Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yohane 5:1-47

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Mulwari wakuchizgika pa Betizata (1-18)

  • Yesu wakupokera mazaza kwa Awiske (19-24)

  • Ŵakufwa ŵazamupulika mazgu gha Yesu (25-30)

  • Maukaboni ghakuyowoya vya Yesu (31-47)

5  Pamanyuma pa vinthu ivi, kukaŵa chiphikiro+ cha Ŵayuda, ndipo Yesu wakakwelera ku Yerusalemu.  Sono mu Yerusalemu pa Chipata cha Mberere+ pali chiziŵa chakuchemeka Betizata mu Chihebere, chili na makhonde ghankhondi.  Wumba wa ŵalwari, ŵachibulumutira, ŵakupendera, na ŵakuphapa viŵaro, ukagonanga pa makhonde agha.  *——  Kweni pakaŵa munthu munyake uyo wakaŵa mu ulwari vyaka 38.  Pakuwona munthu uyu wagona pasi, ndiposo pakumanya kuti wakaŵa mulwari nyengo yitali, Yesu wakati kwa iyo: “Kasi ukukhumba kuchira?”+  Munthu mulwari wakamuzgora kuti: “Dada, nilije munthu wakuti waniŵike mu chiziŵa para maji ghavundulika, para nkhuti ninjiremo, nkhusanga kuti munyake wakhiliramo kale.”  Yesu wakati kwa iyo: “Wuka, nyamura mphasa yako na kwenda.”+  Nyengo yeneyiyo munthu yura wakachira, ndipo wakanyamura mphasa yake na kwamba kwenda. Zuŵa lira likaŵa la Sabata. 10  Ntheura Ŵayuda ŵakamba kuyowoya na munthu uyo wakachizgika kuti: “Ni Sabata, ntchakuzomerezgeka chara kuti uyeghe mphasa.”+ 11  Kweni wakaŵaphalira kuti: “Uyo wanichizga ndiyo wanguniphalira kuti, ‘Nyamura mphasa yako na kwenda.’” 12  Ŵakamufumba kuti: “Ni njani uyo wangukuphalira kuti, ‘Nyamura mphasa na kwenda’?” 13  Kweni munthu uyo wakamuchizga wakamumanya chara, chifukwa Yesu wakanjira mu mzinda uwo ukaŵa kwenekura. 14  Pamanyuma pa vinthu ivi, Yesu wakamusangaso munthu yura mu tempile ndipo wakati kwa iyo: “Wona, wachira. Kwanangaso chara, mwakuti chiheni chomene chileke kukuchitikira.” 15  Munthu yura wakaluta na kuphalira Ŵayuda kuti Yesu ndiyo wakamuchizga. 16  Sono pa chifukwa ichi, Ŵayuda ŵakamutambuzganga Yesu, chifukwa wakachitanga vinthu ivi pa Sabata. 17  Kweni wakaŵazgora kuti: “Adada ŵakugwira ntchito m’paka sono, ndipo nane nkhulutilira kugwira ntchito.”+ 18  Pa chifukwa ichi, Ŵayuda ŵakamba kupenja nthowa yakuti ŵamukomere, chifukwa cha kuswa Sabata pera chara, kweniso chifukwa wakatenge ni Mwana wa Chiuta,+ wakujizgora yekha kuti wakuyana na Chiuta.+ 19  Ntheura Yesu wakati kwa iwo: “Nadi nkhumuphalirani kuti, Mwana wangachita kanthu nanga nkhamoza chara payekha, kweni wakuchita ivyo wakuwona Awiske ŵakuchita.+ Pakuti vinthu ivyo Iwo ŵakuchita, vinthu ivi ndivyo Mwana nayo wakuchita. 20  Pakuti Awiske ŵakumutemwa Mwana+ ndipo ŵakumulongora vinthu vyose ivyo iwo ŵakuchita, ndipo ŵamulongorenge milimo yikuru kuluska iyi, mwakuti imwe muzizwe.+ 21  Pakuti umo Awiske ŵakuwuskira ŵakufwa na kuŵazgora ŵamoyo,+ Mwana nayo wakuŵazgora ŵamoyo awo wakhumba.+ 22  Pakuti Awiske ŵakweruzga munthu nanga njumoza chara, kweni ŵapeleka kweruzga kose ku Mwana,+ 23  mwakuti wose ŵachindike Mwana nga ni umo ŵakuchindikira Awiske. Uyo wakuleka kuchindika Mwana, wakuŵachindika chara Awiske awo ŵakamutuma.