Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Zintharika

Machaputara

Ivyo Vili mu Buku Ili

 • 1

  • Chilato cha ntharika (1-7)

  • Uheni wa kwendezgana na ŵaheni (8-19)

  • Vinjeru vyenecho vikuchemerezga (20-33)

 • 2

  • Uwemi wa vinjeru (1-22)

   • Penja vinjeru nga mbusambazi wakubisika (4)

   • Kaghanaghaniro kawemi, ntchivikiliro (11)

   • Uzaghali ukuchema suzgo (16-19)

 • 3

  • Uŵe wavinjeru, uthembenge Yehova (1-12)

   • Chindika Yehova na vinthu vyakuzirwa (9)

  • Vinjeru vikupa chimwemwe (13-18)

  • Vinjeru vikuvikilira (19-26)

  • Kuchita vinthu mwakwenelera na ŵanji (27-35)

   • Chitira viwemi ŵanji usange ungafiska (27)

 • 4

  • Ulongozgi wavinjeru wa dada (1-27)

   • Kuluska vyose, sanga vinjeru (7)

   • Gega nthowa ziheni (14, 15)

   • Nthowa ya ŵarunji yikuŵaliraŵalira (18)

   • “Vikilira mtima wako” (23)

 • 5

  • Chenjera na ŵanakazi ŵaleŵi (1-14)

  • Sekelera na muwoli wako (15-23)

 • 6

  • Chenjera kukhalira ukaboni pa ngongoli (1-5)

  • “Luta ku nyerere, iwe wamukata” (6-11)

  • Munthu wawakawaka na muheni (12-15)

  • Vinthu 7 ivyo Yehova wakutinkha (16-19)

  • Uŵe maso na mwanakazi muheni (20-35)

 • 7

  • Sungilira malango gha Chiuta na kuŵa wamoyo (1-5)

  • Munyamata muzeleza wanyengeka (6-27)

   • “Nga ni ng’ombe iyo yikuluta kukakomeka” (22)

 • 8

  • Vinjeru vikuyowoya (1-36)

   • ‘Ndine wakwambilira wa milimo ya Chiuta’ (22)

   • ‘Nga ni misiri pafupi na Chiuta’ (30)

   • ‘Nkhakondwanga na ŵana ŵa ŵanthu’ (31)

 • 9

  • Vinjeru vyeneko vikuchema (1-12)

   • “Mwa ine, mazuŵa ghako ghaŵenge ghanandi” (11)

  • Mwanakazi muzeleza wakuchema (13-18)

   • “Maji ghakwiba ghakunowa” (17)

 • NTHARIKA ZA SOLOMONI (10:1–24:34)

  • 10

   • Mwana wavinjeru wakukondweska awiske (1)

   • Mawoko ghakutokatoka ghakusambazga (4)

   • Mu mazgu ghanandi muli ubudi (19)

   • Thumbiko la Yehova likusambazga (22)

   • Kopa Yehova kukusazgirako umoyo (27)

  •  11

   • Vinjeru vili na ŵakujiyuyura (2)

   • Munthu wakugaluka wakuparanya ŵanyake(9)

   • “Vinthu vikwenda makora para pali ŵakupeleka fundo ŵanandi” (14)

   • Uyo wakupa mwawanangwa vimwenderenge makora (25)

   • Uyo wakuthemba usambazi wake wawenge (28)

  • 12

   • Uyo wakutinkha ntchenyo walije mahara (1)

   • “Kayowoyero kawakawaka kali nga nkhulasa kwa lupanga” (18)

   • Apo pali mtende pali chimwemwe (20)

   • Milomo yitesi mbunyankhasi kwa Yehova (22)

   • Mtima ukulopwa chifukwa cha kwenjerwa (25)

  • 13

   • Awo ŵakupenja ulongozgi mbavinjeru (10)

   • Mtima ukulwara usange icho wakhazganga chindize (12)

   • Nthumi yakugomezgeka yikuchizga (17)

   • Munthu wakuŵa wavinjeru para wakwenda na ŵavinjeru (20)

   • Kulanga, ntchilongolero cha chitemwa (24)

  • 14

   • Mtima ukumanya kuŵinya kwake (10)

   • Nthowa iyo yikuwoneka yakwenelera, umaliro wake ni nyifwa (12)

   • Muzeleza wakugomezga mazgu ghalighose (15)

   • Musambazi wali na ŵabwezi ŵanandi (20)

   • Mtima wakuzikira mbumoyo wa thupi (30)

  • 15

   • Zgoro lakuzika likuwezga ukali (1)

   • Maso gha Yehova ghali palipose (3)

   • Chiuta wakukondwa na lurombo lwa wakunyoloka (8)

   • Vinthu vikulongosoka yayi kwambura kudumbiskana (22)

   • Ghanaghanira dankha pambere undazgore (28)

  • 16

   • Yehova wakusanda makhumbiro (2)

   • Peleka milimo yako kwa Yehova (3)

   • Sikelo zakwenelera zikufuma kwa Yehova (11)

   • Para ukujikuzga, uli pafupi kuwa (18)

   • Mbuha ni mphumphu ya utozi (31)

  • 17

   • Ungawezgeranga uheni pa uwemi yayi (13)

   • Fumapo pambere mbembe yindambe (14)

   • Mubwezi wanadi wakutemwa nyengo zose (17)

