• 1

  • Uthenga wakuti ŵawelere kwa Yehova (1-6)

   • ‘Welerani kwa ine ndipo nane niwelerenge kwa imwe’ (3)

  • Mboniwoni yakwamba: Ŵakukwera pa mahachi ŵanayi (7-17)

   • “Yehova wazamusanguluskaso Ziyoni” (17)

  • Mboniwoni yachiŵiri: Masengwe ghanayi na ŵanthu ŵaluso ŵanayi (18-21)

 • 2

  • Mboniwoni yachitatu: Munthu wali na chingwe chakupimira (1-13)

   • Kupima Yerusalemu (2)

   • Yehova wazamuŵa ‘linga la moto zingilizge’ (5)

   • Kukhwaska mboni ya jiso la Chiuta (8)

   •  Mitundu yinandi yizamujibatika kwa Yehova (11)

 • 3

  • Mboniwoni yachinayi: Kusintha vyakuvwara vya wasembe mukuru (1-10)

   • Satana wakususka Joshuwa, Wasembe Mukuru (1)

   • “Nizenge na muteŵeti wane Mphukira!” (8)

 • 4

  • Mboniwoni yachinkhondi: Chakuŵikapo nyali na makuni ghaŵiri gha maolive (1-14)

   • ‘Na nkhongono yayi, kweni na mzimu wane’ (6)

   • Lekani kuyuyura zuŵa la jando lichoko (10)

 • 5

  • Mboniwoni ya 6: Mupukutu ukuwuluka (1-4)

  • Mboniwoni ya 7: Chakupimira (5-11)

   • Muli mwanakazi zina lake ni Uheni (8)

   • Chakupimira chikutolekera ku Shinara (9-11)

 • 6

  • Mboniwoni ya 8: Magileta ghanayi (1-8)

  • Mphukira wazamuŵa themba na wasembe (9-15)

 • 7

  • Yehova wakususka kuziŵizga kurya kwautesi (1-14)

   • “Kasi mukaziŵizgiranga nadi ine?” (5)

   • ‘Mweruzgenge mu urunji, chitemwa, na lusungu’ (9)

 • 8

  • Yehova wakupeleka mtende na unenesko ku Ziyoni (1-23)

   • Yerusalemu ni “msumba waunenesko” (3)

   • “Yowoyani unenesko kwa yumoza na munyake” (16)

   • Kufuma pa kuziŵizga kurya kufika pa kuchita chiphikiro (18, 19)

   • ‘Tiyeni tipenje Yehova luŵiro’ (21)

   • Ŵanthu 10 ŵakukora munjilira wa Muyuda (23)

 • 9

  • Chiuta wakweruzga mitundu yapafupi (1-8)

  • Themba la Ziyoni likwiza (9, 10)

   • Themba lakujiyuyura lakwera pa mbunda (9)

  • Ŵanthu ŵa Yehova ŵazamufwatulika (11-17)

 • 10

  • Lombani vula kwa Yehova, ku ŵachiuta ŵatesi yayi (1, 2)

  • Yehova wakuwunjika ŵanthu ŵake (3-12)

   • Mulongozgi wakufuma mu nyumba ya Yuda (3, 4)

 • 11

  • Uheni wa kukana muliska wa Chiuta (1-17)

   • “Liska mskambo uwo ukomekenge” (4)

   • Ndodo ziŵiri: Utozi na Umoza (7)

   • Malipiro gha muliska: Masiliva 30 (12)

   • Ndalama zaponyeka mu chakusungiramo (13)

 • 12

  • Yehova wavikilirenge Yuda na Yerusalemu (1-9)

   • Yerusalemu waŵenge “libwe lizito” (3)

  • Kulilira uyo wagwazika (10-14)

 • 13

  • Kuwuskamo vikozgo na ntchimi zitesi (1-6)

   • Ntchimi zitesi zikukhozgeka soni (4-6)

  • Muliska wazamukomeka (7-9)

   • Chigaŵa chachitatu chizamwengeka (9)

 • 14

  • Kusopa kwaunenesko kuzamukwezgeka (1-21)

   • Phiri la Maolive lizamugaŵika pakati (4)

   • Yehova wazamuŵa yumoza, zina lake lizamuŵa limoza (9)

   • Nthenda yakofya pa awo ŵakulimbana na Yerusalemu (12-15)

   • Chiphikiro cha Visakasa (16-19)

   • M’phika uliwose uzamuŵa utuŵa kwa Yehova (20, 21)