Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yohane 7:1-52

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yesu pa Chiphikiro cha Mahema (1-13)

  • Yesu wakusambizga pa chiphikiro (14-24)

  • Maghanoghano ghakupambana pa nkhani ya Khristu (25-52)

7  Sono pamanyuma pa vinthu ivi, Yesu wakalutilira kwenda mu Galileya, pakuti wakakhumba chara kwenda mu Yudeya, chifukwa Ŵayuda ŵakakhumbanga kumukoma.+  Ndipouli, Chiphikiro cha Mahema* cha Ŵayuda,+ chikaŵa pafupi kuchitika.  Ntheura ŵanung’una ŵake+ ŵakati kwa iyo: “Mufumeko kuno, mulute ku Yudeya, kuti ŵasambiri ŵinu nawo ŵakawone milimo iyo mukuchita.  Pakuti palije munthu uyo wakuchita kanthu mwakubisa usange wakukhumba kumanyikwa na ŵanthu. Usange mukuchita vinthu ivi, jilongorani ku charu.”  Nakuti ŵanung’una ŵake ŵakapulikananga mwa iyo chara.+  Ntheura Yesu wakati kwa iwo: “Nyengo yane yichali yindize,+ kweni kwa imwe, nyengo yiliyose yili makora.  Charu chilije chifukwa chakumutinkhirani, kweni ine chikunitinkha, chifukwa nkhuchipanikizgira kuti milimo yake njiheni.+  Imwe kwelerani ku chiphikiro, ine nikwelerengeko dankha chara ku chiphikiro ichi, chifukwa nyengo yane yichali yindize.”+  Sono wakati waŵaphalira vinthu ivi, wakakhalira mu Galileya. 10  Kweni ŵanung’una ŵake ŵakati ŵakwelera ku chiphikiro, iyo nayo wakakwelerako, pakweru chara kweni mwachibisibisi. 11  Ntheura Ŵayuda ŵakamba kumupenja pa chiphikiro na kuyowoya kuti: “Munthu yura wali nkhu?” 12  Ndipo mahumuhumu ghakakonda pakati pa mizinda kuyowoya vya iyo. Ŵanyake ŵakatenge: “Ni munthu muwemi.” Ŵanyake ŵakatenge: “Ni muwemi chara, wakupuluska mzinda.”+ 13  Kweni pakaŵavya nanga njumoza uyo wakayowoyanga vya iyo pakweru chifukwa ŵakawopanga Ŵayuda.+ 14  Apo chiphikiro chikaŵa mukati, Yesu wakanjira mu tempile na kwamba kusambizga. 15  Ntheura Ŵayuda ŵakamba kuzizwa, ŵakati: “Kasi munthu uyu wakughamanya wuli Malemba,+ uku wandasambire sukulu?”*+ 16  Kweni Yesu wakaŵazgora kuti: “Ivyo nkhusambizga ni vyane chara, kweni vya uyo wakanituma.+ 17  Usange munthu wakukhumba kuchita khumbo la Chiuta, wamanyenge usange chisambizgo ichi ntchakufuma kwa Chiuta+ panji usange nkhuyowoya vyane. 18  Waliyose uyo wakuyowoya vyayekha wakujipenjera uchindami. Kweni uyo wakukhumba uchindami wa uyo wakamutuma,+ iyo ni munenesko ndipo mwa iyo mulije ubendezi. 19  Asi Mozesi wakamupani Dango?+ Kweni palije nanga njumoza wa imwe uyo wakupulikira Dango ili. Chifukwa wuli mukukhumba kunikoma?”+ 20  Mzinda ukazgora kuti: “Uli na chiŵanda. Ni njani wakukhumba kukukoma?” 21  Yesu wakaŵazgora kuti: “Nkhachita chinthu chimoza, ndipo imwe mose mukuzizwa. 22  Pa chifukwa ichi, Mozesi wali kumupani ukotoli.+ Ukotoli uwu uli kufuma kwa Mozesi chara kweni ngwakufuma ku ŵasekuru.+ Ndipo imwe mukukotora munthu pa sabata. 23  Usange munthu wakukotoleka pa sabata kuti Dango la Mozesi lisungike, kasi mukunikalipira chifukwa chakuti nkhachizga munthu pa sabata?+ 24  Lekani kweruzga kuyana na kawonekero ka kuwaro, kweni mweruzgenge mwaurunji.”+ 25  Ntheura ŵanyake awo ŵakakhalanga mu Yerusalemu ŵakamba kuyowoya kuti: “Asi munthu uyu ndiyo ŵakukhumba kumukoma?+ 26  Kweni wonani, wakuyowoya pakweru, ndipo ŵakuzgorako kanthu chara. Kasi ŵalongozgi ŵachali ŵandamanye kuti uyu ni Khristu? 