Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yohane 9:1-41

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yesu wakuchizga uyo wakababika wachibulumutira (1-12)

  • Ŵafarisi ŵakufumba uyo wakachizgika (13-34)

  • Ŵafarisi mbachibulumutira (35-41)

9  Sono apo wakajumphanga wakawona munthu uyo wakaŵa wachibulumutira kufuma apo wakababikira.  Ndipo ŵasambiri ŵake ŵakamufumba kuti: “Rabi,+ ni njani wakananga, munthu uyu panji ŵapapi ŵake, kuti wababike wachibulumutira?”  Yesu wakazgora kuti: “Munthu uyu wakananga yayi nesi ŵapapi ŵake, kweni ichi chikachitika mwakuti milimo ya Chiuta yiwoneke mwa iyo.+  Tikwenera kuchita milimo ya Uyo wali kunituma apo kuchali muhanya,+ usiku ukwiza apo munthu wangachita mulimo yayi.  Apo nichali mu charu, ndine ungweru wa charu.”+  Wakati wayowoya vinthu ivi, wakathunya mata pasi ndipo wakakonkha dongo na mata, ndipo dongo lira wakaliphaka mu maso gha munthu yura.+  Yesu wakati kwa iyo: “Luta kageze mu chiziŵa cha Siloamu” (kung’anamura kuti, “Wakutumika”). Ntheura wakaluta na kugeza, ndipo wakawerako wakulaŵiska.+  Ndipo ŵazengezgani na awo pakwamba ŵakamuwonanga wakupempheska ŵakamba kuyowoya kuti: “Asi munthu uyu ndiyo wakakhalanga pasi na kupempheska?”  Ŵanyake ŵakatenge: “Ndiyo.” Ŵanyakeso ŵakatenge: “Ndiyo yayi, kweni wakukozgana nayo waka.” Munthu yura wakatenge: “Ndine.” 10  Ntheura ŵakamufumba kuti: “Maso ghako ghajulika wuli?” 11  Wakaŵazgora kuti: “Munthu wakuchemeka Yesu wangukonkha dongo na kuliphaka mu maso ghane ndipo wanguniphalira kuti, ‘Luta ku Siloamu ndipo ukageze.’+ Ntheura nanguluta na kugeza ndipo namba kuwona.” 12  Ŵakati kwa iyo: “Munthu uyo wali nkhu?” Iyo wakati: “Nkhumanya yayi.” 13  Munthu uyo wakaŵa wachibulumutira ŵakaluta nayo kwa Ŵafarisi. 14  Zuŵa ilo Yesu wakakonkhera dongo na kujura maso ghake+ likaŵa Sabata.+ 15  Ntheura nyengo iyi, Ŵafarisi nawo ŵakamba kumufumba umo wakambira kuwona. Iyo wakati kwa iwo: “Wanguphaka dongo mu maso ghane, ndipo nati nageza nangwamba kuwona.” 16  Ntheura Ŵafarisi ŵanyake ŵakamba kuyowoya kuti: “Munthu uyu wali kufuma kwa Chiuta chara, chifukwa wakusunga yayi Sabata.”+ Ŵanyake ŵakamba kuyowoya kuti: “Kasi munthu uyo ngwakwananga wangachita wuli vimanyikwiro vya mtundu uwu?”+ Ntheura pakaŵa kugaŵikana pakati pawo.+ 17  Ndipo ŵakayowoyaso kwa munthu wachibulumutira kuti: “Kasi iwe ukuti ni njani, pakuti wajura maso ghako?” Munthu yura wakati: “Ni ntchimi.” 18  Kweni Ŵayuda ŵakagomezga chara kuti wakaŵa wachibulumutira ndipo wakamba kuwona, m’paka ŵakachema ŵapapi ŵa munthu uyo wakamba kuwona. 19  Ndipo ŵakaŵafumba kuti: “Kasi uyu ni mwana winu uyo mukuti wakababika wachibulumutira? Vyenda wuli kuti wambe kulaŵiska?” 