Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yohane 8:12-59

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Adada ŵakuchitira ukaboni Yesu (12-30)

    • Yesu ni “ungweru wa charu” (12)

  • Ŵana ŵa Abrahamu (31-41)

    • “Unenesko umufwaturaninge” (32)

  • Ŵana ŵa Dyabulosi (42-47)

  • Yesu na Abrahamu (48-59)

8  12  Ntheura Yesu wakayowoyaso nawo, wakati: “Ndine ungweru wa charu.+ Waliyose uyo wakunilondezga wendenge mu chisi chara, kweni waŵenge na ungweru+ wa umoyo.” 13  Ndipo Ŵafarisi ŵakati kwa iyo: “Ukujichitira wekha ukaboni, kweni ukaboni wako ngwaunenesko chara.” 14  Yesu wakaŵazgora kuti: “Nangauli nkhujichitira nekha ukaboni, ukaboni wane ngwaunenesko, chifukwa nkhumanya uko nili kufuma na uko nkhuya.+ Kweni imwe mukumanyako chara uko nili kufuma ndiposo uko nkhuya. 15  Imwe mukweruzga mwakuyana na thupi,*+ ine nkhweruzga munthu chara. 16  Usange nkhweruzga, weruzgi wane ngwaunenesko, chifukwa nili nekha chara, kweni Adada awo ŵali kunituma ŵali nane.+ 17  Kweniso mu Dango linu muli kulembeka kuti: ‘Ukaboni wa ŵanthu ŵaŵiri ngwaunenesko.’+ 18  Ine nkhujichitira nekha ukaboni, ndipo Adada awo ŵali kunituma ŵakunichitira ukaboni.”+ 19  Ntheura ŵakamufumba kuti: “Awuso ŵali nkhu?” Yesu wakazgora kuti: “Ine mukunimanya chara nesi Adada.+ Muŵenge kuti mukunimanya, mphanyi mukumanyaso Adada.”+ 20  Wakayowoyanga mazgu agha apo wakaŵa mu malo ghakusungiramo vyuma+ apo wakasambizganga mu tempile. Kweni pakaŵavya uyo wakamukora, chifukwa ora lake likaŵa kuti lindakwane.+ 21  Ndipo wakati kwa iwo: “Ine nkhuluta, ndipo muzamunipenja. Kweni mufwirenge mu kwananga kwinu.+ Uko nkhuya imwe mungizako yayi.”+ 22  Ŵayuda ŵakamba kuyowoya kuti: “Kasi ndikuti wajikomenge? Chifukwa wakuti, ‘Uko nkhuya imwe mungizako yayi.’” 23  Wakatiso kwa iwo: “Imwe muli ŵa pano pasi, ine nili wakuchanya.+ Imwe muli ŵa charu chino, ine nili wa charu chino yayi. 24  Lekani nangumuphalirani kuti: Mufwirenge mu zakwananga zinu. Pakuti usange mukugomezga chara kuti ndine, mufwirenge mu zakwananga zinu.” 25  Penepapo ŵakamufumba kuti: “Kasi ndiwe njani?” Yesu wakati kwa iwo: “Nasuzgikirachi kuyowoya namwe? 26  Nili na vinthu vinandi kuti niyowoye vya imwe na kweruzga. Nakuti uyo wali kunituma ngwaunenesko, ndipo vinthu ivyo nkhapulika kwa iyo ndivyo nkhuyowoya mu charu.”+ 27  Ŵakawamo chara kuti wakayowoyanga nawo vya Awiske. 28  Yesu wakati: “Para mwakwezga Mwana wa munthu,+ muzamumanya kuti ndine,+ ndipo kuti nkhuchita kanthu panekha yayi,+ kweni umo Adada ŵali kunisambizgira ndimo nkhuyowoyera vinthu ivi. 29  Ndipo Uyo wali kunituma wali nane, wali kunisida nekha chara, chifukwa nyengo zose nkhuchita vinthu vyakumukondweska.”+ 30  Apo wakayowoyanga vinthu ivi, ŵanandi ŵakapulikana mwa iyo. 31  Ndipo Yesu wakalutilira kuyowoya na Ŵayuda awo ŵakamugomezga wakati: “Usange mukukhalilira mu mazgu ghane, ndimwe ŵasambiri ŵane nadi. 32  Mumanyenge unenesko,+ ndipo unenesko umufwaturaninge.”+ 33  Ŵakamuzgora kuti: “Tili mphapu ya Abrahamu ndipo tindaŵepo ŵazga ŵa munthu waliyose. Chifukwa wuli ukuti, ‘Mufwatulikenge’?” 34  Yesu wakaŵazgora, wakati: “Nadi nkhumuphalirani kuti, waliyose uyo wakuchita kwananga ni muzga wa kwananga.+ 35  Nakuti muzga wakukhalilira mu nyumba kwamuyirayira chara, mwana ndiyo wakukhalilira kwamuyirayira. 