi kuwa (18)

   • Mbuha ni mphumphu ya utozi (31)

  • 17

   • Ungawezgeranga uheni pa uwemi yayi (13)

   • Fumapo pambere mbembe yindambe (14)

   • Mubwezi wanadi wakutemwa nyengo zose (17)

   • “Mtima wachimwemwe ni munkhwala uwemi” (22)

   • Munthu waumanyi wakujikora pakuyowoya (27)

  • 18

   • Uyo wakujipatura wakwendera vyayekha, ngwambura vinjeru (1)

   • Zina la Yehova ntchigongwe chakukhora (10)

   • Munthu wakuwona chuma nga kuti ntchivikiliro (11)

   • Uwemi wa kupulika vigaŵa vyose viŵiri pa mulandu (17)

   • Mubwezi wakudemelera kuluska mubali wako (24)

  • 19

   • Munthu wamahara wakuwezgako ukali wake (11)

   • Mwanakazi wambembe wali nga ni mtenje wakusulura (13)

   • Muwoli wavinjeru wakufuma kwa Yehova (14)

   • Langa mwana apo chigomezgo chichalipo (18)

   • Uwemi wa kupulikira ulongozgi (20)

  • 20

   • Vinyo likuzelezeska (1)

   • Mukata wakulima yayi mu chifuku (4)

   • Maghanoghano gha munthu ghali nga ni maji ghakunyang’amira (5)

   • Ntchiwemi yayi kuchimbilira kulapa (25)

   • Uchindami wa ŵawukirano ni nkhongono zawo (29)

  • 21

   • Yehova wakulongozga mtima wa themba (1)

   • Urunji nguwemi chomene kuluska sembe (3)

   • Munthu wachitatata vinthu vikumwendera (5)

   • Uyo wakuleka kupulika wakuyuyuka, nayo wapulikikwenge yayi (13)

   • Palije vinjeru vyakususkana na Yehova (30)

  • 22

   • Zina liwemi ndiwemi chomene kuluska usambazi unandi (1)

   • Ntchakovwira chomene kutendekera kusambizga mwana (6)

   • Mukata wakopa nkhalamu kuwaro (13)

   • Chilango chikuwuskako uchindere (15)

   • Munthu waluso wakuteŵetera mathemba (29)

  • 23

   • Uŵe wakuchenjera para wachemekera ku chakurya (2)

   • Kujivuska kuti usambazge yayi (4)

   • Usambazi ungadukira kutali kufumako kwa iwe (5)

   •  Ungaŵanga pamoza na ŵakumwa chomene yayi (20)

   • Chakumwa chakuloŵezga chikuluma nga ni njoka (32)

  • 24

   • Kuchita sanji na ŵanthu ŵaheni yayi (1)

   • Nyumba yikuzengeka na vinjeru (3)

   • Munthu murunji wangawa, kweni wakuwuka (16)

   • Kuwezgera chara (29)

   • Ukavu ukwiza chifukwa cha kutemwa tulo (33, 34)

 • NTHARIKA ZA SOLOMONI ZAKULEMBEKA NA ŴANTHU ŴA THEMBA HEZEKIYA (25:1–29:27)

  • 25

   • Kusunga chisisi (9)

   • Mazgu ghakusankhika makora (11)

   • Kuluta ku nyumba yaŵene kanandinandi yayi (17)

   • Kulundika makara pa mutu wa mulwani (21, 22)

   • Nkhani yiwemi yili nga ni maji ghakuzizima (25)

  • 26

   • Ivyo munthu mukata wakuchita (13-16)

   • Kunjilirapo pa mbembe yaŵene yayi (17)

   • Kuyowoya milangwe yabweka yayi (18, 19)

   • Para nkhuni palije, moto ukuzimwa (20, 21)

   • Mazgu gha wakusesa ghali nga ni vyakurya vyakunowa (22)

  • 27

   • Ntchenyo yakufuma kwa mubwezi njakovwira (5, 6)

   • Mwana wane, kondweska mtima wane (11)

   • Chisulo chikunora chisulo chinyake (17)

   • Manya mskambo wako (23)

   • Usambazi ukukhaliska yayi (24)

  • 28

   • Lurombo lwa munthu wambura kupulikira mbunyankhasi (9)

   • Uyo wakuzomera kwananga, wakulongoreka lusungu (13)

   • Uyo wakuchimbilira kusambazga, wakuŵa na mulandu (20)

   • Kuchenya nkhuwemi kuluska kumyamyatika (23)

   • Munthu wakupa wakusoŵa kanthu chara (27)

  • 29

   • Mwana wakumulekelera wakukhozga soni (15)

   • Para mboniwoni palije, ŵanthu ŵakuhangayika (18)

   • Munthu mukali wakuwuska mbembe (22)

   • Munthu wakujiyuyura wakusanga uchindami (23)

   • Kopa ŵanthu ntchipingo (25)

 • 30

  • MAZGU GHA AGURI (1-33)

   • Kunipa ukavu chara panji usambazi (8)

   • Vinthu ivyo vikukhorwa chara (15, 16)

   • Vinthu vyambura kuleka mukwevu (18, 19)

   • Mwanakazi muleŵi (20)

   • Vinyama ivyo vili na vinjeru vyakawiro (24)

 • 31

  • MAZGU GHA THEMBA LEMUYELI (1-31)

   • Ni njani wangasanga mwanakazi wanadi? (10)

   • Wakulimbikira na kugwira ntchito mwankhongono (17)

   • Lusungu luli pa lulimi lwake (26)

   • Ŵana na mfumu wake ŵakumulumba (28)

   • Kuwoneka makora na kutowa vikumara (30)