Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yohane 6:1-71

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yesu wakuryeska ŵanthu 5,000 (1-15)

  • Yesu wakwenda pa maji (16-21)

  • Yesu ni “chingwa cha umoyo” (22-59)

  • Ŵanandi ŵakukhuŵara na mazgu gha Yesu (60-71)

6  Pamanyuma pa vinthu ivi, Yesu wakawuka kuya ku sirya linyake la Nyanja ya Galileya, panji Tiberiya.+  Mzinda ukuru ukamulondezganga,+ chifukwa ukawonanga minthondwe iyo wakachitanga pakuchizga ŵalwari.+  Ntheura Yesu wakakwelera mu phiri, ndipo wakakhala pasi pamoza na ŵasambiri ŵake.  Sono chiphikiro cha Ŵayuda cha Paska,+ chikaŵa pafupi kuchitika.  Yesu wakati winuska maso na kuwona kuti mzinda ukuru ukizanga kwa iyo, wakati kwa Filipu: “Kasi tamugura nkhu vingwa vyakuti ŵanthu aŵa ŵarye?”+  Kweni wakayowoya ichi kuti wamuyezge, chifukwa iyo wakamanya icho wachitenge.  Filipu wakamuzgora kuti: “Vingwa vya madinari* 200 vingaŵakwana chara nanga waliyose tingamupa kachokokachoko.”  Andireya munung’una wa Simoni Petrosi, uyo wakaŵa yumoza wa ŵasambiri ŵake, wakati kwa iyo:  “Pali msepuka uyo wali na vingwa vinkhondi vya balere na tusomba tuŵiri. Kasi ivi vingaŵakwana ŵanthu wose aŵa?”+ 10  Yesu wakati: “Ŵakhalikani pasi ŵanthu.” Pa malo ghara pakaŵa utheka unandi. Ntheura ŵanthu ŵakakhala pasi. Pa wumba uwu pakaŵa ŵanalume pafupifupi 5,000.+ 11  Yesu wakatora vingwa, ndipo wakati wawonga, wakavigaŵizga ku awo ŵakakhala pasi, ndimo wakachitiraso na tusomba. Ndipo wose vikaŵakwana. 12  Kweni ŵakati ŵarya na kukhuta, wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti: “Wunjikani pamoza vimenyu ivyo vyakhalapo kuti paleke kusakazika kanthu.” 13  Kufuma pa vingwa vinkhondi ivyo ŵanthu ŵakarya, ŵakawunjika vimenyu vyakukhalapo ivyo vikazura vidunga 12. 14  Ndipo ŵanthu ŵakati ŵawona vimanyikwiro ivyo wakachita, ŵakamba kuyowoya kuti: “Nadi, uyu ni ntchimi iyo yikayowoyeka kuti yizenge mu charu.”+ 15  Yesu wakati wamanya kuti ŵanthu ŵali pafupi kwiza kuti ŵamukore na kumuzgora themba, wakafumapo+ wakalutaso ku phiri yekha na yekha.+ 16  Kukati kwaŵa mise, ŵasambiri ŵake ŵakakhilira ku nyanja,+ 17  ndipo ŵakakwera boti na kwambukira ku sirya linyake la nyanja ku Kaperenaumu. Sono kukafipa, ndipo Yesu wakaŵa kuti wandize kwa iwo.+ 18  Kweniso nyanja yikamba kuŵinduka chifukwa chakuti mphepo yankhongono yikaputanga.+ 19  Kweni ŵakati ŵavuŵa makilomita pafupifupi 5 panji 6,* ŵakawona Yesu wakwenda pa nyanja, wakizanga kufupi na boti, ndipo iwo ŵakawopa chomene. 20  Kweni wakati kwa iwo: “Ndine, kopa chara!”+ 21  Ntheura ŵakamupokelera mu boti, ndipo mwaluŵiro boti likafika ku mtunda uko ŵakalutanga.+ 22  Zuŵa lakulondezgapo, mzinda uwo ukaŵa ku sirya linyake la nyanja ukawona kuti pakaŵavya boti linyake, kweni pakaŵa kaboti kachoko pera. Ukawonaso kuti Yesu wakakwera mu boti na ŵasambiri ŵake yayi, kweni ŵasambiri ŵake ŵakaluta ŵekha. 