20  Ndipo ŵapapi ŵake ŵakazgora kuti: “Tikumanya kuti uyu ni mwana withu ndiposo kuti wakababika wachibulumutira. 21  Kweni tikumanya yayi kuti wamba wuli kulaŵiska. Tikumanya yayi uyo wajura maso ghake. Mufumbani. Ni mulara. Wazgore yekha.” 22  Ŵapapi ŵake ŵakayowoya vinthu ivi chifukwa ŵakopanga Ŵayuda,+ pakuti Ŵayuda ŵakazomerezgana kale kuti, usange munthu wakuzomera kuti Yesu ni Khristu, wasezgeke mu sunagoge.+ 23  Lekani ŵapapi ŵake ŵakati: “Ni mulara. Mufumbani.” 24  Ntheura kachiŵiri ŵakachema munthu uyo wakaŵa wachibulumutira ndipo ŵakati kwa iyo: “Peleka uchindami kwa Chiuta, ise tikumanya kuti munthu uyu ngwakwananga.” 25  Iyo wakazgora kuti: “Kwali ngwakwananga nkhumanya chara. Icho nkhumanya ntchakuti, nkhaŵa wachibulumutira, kweni sono nkhulaŵiska.” 26  Ntheura ŵakati kwa iyo: “Kasi wanguchitachi kwa iwe? Wangujura wuli maso ghako?” 27  Wakaŵazgora kuti: “Namuphalirani kale kweni mukupulika chara. Chifukwa wuli mukukhumba kupulikaso? Kasi namwe mukukhumba kuŵa ŵasambiri ŵake?” 28  Ŵakamunyoza na kumuphalira kuti: “Ndiwe msambiri wa munthu yura, kweni ise tili ŵasambiri ŵa Mozesi. 29  Tikumanya kuti Chiuta wakayowoyanga na Mozesi, kweni munthu uyu, tikumanya chara uko wali kufuma.” 30  Munthu yura wakaŵazgora kuti: “Ichi ntchakuzizika nadi kuti imwe mukumanya chara uko wali kufuma, kweni wajura maso ghane. 31  Tikumanya kuti Chiuta wakuŵapulika chara ŵakwananga,+ kweni usange munthu wakopa Chiuta na kuchita khumbo lake, wakumupulika.+ 32  Kufuma kale vindapulikikwepo kuti munthu wajura maso gha uyo wakababika wachibulumutira. 33  Munthu uyu walekenge kufuma kwa Chiuta, mphanyi palije icho wachitapo.”+ 34  Ŵakamuzgora kuti: “Kasi wamunthu iwe ukababikira mu zakwananga, ukukhumba kusambizga ise?” Ndipo ŵakamuchimbizgira kuwaro.+ 35  Yesu wakapulika kuti ŵamuchimbizgira kuwaro, ndipo wakati wamusanga, wakamufumba kuti: “Kasi ukupulikana mwa Mwana wa munthu?” 36  Munthu yura wakazgora kuti: “Dada, kasi Mwana wa munthu ni njani, ine nkhukhumba kupulikana mwa iyo?” 37  Yesu wakati kwa iyo: “Wamuwona iyo, nakuti ni uyo wakuyowoya nawe.” 38  Wakati: “Fumu, nkhupulikana mwa iyo.” Ndipo wakamusindamira.* 39  Ndipo Yesu wakati: “Nkhiza mu charu chino kuti nipeleke cheruzgo ichi, kuti awo ŵakulaŵiska chara ŵalaŵiske+ ndipo awo ŵakulaŵiska ŵaŵe ŵachibulumutira.”+ 40  Ŵafarisi ŵanyake awo ŵakaŵa nayo ŵakapulika vinthu ivi, ndipo ŵakati kwa iyo: “Kasi nase tili ŵachibulumutira?” 41  Yesu wakati kwa iwo: “Muŵenge ŵachibulumutira, mphanyi mulije kwananga. Kweni sono pakuti mukuti, ‘Tikulaŵiska,’ kwananga kwinu kukukhalilira.”+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “wakamujikamira.”