27  Ndipouli, ise tikumanya uko wakufuma munthu uyu,+ kweni para Khristu wiza, palije uyo wazamumanya uko wafuma.” 28  Ntheura Yesu wakachemerezga apo wakasambizganga mu tempile, ndipo wakati: “Imwe mukunimanya ndiposo mukumanya na uko nkhufuma. Kweniso nkhiza mwa ine nekha chara,+ ndipo Uyo wali kunituma ine ngwanadi, kweni imwe mukumumanya chara.+ 29  Ine nkhumumanya,+ chifukwa ndine mwimiliri wakufuma kwa iyo, ndipo ndiyo wakanituma.” 30  Ntheura ŵakamba kupenja nthowa yakuti ŵamukolere,+ kweni palije uyo wakamukora chifukwa ora lake likaŵa kuti lindize.+ 31  Ndipouli, ŵanandi mu mzinda ŵakapulikana mwa iyo,+ ndipo ŵakatenge: “Usange Khristu wiza, kasi wazamuchita vimanyikwiro vinandi kuluska ivyo wachita munthu uyu?” 32  Ŵafarisi ŵakapulika mzinda ukuphwepwerezga vinthu vyakukhwaskana na iyo, ndipo ŵalara ŵa ŵasembe na Ŵafarisi ŵakatuma ŵalinda kuti ŵakamukore.* 33  Ntheura Yesu wakati: “Pambere nindalute kwa uyo wakanituma,+ niŵenge namwe kanyengo kachoko. 34  Muzamunipenja, kweni muzamunisanga chara, ndipo uko nizamuŵa mungizako chara.”+ 35  Ntheura Ŵayuda ŵakafumbananga kuti: “Kasi munthu uyu wakukhumba kuya nkhu apo wakuti tizamumusanga chara? Kasi wakukhumba kuya ku Ŵayuda awo ŵali kumbininikira pakati pa Ŵagiriki na kusambizga Ŵagiriki? 36  Kasi wakung’anamurachi apo wakuti, ‘Muzamunipenja, kweni muzamunisanga chara, ndipo uko nizamuŵa mungizako chara’?” 37  Pa zuŵa laumaliro, zuŵa likuru la chiphikiro,+ Yesu wakimilira na kuchemerezga, kuti: “Usange munthu wali na nyota, wize kwa ine wazakamwe maji.+ 38  Waliyose uyo wakupulikana mwa ine, nga umo Malemba ghakuyowoyera, ‘Mukati mwake muzamufuma tumilonga twa maji gha umoyo.’”+ 39  Apa wakayowoyanga vya mzimu, uwo ŵakaŵa pafupi kupokera awo ŵakapulikana mwa iyo, pakuti mzimu ukaŵa kuti undafike,+ chifukwa Yesu wakaŵa kuti wandapokere uchindami.+ 40  Ŵanyake mu mzinda awo ŵakapulika mazgu agha ŵakamba kuyowoya kuti: “Uyu ni Ntchimi nadi.”+ 41  Ŵanyake ŵakatenge: “Uyu ni Khristu.”+ Kweni ŵanyake ŵakatenge: “Khristu wangafuma mu Galileya yayi.+ 42  Asi Malemba ghakuti Khristu wafumenge mu mphapu ya Davide,+ ndiposo mu Betelehemu,+ muzi uwo Davide wakakhalanga?”+ 43  Ntheura mzinda ukagaŵikana pa nkhani iyi. 44  Ŵanyake ŵakakhumbanga kumukora,* kweni palije uyo wakamukora. 45  Ntheura ŵalinda ŵakawelera ku ŵalara ŵa ŵasembe na Ŵafarisi. Ndipo iwo ŵakati ku ŵalinda: “Chifukwa wuli mundize nayo?” 46  Ŵalinda ŵakazgora kuti: “Palije munthu uyo wali kuyowoyapo nthena.”+ 47  Ndipo Ŵafarisi ŵakazgora kuti: “Kasi namwe mwapuluskika? 48  Kasi walipo yumoza wa ŵalongozgi panji Ŵafarisi uyo wapulikana mwa iyo?+ 49  Kweni mzinda wa ŵanthu ŵambura kumanya Dango uwu, ngwakutembeka.” 50  Nikodemo, yumoza wa iwo, uyo kumasinda wakalutapo kwa Yesu, wakati kwa iwo: 51  “Kasi dango lithu likutizomerezga kweruzga munthu kwambura kuti tamupulika dankha na kumanya ivyo wakuchita?”+ 52  Ŵakamuzgora kuti: “Kasi nawe ukufuma ku Galileya? Penja ndipo uwonenge kuti palije ntchimi iyo yikwenera kufuma mu Galileya.”*

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “Visakasa.”
Ndiko kuti, sukulu za ŵarabi.
Panji kuti, “ŵakamukake.”
Panji kuti, “kumukaka.”
Mu mipukutu yinandi yakale mulije vesi 53 m’paka chaputara 8, vesi 11.