23  Maboti ghakufuma ku Tiberiya ghakiza pafupi na malo agho ŵakalyera chingwa, Fumu yikati yawonga. 24  Ntheura mzinda ukati wawona kuti kukaŵavya Yesu nesi ŵasambiri ŵake, ŵakakwera maboti ghawo na kwiza ku Kaperenaumu kupenja Yesu. 25  Ŵakati ŵamusanga ku sirya linyake la nyanja, ŵakati kwa iyo: “Rabi,+ kasi mwiza pawuli kuno?” 26  Yesu wakaŵazgora kuti: “Nadi nkhumuphalirani kuti, imwe mukunipenja chifukwa chakuti mukawona minthondwe yayi, kweni chifukwa chakuti mukarya vingwa na kukhuta.+ 27  Lekani kugwira ntchito kuti musange chakurya icho chikumara, kweni gwirani ntchito kuti musange chakurya icho chikukhalilira na kupeleka umoyo wamuyirayira,+ icho Mwana wa munthu wamupaninge. Pakuti Chiuta, uyo ni Wiske, waŵika chidindo chake pa iyo kumuzomerezga.”+ 28  Ntheura ŵakati kwa iyo: “Kasi tichitechi kuti tichite milimo ya Chiuta?” 29  Yesu wakaŵazgora kuti: “Uwu ni mulimo wa Chiuta, kuti mupulikane mwa uyo Chiuta wakamutuma.”+ 30  Ntheura ŵakati kwa iyo: “Kasi muchitenge chimanyikwiro wuli+ mwakuti ise tichiwone na kumugomezgani? Kasi muchitenge mulimo wuli? 31  Ŵasekuru ŵithu ŵakarya mana mu mapopa,+ umo vili kulembekera kuti: ‘Wakaŵapa chingwa chakufuma kuchanya kuti ŵarye.’”+ 32  Yesu wakati kwa iwo: “Nadi nkhumuphalirani kuti, Mozesi wakamupani chingwa chara kufuma kuchanya, kweni Adada ŵakumupani chingwa cheneko chakufuma kuchanya. 33  Pakuti chingwa cha Chiuta ni uyo wakukhira kufuma kuchanya ndipo wakupeleka umoyo ku charu.” 34  Ntheura ŵakati kwa iyo: “Fumu, mutipenge chingwa ichi nyengo zose.” 35  Yesu wakati kwa iwo: “Ine ndine chingwa cha umoyo. Waliyose uyo wakwiza kwa ine wazamuŵa na njara chara, ndipo waliyose uyo wakupulikana mwa ine wazamuŵaso na nyota chara.+ 36  Kweni namuphalirani kuti, imwe mwaniwona, kweni mukunigomezga chara.+ 37  Wose awo Adada ŵakunipa ŵizenge kwa ine, ndipo uyo wakwiza kwa ine nizamumuchimbizga chara,+ 38  chifukwa nili kukhira kufuma kuchanya+ kuzakachita khumbo lane chara, kweni khumbo la uyo wakanituma.+ 39  Ili ni khumbo la uyo wakanituma kuti nileke kutayapo yumoza pa wose awo wanipa, kweni kuti nizakaŵawuske+ pa zuŵa laumaliro. 40  Pakuti ili ndilo ni khumbo la Adada, kuti waliyose uyo wakuwona Mwana na kupulikana mwa iyo waŵe na umoyo wamuyirayira,+ ndipo nizamumuwuska+ pa zuŵa laumaliro.” 41  Ntheura Ŵayuda ŵakamba kumunyunyutira chifukwa wakati: “Ine ndine chingwa icho chili kukhira kufuma kuchanya.”+ 42  Ŵakamba kuyowoya kuti: “Asi ni Yesu uyu, mwana wa Yosefe, uyo awiske na anyina tikuŵamanya?+ Vyaŵa wuli sono apo wakuti, ‘Nili kukhira kufuma kuchanya’?” 43  Yesu wakati kwa iwo: “Lekani kunyunyuta pakati pinu. 44  Palije munthu uyo wangiza kwa ine kwambura kuti Adada awo ŵakanituma ŵamuguza,+ ndipo ine nizamumuwuska mu zuŵa laumaliro.+ 45  Kuli kulembeka mu mabuku gha Ntchimi kuti: ‘Ŵazamusambizgika na Yehova.’*+ Waliyose uyo wapulika kwa Adada na kusambira, wakwiza kwa ine. 46  Palije munthu wali kuwonapo Adada,+ kweni yekha uyo ngwakufuma kwa Chiuta ndiyo wali kuwona Adada.