36  Ntheura usange Mwana wakumufwaturani, muŵenge ŵakufwatuka nadi. 37  Nkhumanya kuti ndimwe mphapu ya Abrahamu. Kweni mukukhumba kunikoma, chifukwa mukupokelera yayi mazgu ghane. 38  Vinthu ivyo nkhawona kwa Adada ndivyo nkhuyowoya.+ Kweni imwe mukuchita ivyo mukapulika kwa awiskemwe.” 39  Ŵakamuzgora kuti: “Dada withu ni Abrahamu.” Yesu wakati kwa iwo: “Muŵenge ŵana ŵa Abrahamu+ mphanyi mukuchita milimo ya Abrahamu. 40  Kweni sono mukukhumba kunikoma, na munthu ine namuphalirani unenesko uwo nkhapulika kwa Chiuta.+ Abrahamu wakachita ichi chara. 41  Imwe mukuchita milimo ya wiskemwe.” Ŵakati kwa iyo: “Tili kubabika mu uzaghali* chara, tili na Dada yumoza, Chiuta.” 42  Yesu wakati kwa iwo: “Chiuta waŵenge Wiskemwe, mphanyi mwanitemwa,+ pakuti ine nili kufuma kwa Chiuta ndipo nili pano. Nili kwiza mu khumbo lane yayi, kweni Chiuta ndiyo wali kunituma.+ 43  Chifukwa wuli mukupulikiska yayi ivyo nkhuyowoya? Chifukwa ntchakuti mukupulika chara mazgu ghane. 44  Imwe muli kufuma kwa wiskemwe Dyabulosi, ndipo mukukhumba kuchita makhumbiro gha wiskemwe.+ Kufuma apo wakagalukira*+ iyo wakukoma ŵanthu, ndipo wandayimepo mu unenesko, chifukwa mwa iyo mulije unenesko. Para wakuyowoya utesi, wakuyowoya vya mu mutu wake, chifukwa ni mutesi ndipo ni wiske wa utesi.+ 45  Ine mukunigomezga yayi chifukwa chakuti nkhuyowoya unenesko. 46  Ni njani wa imwe wakunisanga na mulandu wa kwananga? Usange nkhuyowoya unenesko, chifukwa wuli mukuleka kunigomezga? 47  Uyo ngwakufuma kwa Chiuta wakupulika mazgu gha Chiuta.+ Imwe mukupulika chara, chifukwa muli kufuma kwa Chiuta chara.”+ 48  Ŵayuda ŵakamuzgora kuti: “Kasi tikuteta apo tikuti, ‘Ndiwe Musamariya+ ndipo uli na chiŵanda’?”+ 49  Yesu wakazgora kuti: “Ine nilije chiŵanda, ndipo nkhuchindika Adada, kweni imwe mukuniyuyura. 50  Ine nkhujipenjera uchindami yayi.+ Kuli Yumoza uyo wakupenja uchindami ndipo ndiyo ni mweruzgi. 51  Nadi nkhumuphalirani kuti munthu uyo wakusungilira mazgu ghane, wawonenge nyifwa chara napachoko.”+ 52  Ŵayuda ŵakati kwa iyo: “Sono tamanya kuti uli na chiŵanda. Abrahamu wali kufwa, kweniso ntchimi nazo zili kufwa. Kweni iwe ukuti, ‘Munthu uyo wakusungilira mazgu ghane, wafwenge yayi.’ 53  Kasi ndiwe mukuru kuluska dada withu Abrahamu uyo wali kufwa? Ntchimi nazo zili kufwa. Kasi iwe ukujitora kuti ndiwe njani?” 54  Yesu wakazgora kuti: “Usange nkhujipa uchindami, ndikuti uchindami wane nkhanthu chara. Adada ndiwo ŵakunipa uchindami,+ awo imwe mukuti Chiuta winu. 55  Ndipouli, mukuŵamanya yayi.+ Kweni ine nkhuŵamanya.+ Ndipo usange nkhuti nkhuŵamanya chara niŵenge mutesi nga ndimwe. Kweni nkhuŵamanya ndipo nkhusungilira mazgu ghawo. 56  Wiskemwe Abrahamu wakasekelera chomene apo wakalindiliranga kuti wawone zuŵa lane, ndipo wakati waliwona wakasekelera.”+ 57  Ntheura Ŵayuda ŵakati kwa iyo: “Uchali undakwaniske vyaka 50, kasi Abrahamu uli kumuwonapo?” 58  Yesu wakati kwa iwo: “Nadi nkhumuphalirani kuti, Abrahamu wandaŵeko, ine niliko kale.”+ 59  Ntheura ŵakatora malibwe kuti ŵamuponye nayo, kweni Yesu wakabisama na kufumamo mu tempile.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “malango gha ŵanthu.”
Mu Chigiriki, por·neiʹa. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Panji kuti, “Kufuma pakwamba.”