Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yohane 4:1-54

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yesu na mwanakazi Musamariya (1-38)

    • Kusopa Chiuta “mu mzimu na mu unenesko” (23, 24)

  • Ŵasamariya ŵanandi ŵakugomezga mwa Yesu (39-42)

  • Yesu wakuchizga mwana wa muteŵeti wa themba (43-54)

4  Fumu yikati yamanya kuti Ŵafarisi ŵapulika kuti Yesu wakazgoranga na kubatiza+ ŵasambiri ŵanandi kuluska Yohane,  nangauli ni Yesu yayi uyo wakabatizanga kweni ŵasambiri ŵake,  Yesu wakafumako ku Yudeya ndipo wakalutaso ku Galileya.  Kweni chikaŵa chakwenelera kuti wendere ku Samariya.  Ntheura wakiza ku msumba wa Samariya wakuchemeka Sukare, kufupi na munda uwo Yakhobe wakapeleka kwa mwana wake Yosefe.+  Nakuti chisimi cha Yakhobe chikaŵa kwenekura.+ Sono Yesu wakavuka na ulendo ndipo wakakhala pa chisimi. Likaŵa pafupifupi ora la 6.*  Mwanakazi wa mu Samariya wakiza kuzakanegha maji. Ndipo Yesu wakati kwa iyo: “Nipako maji nimwe.”  (Ŵasambiri ŵake ŵakaluta mu msumba kukagura vyakurya.)  Ntheura mwanakazi Musamariya wakati kwa iyo: “Vyaŵa wuli kuti imwe Muyuda, mukunipempha maji, apo ine ndine mwanakazi Musamariya?” (Pakuti Ŵayuda ŵakwenderana chara na Ŵasamariya.)+ 10  Yesu wakamuzgora kuti: “Umanyenge chawanangwa cha Chiuta+ na uyo wakukupempha kuti ‘Nipako maji nimwe,’ mphanyi wamupempha, ndipo mphanyi wakupa maji gha umoyo.”+ 11  Mwanakazi wakati kwa iyo: “Dada, mulije nanga ntchakuneghera maji, ndipo chisimi ntchakunyang’amira. Sono maji gha umoyo agha mwaghatora nkhu? 12  Kasi ndimwe mukuru kuluska sekuru withu Yakhobe, uyo wakatipa chisimi ndiposo uyo wakamwanga mu chisimi ichi pamoza na ŵana ŵake na viŵeto vyake?” 13  Yesu wakamuzgora kuti: “Waliyose uyo wakumwa maji agha waŵengeso na nyota. 14  Waliyose uyo wakumwa maji agho nimupenge waŵengeso na nyota chara,+ kweni maji agho nimupenge iyo ghaŵenge chisimi cha maji ghakubwibwituka agho ghakupeleka umoyo wamuyirayira.”+ 15  Mwanakazi wakati kwa iyo: “Dada, nipani maji agha, mwakuti nileke kuŵaso na nyota nesi kwizaso ku malo agha kuzakanegha maji.” 16  Yesu wakati kwa iyo: “Luta, ukacheme mfumu wako ndipo mwize kuno.” 17  Mwanakazi wakati: “Nilije mfumu wane.” Yesu wakati kwa iyo: “Waneneska kuyowoya kuti, ‘Nilije mfumu wane.’ 18  Pakuti ukaŵapo na ŵafumu ŵankhondi, ndipo mwanalume uyo uli nayo sono ni mfumu wako chara. Wayowoya unenesko.” 19  Mwanakazi wakati kwa iyo: “Dada, nawona kuti ndimwe ntchimi.+ 20  Ŵasekuru ŵithu ŵakasopanga mu phiri ili, kweni mwaŵanthu imwe mukuti mu Yerusalemu ndimo muli malo agho ŵanthu ŵakwenera kusoperamo.”+ 21  Yesu wakati kwa iyo: “Wamwanakazi, unigomezge, ora likwiza apo muzamusopaso Adada mu phiri ili chara nesi mu Yerusalemu. 22  Mukusopa icho mukuchimanya chara,+ ise tikusopa icho tikumanya, chifukwa chiponosko chikwambira ku Ŵayuda.+ 23  Kweni ora likwiza, ndipo sono liliko, apo awo ŵakusopa mwaunenesko ŵazamusopa Adada mu mzimu na mu unenesko, pakuti nadi, Adada ŵakupenja ŵanthu ŵanthena kuti ŵaŵasopenge.+ 24  Chiuta ni Mzimu,+ ndipo awo ŵakumusopa ŵakwenera kumusopa mu mzimu na mu unenesko.”+ 25  Mwanakazi wakati kwa iyo: “Nkhumanya kuti Mesiya wakwiza, uyo wakuchemeka Khristu. Para iyo wiza, wazamutiphalira vinthu vyose pakweru.” 26  Yesu wakati kwa iyo: “Ine nkhuyowoya nawe ndine.”+ 27  Sono ŵasambiri ŵakafika, ndipo ŵakazizwa pakuwona kuti wakuyowoya na mwanakazi. Kweni pakaŵavya na yumoza uyo wakayowoyapo kuti: “Mukupenja vichi?” panji, “Chifukwa wuli mukuyowoya na mwanakazi?” 