+ 24  Nadi nkhumuphalirani kuti, waliyose uyo wakupulika mazgu ghane na kugomezga Uyo wakanituma, wali na umoyo wamuyirayira,+ ndipo weruzgikenge chara, kweni wafuma ku nyifwa kuya ku umoyo.+ 25  “Nadi nkhumuphalirani kuti, ora likwiza, ndipo sono liliko, apo ŵakufwa ŵazamupulika mazgu gha Mwana wa Chiuta ndipo awo ŵapulikira ŵazamuŵa ŵamoyo. 26  Pakuti umo Awiske ŵaliri na nkhongono zakupelekera umoyo,+ ntheura Mwana nayo ŵamupa nkhongono zakupelekera umoyo.+ 27  Ndipo ŵamupa mazaza kuti weruzge,+ chifukwa iyo ni Mwana wa munthu.+ 28  Kuzizwa chara na ichi, chifukwa ora likwiza ilo wose awo ŵali mu madindi* ŵazamupulika mazgu ghake+ 29  na kufumira kuwaro, awo ŵakachitanga vinthu viwemi ŵazamuwukira ku umoyo, awo ŵakachitanga vinthu viheni ŵazamuwukira ku cheruzgo.+ 30  Palije kanthu nanga nkhamoza ako ningachita panekha. Nkhweruzga nga umo nkhupulikira kwa Adada, ndipo cheruzgo chane ntchaurunji,+ chifukwa nkhupenja khumbo lane chara, kweni khumbo la uyo wakanituma.+ 31  “Usange nkhujichitira nekha ukaboni, ukaboni wane ngwaunenesko chara.+ 32  Walipo munyake uyo wakunichitira ukaboni, ndipo ine nkhumanya kuti ukaboni uwo wakunichitira ngwaunenesko.+ 33  Imwe mukatuma ŵanthu kwa Yohane, ndipo iyo wachitira ukaboni unenesko.+ 34  Ndipouli, nkhukhumba ukaboni wakufuma ku ŵanthu chara, kweni nkhuyowoya vinthu ivi mwakuti muponoskeke. 35  Munthu yura wakaŵa nyali yakugolera na yakuŵala, ndipo nyengo yichoko waka imwe mukakhumba kusekelera chomene mu ungweru wake.+ 36  Kweni ine nili na ukaboni ukuru kuluska wa Yohane, chifukwa milimo iyo Adada ŵakanituma kufiska, milimo iyo nkhuchita yikunichitira ukaboni kuti Adada ŵakanituma.+ 37  Kweniso, Adada awo ŵakanituma ŵanichitira ukaboni.+ Imwe mundapulikepo mazgu ghawo nesi kuŵawonapo.+ 38  Mazgu ghawo ghakukhalilira mwa imwe chara, chifukwa mukumugomezga chara uyo ŵali kumutuma. 39  “Mukusanda Malemba+ chifukwa mukughanaghana kuti muŵenge na umoyo wamuyirayira chifukwa cha igho. Kweni Malemba agha ndigho ghakunichitira ukaboni.+ 40  Ndipouli, mukukhumba chara kwiza kwa ine+ kuti muŵe na umoyo. 41  Nkhupokera uchindami wakufuma ku ŵanthu yayi, 42  kweni nkhumanya makora kuti mwa imwe mulije chitemwa cha Chiuta. 43  Niza mu zina la Adada, kweni mukunipokelera chara. Usange munyake wangiza mu zina lake mbwenu mumupokelerenge. 44  Kasi mungagomezga wuli apo mukupokera uchindami wakufuma ku ŵanyinu, ndipo mukukhumba chara uchindami uwo ngwakufuma kwa Chiuta?+ 45  Lekani kughanaghana kuti nizamumupharani kwa Adada. Walipo uyo wakumupharani, ni Mozesi+ uyo mukumugomezga. 46  Nakuti, muŵenge kuti mukamugomezga nadi Mozesi, mphanyi mwanigomezga, pakuti iyo wakalemba vya ine.+ 47  Kweni usange mukuvigomezga chara ivyo iyo wakalemba, kasi mazgu ghane mughagomezgenge wuli?”

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “madindi ghachikumbusko.”