Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yuda 1:1-25

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Monire (1, 2)

  • Ŵasambizgi ŵatesi ŵazamweruzgika nadi (3-16)

    • Mikayeli wakasuskana na Dyabulosi (9)

    • Uchimi wa Enoki (14, 15)

  • Mujisungilire mu chitemwa cha Chiuta (17-23)

  • Kuchindika Chiuta (24, 25)

 Ine Yuda, muzga wa Yesu Khristu, kweni munung’una wa Yakobe,+ nkhulembera ŵakuchemeka+ awo ŵakutemweka na Chiuta Adada ndipo ŵasungikira Yesu Khristu:+  Lusungu, mtende, na chitemwa visazgikire kwa imwe.  Ŵakutemweka, nangauli nkhayezga chomene kuti nimulemberani vya chiponosko icho tose tili nacho,+ kweni nawona kuti ntchakwenelera kumulemberani na kumuchiskani kuti mukoleske chomene chipulikano+ icho chikapelekeka kamoza pera ku ŵatuŵa.  Nayowoya nthena chifukwa chakuti ŵanthu ŵanyake ŵanjira pakati pinu mwachibisibisi. Malemba ghakuyowoyerathu kuti ŵanthu aŵa ŵazamupika cheruzgo ichi. Mbanthu ŵambura kopa Chiuta, awo ŵakuzgora lusungu lukuru lwa Chiuta withu kuŵa chifukwa chakuchitira ukwakwa,*+ awo ŵakukana Yesu Khristu, Fumu yithu uyo wali kutigura.+  Nangauli vyose ivi mukuvimanya kale, nkhukhumba kumukumbuskani kuti Yehova* wakati waponoska ŵanthu kufuma mu charu cha Eguputo,+ pamanyuma wakaparanya awo ŵakaŵavya chipulikano.+  Ŵangelo awo ŵakatondeka kusunga malo ghawo kweni ŵakaleka malo ghawo ghakwenelera kukhalako,+ wali kuŵakaka na simbi zamuyirayira mu chisi chakofya ndipo waŵasungira cheruzgo pa zuŵa likuru.+  Mwakuyana waka, ŵanthu ŵa mu Sodomu na Gomora na misumba yakuŵazingilizga, ŵakajipeleka ku uzaghali* uheni chomene na kuchita makhumbiro gha thupi mwakupambana na kawiro.+ Iwo ŵakalangika na moto wamuyirayira ndipo ni chenjezgo kwa ise.+  Nangauli vili nthena, ŵanthu aŵa nawo ŵakulota maloto, ŵakufipiska thupi, ŵakuyuyura ŵamazaza, na kuyowoyera viheni awo Chiuta waŵachindika.+  Kweni Mikayeli,+ mungelo mukuru,+ apo wakasuskananga na kupindana na Dyabulosi vya thupi la Mozesi,+ wakamweruzga yayi nesi kumuyowoyera mazgu ghaheni,+ kweni wakati: “Yehova* wakuchenye.”+ 10  Kweni ŵanthu aŵa ŵakuyowoyera uheni vinthu vyose ivyo ŵakutondeka kuvipulikiska.+ Ndipo ŵakujinanga ŵekha na vinthu vyose ivyo ŵakuvipulikiska mwakawiro nga ni vinyama vyambura kughanaghana.+ 11  Soka kwa iwo, pakuti ŵalondezga nthowa ya Kayini,+ ndipo ŵanjira mu nthowa ziheni za Balamu+ chifukwa cha njombe. Ŵaparanyika chifukwa cha kutolera kayowoyero kauchigaluka+ ka Kora!+ 12  Ŵanthu aŵa apo ŵakurya namwe pamoza mu viphikiro vinu vyachitemwa+ ŵali nga ni malibwe ghakubisika pasi pa maji, ŵaliska awo ŵakujilyeska ŵekha kwambura wofi.+ Ŵali nga ni mabingu ghambura maji agho ghakuputa na mphepo uku na uku.+ Ŵali nga ni makuni ghambura kupambika pa nyengo yake, agho ghali kufwa kaŵiri* na kuzgulika. 13  Ŵali nga ni majigha ghakofya gha mu nyanja agho ghakufumiska mphovu za soni zawo.+ Ŵali nga ni nyenyezi izo zikwendendeka waka, awo chisi cha biii chaŵasungikira muyirayira.+ 14  Enoki,+ uyo wakaŵa wa muwiro wa 7 kufuma kwa Adamu, nayo wakachima vya iwo, apo wakati: “Wonani, Yehova* wakiza na ŵatuŵa ŵake ŵanandi*+ 15  kuzakeruzga wose.+ Ndipo wose ŵambura kopa Chiuta wakaŵasanga na mulandu pa milimo yawo yose yiheni iyo ŵakayichita kwambura kopa Chiuta, kweniso pa vinthu vyose viheni ivyo ŵakwananga ŵambura kopa Chiuta ŵakamuyowoyera.”+ 16  Ŵanthu aŵa mbakudinginyika,+ ŵakudandawura na ivyo ŵakukhumba mu umoyo wawo, ŵakulondezga makhumbiro ghawo,+ ndipo milomo yawo yikunotha uheni chomene, uku ŵakumyatika ŵanyawo kuti ŵasangepo chandulo.+ 17  Kweni imwe ŵakutemweka, kumbukani mazgu agho ŵapositole ŵa Fumu yithu Yesu Khristu ŵakayowoya. 18  Iwo ŵakamuphaliraninge kuti: “Mu nyengo yaumaliro kuzamuŵa ŵakugoska, ŵazamulondezganga makhumbiro ghawo na kuchita vinthu vyakususkana na khumbo la Chiuta.”+ 19  Aŵa ndiwo ŵakwambiska kugaŵikana,+ mbanthu ŵa mtima wauchinyama,* ŵalije navyo ntchito vyauzimu.* 20  Kweni imwe, ŵakutemweka, jizengani pa chipulikano chinu chituŵa nkhanira, na kulomba kuyana na mzimu utuŵa,+ 21  kuti mujisungilire mu chitemwa cha Chiuta,+ apo mukulindilira lusungu lwa Fumu yithu Yesu Khristu na kuzakasanga umoyo wamuyirayira.+ 22  Kweniso lutilirani kulongora lusungu+ ŵanyake awo ŵakukayika.+ 23  Ŵaponoskani+ pakuŵaphura ku moto. Kweni lutilirani kulongora lusungu ku ŵanyakeso, ndipo chitani nthena na wofi, uku mukutinkha nanga ntchakuvwara icho chathimbilira na thupi.+ 24  Sono kwa uyo wangamusungilirani kuti muleke kukhuŵara na kumovwirani kuti muzakimilire ŵambura kalema+ na chimwemwe chikuru panthazi pa uchindami wake, 25  kwa Chiuta yekha Mponoski withu kwizira mwa Yesu Khristu Fumu yithu, kuŵenge uchindami, ukuru, nkhongono, na mazaza kufuma ku nyengo zamuyirayira kufika sono m’paka ku muyirayira wose. Ameni.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “nkharo yaukazuzi.” Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Panji kuti, “kufwirathu.”
Panji kuti, “vikwi makumi ghanandi.”
Panji kuti, “mbanthu ŵathupi.”
Mazgu gheneko, “ŵalije mzimu.”