   • “Mtima wachimwemwe ni munkhwala uwemi” (22)

   • Munthu waumanyi wakujikora pakuyowoya (27)

  • 18

   • Uyo wakujipatura wakwendera vyayekha, ngwambura vinjeru (1)

   • Zina la Yehova ntchigongwe chakukhora (10)

   • Munthu wakuwona chuma nga kuti ntchivikiliro (11)

   • Uwemi wa kupulika vigaŵa vyose viŵiri pa mulandu (17)

   • Mubwezi wakudemelera kuluska mubali wako (24)

  • 19

   • Munthu wamahara wakuwezgako ukali wake (11)

   • Mwanakazi wambembe wali nga ni mtenje wakusulura (13)

   • Muwoli wavinjeru wakufuma kwa Yehova (14)

   • Langa mwana apo chigomezgo chichalipo (18)

   • Uwemi wa kupulikira ulongozgi (20)

  • 20

   • Vinyo likuzelezeska (1)

   • Mukata wakulima yayi mu chifuku (4)

   • Maghanoghano gha munthu ghali nga ni maji ghakunyang’amira (5)

   • Ntchiwemi yayi kuchimbilira kulapa (25)

   • Uchindami wa ŵawukirano ni nkhongono zawo (29)

  • 21

   • Yehova wakulongozga mtima wa themba (1)

   • Urunji nguwemi chomene kuluska sembe (3)

   • Munthu wachitatata vinthu vikumwendera (5)

   • Uyo wakuleka kupulika wakuyuyuka, nayo wapulikikwenge yayi (13)

   • Palije vinjeru vyakususkana na Yehova (30)

  • 22

   • Zina liwemi ndiwemi chomene kuluska usambazi unandi (1)

   • Ntchakovwira chomene kutendekera kusambizga mwana (6)

   • Mukata wakopa nkhalamu kuwaro (13)

   • Chilango chikuwuskako uchindere (15)

   • Munthu waluso wakuteŵetera mathemba (29)

  • 23

   • Uŵe wakuchenjera para wachemekera ku chakurya (2)

   • Kujivuska kuti usambazge yayi (4)

   • Usambazi ungadukira kutali kufumako kwa iwe (5)

   •  Ungaŵanga pamoza na ŵakumwa chomene yayi (20)

   • Chakumwa chakuloŵezga chikuluma nga ni njoka (32)

  • 24

   • Kuchita sanji na ŵanthu ŵaheni yayi (1)

   • Nyumba yikuzengeka na vinjeru (3)

   • Munthu murunji wangawa, kweni wakuwuka (16)

   • Kuwezgera chara (29)

   • Ukavu ukwiza chifukwa cha kutemwa tulo (33, 34)

 • NTHARIKA ZA SOLOMONI ZAKULEMBEKA NA ŴANTHU ŴA THEMBA HEZEKIYA (25:1–29:27)

  • 25

   • Kusunga chisisi (9)

   • Mazgu ghakusankhika makora (11)

   • Kuluta ku nyumba yaŵene kanandinandi yayi (17)

   • Kulundika makara pa mutu wa mulwani (21, 22)

   • Nkhani yiwemi yili nga ni maji ghakuzizima (25)

  • 26

   • Ivyo munthu mukata wakuchita (13-16)

   • Kunjilirapo pa mbembe yaŵene yayi (17)

   • Kuyowoya milangwe yabweka yayi (18, 19)

   • Para nkhuni palije, moto ukuzimwa (20, 21)

   • Mazgu gha wakusesa ghali nga ni vyakurya vyakunowa (22)

  • 27

   • Ntchenyo yakufuma kwa mubwezi njakovwira (5, 6)

   • Mwana wane, kondweska mtima wane (11)

   • Chisulo chikunora chisulo chinyake (17)

   • Manya mskambo wako (23)

   • Usambazi ukukhaliska yayi (24)

  • 28

   • Lurombo lwa munthu wambura kupulikira mbunyankhasi (9)

   • Uyo wakuzomera kwananga, wakulongoreka lusungu (13)

   • Uyo wakuchimbilira kusambazga, wakuŵa na mulandu (20)

   • Kuchenya nkhuwemi kuluska kumyamyatika (23)

   • Munthu wakupa wakusoŵa kanthu chara (27)

  • 29

   • Mwana wakumulekelera wakukhozga soni (15)

   • Para mboniwoni palije, ŵanthu ŵakuhangayika (18)

   • Munthu mukali wakuwuska mbembe (22)

   • Munthu wakujiyuyura wakusanga uchindami (23)

   • Kopa ŵanthu ntchipingo (25)

 • 30

  • MAZGU GHA AGURI (1-33)

   • Kunipa ukavu chara panji usambazi (8)

   • Vinthu ivyo vikukhorwa chara (15, 16)

   • Vinthu vyambura kuleka mukwevu (18, 19)

   • Mwanakazi muleŵi (20)

   • Vinyama ivyo vili na vinjeru vyakawiro (24)

 • 31

  • MAZGU GHA THEMBA LEMUYELI (1-31)

   • Ni njani wangasanga mwanakazi wanadi? (10)

   • Wakulimbikira na kugwira ntchito mwankhongono (17)

   • Lusungu luli pa lulimi lwake (26)

   • Ŵana na mfumu wake ŵakumulumba (28)

   • Kuwoneka makora na kutowa vikumara (30)