28  Ntheura mwanakazi wakaleka chiŵiya chake cha maji na kuluta mu msumba ndipo wakaphalira ŵanthu kuti: 29  “Zaninge, mukawone munthu uyo waniphalira vinthu vyose ivyo nkhachitanga. Kasi uyu wangaŵa Khristu yayi?” 30  Ŵanthu ŵakafuma mu msumba na kwamba kwiza kwa Yesu. 31  Nyengo iyi, ŵasambiri ŵakamuchiskanga kuti: “Rabi,+ lyaninge.” 32  Kweni wakati kwa iwo: “Nili na chakurya icho imwe mukuchimanya chara.” 33  Ntheura ŵasambiri ŵakamba kufumbana kuti: “Kasi walipo uyo wamutolera chakuti warye?” 34  Yesu wakati kwa iwo: “Chakurya chane ntchakuti nichite khumbo la uyo wakanituma+ na kufiska mulimo wake.+ 35  Asi mukuti kuchali myezi yinayi pambere vuna yindize? Wonani, nkhumuphalirani kuti: Inuskani maso ghinu na kuwona minda kuti yacha kale kuti yivunike.+ Nakuti 36  wakuvuna wakupokera kale malipiro ndipo wakuwunjika vipambi ku umoyo wamuyirayira, mwakuti wakuseŵa na wakuvuna ŵasekelere pamoza.+ 37  Mazgu agha ngaunenesko nadi: Yumoza ngwakuseŵa ndipo munyake ngwakuvuna. 38  Nkhamutumani kukavuna ivyo mukafukafukira chara. Ŵanyake ŵafukafuka, ndipo imwe mwanjira kukasanga chandulo pa kufukafuka kwawo.” 39  Sono Ŵasamariya ŵanandi ŵa mu msumba wura ŵakapulikana mwa iyo chifukwa cha mazgu gha mwanakazi uyo wakachitira ukaboni kuti: “Waniphalira vinthu vyose ivyo nkhachitanga.”+ 40  Ndipo Ŵasamariya ŵakati ŵiza kwa iyo, ŵakamupempha kuti wakhale nawo, ndipo wakakhala kura mazuŵa ghaŵiri. 41  Ntheura ŵanyakeso ŵanandi ŵakagomezga chifukwa cha ivyo wakayowoya. 42  Ndipo ŵakamuphalira mwanakazi kuti: “Sono tikugomezga chifukwa cha ivyo ukatiphalira chara, chifukwa tajipulikira tekha ndipo tamanya kuti munthu uyu ni mponoski nadi wa charu.”+ 43  Pamanyuma pa mazuŵa ghaŵiri wakawuka kura kuya ku Galileya. 44  Kweni Yesu wakachitira ukaboni kuti ntchimi yikuchindikika chara mu charu chakwake.+ 45  Ntheura wakati wafika mu Galileya, Ŵagalileya ŵakamupokelera, chifukwa ŵakawona vinthu vyose ivyo wakachita mu Yerusalemu pa chiphikiro,+ pakuti nawo ŵakaluta ku chiphikiro.+ 46  Ntheura wakizaso ku Kana wa Galileya, uko wakazgora maji kuŵa vinyo.+ Sono muteŵeti munyake wa themba, mwana wake msepuka wakaŵa mulwari mu Kaperenaumu. 47  Munthu uyu wakati wapulika kuti Yesu wafuma mu Yudeya wiza mu Galileya, wakaluta kwa iyo na kumupempha kuti wakhilire ku Kaperenaumu kuti wakachizge mwana wake, uyo wakaŵa pafupi kufwa. 48  Kweni Yesu wakati kwa iyo: “Kwambura kuti mwaŵanthu imwe mwawona vimanyikwiro na vyakuzizwiska, mungagomezga chara nanga mphachoko.”+ 49  Muteŵeti wa themba wakati kwa iyo: “Fumu, tiyeni tilutenge pambere kana kane kandafwe.” 50  Yesu wakati kwa iyo: “Lutanga, mwana wako ngwamoyo.”+ Munthu yura wakagomezga mazgu agho Yesu wakamuphalira ndipo wakaluta. 51  Kweni uku wachali mu nthowa wakukhira, ŵazga ŵake ŵakakumana nayo mwakuti ŵamuphalire kuti msepuka wake ngwamoyo.* 52  Ntheura wakaŵafumba ora ilo wanguchilira. Ndipo ŵakati kwa iyo: “Wakachira mayiro pa ora la 7.”* 53  Wiske wakamanya kuti likaŵa ora ilo Yesu wakamuphalira kuti: “Mwana wako ngwamoyo.”+ Ntheura iyo na ŵamunyumba yake wose ŵakagomezga. 54  Nakuti uwu ukaŵa munthondwe wachiŵiri+ uwo Yesu wakachita wati wafuma mu Yudeya kuya mu Galileya.

Mazgu Ghamusi

Ndiko kuti, cha m’ma 12 koloko muhanya.
Panji kuti, “wachira.”
Ndiko kuti, cha m’ma 1 koloko mise.