+ 47  Nadi nkhumuphalirani kuti, waliyose uyo wakugomezga wali na umoyo wamuyirayira.+ 48  “Ine ndine chingwa cha umoyo.+ 49  Ŵasekuru ŵinu ŵakarya mana mu mapopa, kweni ŵakafwa.+ 50  Ichi ntchingwa icho chikukhira kufuma kuchanya, ndipo waliyose uyo wakurya chingwa ichi wafwenge chara. 51  Ndine chingwa cha umoyo icho chikakhira kufuma kuchanya. Usange munthu wakuryako chingwa ichi, wazamuŵa wamoyo muyirayira. Nakuti chingwa icho nipelekenge ni thupi lane m’malo mwa umoyo wa charu.”+ 52  Ntheura Ŵayuda ŵakamba kususkana, ŵakatenge: “Kasi munthu uyu wangatipa wuli thupi lake kuti tirye?” 53  Ndipo Yesu wakati kwa iwo: “Nadi nkhumuphalirani kuti kwambura kuti mwarya thupi la Mwana wa munthu na kumwa ndopa zake, mulije umoyo mwa imwe.+ 54  Waliyose uyo wakurya thupi lane na kumwa ndopa zane wali na umoyo wamuyirayira, ndipo nizamumuwuska+ pa zuŵa laumaliro. 55  Pakuti thupi lane ntchakurya cheneko, ndipo ndopa zane ntchakumwa cheneko. 56  Waliyose uyo wakurya thupi lane na kumwa ndopa zane wakukhalilira mu umoza na ine, ndipo ine mu umoza na iyo.+ 57  Umo ŵaliri ŵamoyo Adada awo ŵakanituma, nane nili wamoyo chifukwa cha Adada. Ntheura uyo wakurya ine waŵenge wamoyo chifukwa cha ine.+ 58  Ichi ntchingwa icho chikakhira kufuma kuchanya. Chikupambana na icho ŵasekuru ŵinu ŵakarya na kufwa. Waliyose uyo wakurya chingwa ichi wazamuŵa wamoyo muyirayira.”+ 59  Wakayowoya vinthu ivi apo wakasambizganga mu sunagoge* ku Kaperenaumu. 60  Ŵasambiri ŵake ŵanandi ŵakati ŵapulika ichi, ŵakati: “Mazgu agha ngakuzizika, ni njani wangaghapulikizga?” 61  Kweni Yesu wakati wamanya kuti ŵasambiri ŵake ŵakunyunyuta, wakati kwa iwo: “Kasi ichi chikumukhuŵazgani? 62  Kasi muchitenge wuli para mungawona Mwana wa munthu wakukwelera uko wakaŵa kale?+ 63  Mzimu ndiwo ukupa umoyo,+ thupi lilije ntchito. Mazgu agho namuphalirani ni mzimu ndipo mbumoyo.+ 64  Kweni mwaŵanyake mukugomezga chara.” Pakuti kufuma pakwamba Yesu wakaŵamanya awo ŵakagomezganga chara ndiposo uyo wamupelekenge.+ 65  Sono wakalutilira kuyowoya kuti: “Lekani namuphalirani kuti, palije munthu uyo wangiza kwa ine kwambura kuti Adada ŵamuzomerezga.”+ 66  Pa chifukwa ichi, ŵasambiri ŵake ŵanandi ŵakawelera ku vinthu vya kumanyuma+ ndipo ŵakaleka kwenda nayo. 67  Ntheura Yesu wakafumba ŵapositole ŵake 12 kuti: “Kasi namwe mukukhumba kuluta?” 68  Simoni Petrosi wakamuzgora kuti: “Fumu, tilute tiye kwa njani?+ Imwe muli na mazgu gha umoyo wamuyirayira.+ 69  Tagomezga na kumanya kuti imwe ndimwe Mutuŵa wa Chiuta.”+ 70  Yesu wakaŵazgora kuti: “Asi nkhamusorani 12?+ Ndipouli, yumoza wa imwe ngwakusesa.”*+ 71  Wakayowoyanga Yudasi mwana wa Simoni Isikariyoti, pakuti ndiyo wakaŵa pafupi kumupeleka, nangauli wakaŵa yumoza wa ŵapositole ŵake 12.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “masitadiya pafupifupi 25 panji 30.” Wonani Vyakusazgirapo B14.
Panji kuti, “pa ungano.”
Panji kuti, “ni dyabulosi.”