Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yohane 3:1-36

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yesu na Nikodemo (1-21)

    • Kubabikaso (3-8)

    • Chiuta wakatemwa charu (16)

  • Yohane wakuchitira ukaboni Yesu kaumaliro (22-30)

  • Uyo ngwakufuma kuchanya (31-36)

3  Kukaŵa Mufarisi munyake zina lake Nikodemo,+ muwusi wa Ŵayuda.  Iyo wakiza kwa Yesu nausiku,+ ndipo wakati kwa iyo: “Rabi,+ tikumanya kuti imwe pakuŵa msambizgi mwafuma kwa Chiuta, chifukwa palije uyo wangachita vimanyikwiro+ ivyo mukuchita, kwambura kuti Chiuta wali nayo.”+  Yesu wakamuzgora kuti: “Nadi nkhukuphalira kuti, kwambura kuti munthu wababikaso,*+ wangawuwona chara Ufumu wa Chiuta.”+  Nikodemo wakati kwa iyo: “Kasi munthu wangababika wuli uku ni mulara? Kasi wanganjira mu nthumbo ya anyina kachiŵiri na kubabikaso?”  Yesu wakazgora kuti: “Nadi, nkhukuphalira kuti, kwambura kuti munthu wababika na maji+ na mzimu,+ wanganjira chara mu Ufumu wa Chiuta.  Icho chababika na thupi ni thupi, ndipo icho chababika na mzimu ni mzimu.  Kuzizwa chara chifukwa chakuti nakuphalira kuti: Imwe mwaŵanthu mukwenera kubabikaso.  Mphepo yikuputira uko yikukhumba, ndipo mukupulika kupoma kwake, kweni mukumanya chara uko yikufuma ndiposo uko yikuya. Ntheura ndimo waliri waliyose uyo wababika na mzimu.”+  Nikodemo wakafumba kuti: “Kasi vinthu ivi vingachitika wuli?” 10  Yesu wakati: “Asi ndiwe msambizgi wa Israyeli kweni ukuvimanya chara vinthu ivi? 11  Nadi nkhukuphalira kuti, tikuyowoya icho tikumanya ndipo tikuchitira ukaboni icho tawona, kweni imwe mukupokelera chara ukaboni uwo tikupeleka. 12  Usange namuphalirani vinthu vyapacharu chapasi kweni imwe mukugomezga chara, kasi mugomezgenge wuli para ningamuphalirani vinthu vyakuchanya? 13  Nakuti palije munthu uyo wali kukwelera kuchanya,+ kweni Mwana wa munthu uyo wakakhira kufuma kuchanya.+ 14  Ndipo nga umo Mozesi wakakwezgera njoka mu mapopa,+ ntheura Mwana wa munthu nayo wakwenera kukwezgeka,+ 15  mwakuti waliyose uyo wakugomezga mwa iyo waŵe na umoyo wamuyirayira.+ 16  “Pakuti Chiuta wakachitemwa chomene charu, lekani wakapeleka Mwana wake wapadera,+ kuti waliyose uyo wakupulikana mwa iyo waleke kuparanyika kweni waŵenge na umoyo wamuyirayira.+ 17  Chiuta wakatuma Mwana wake mu charu kuti wazakeruzge charu chara, kweni kuti charu chiponoskeke kwizira mwa iyo.+ 18  Waliyose uyo wakupulikana mwa iyo wakwenera kweruzgika chara.+ Waliyose uyo wakuleka kupulikana weruzgika kale, chifukwa chakuti wandapulikane mu zina la Mwana wapadera wa Chiuta.+ 19  Chifukwa icho ŵanthu ŵeruzgikirenge ntchakuti, ungweru wiza mu charu+ kweni ŵanthu ŵatemwa chisi m’malo mwa ungweru, pakuti milimo yawo yikaŵa yiheni. 20  Pakuti waliyose uyo wakuchita vinthu viheni, wakutinkha ungweru ndipo wakwiza ku ungweru chara, mwakuti milimo yake yileke kususkika.* 21  Kweni waliyose uyo wakulondezga unenesko wakwiza ku ungweru,+ mwakuti milimo yake yiwonekere kuti yachitika mwakuyana na khumbo la Chiuta.” 22  Pamanyuma pa vinthu ivi, Yesu na ŵasambiri ŵake ŵakaluta mu mizi ya mu Yudeya, kwenekura wakakhala nawo kanyengo na kubatiza ŵanthu.+ 23  Kweni Yohane nayo wakabatizanga mu Ayinoni pafupi na Salimu, chifukwa kukaŵa maji ghanandi,+ ndipo ŵanthu ŵakizanga na kubatizika,+ 24  chifukwa Yohane wakaŵa wandaponyeke mu jele.+ 25  Sono ŵasambiri ŵa Yohane na Muyuda munyake ŵakasuskananga pa nkhani ya kutoweska. 26  Sono ŵakiza kwa Yohane ndipo ŵakati kwa iyo: “Rabi, munthu yura mukaŵa nayo ku sirya linyake la Yorodani, uyo mukamuchitira ukaboni,+ wonani, wakubatiza ndipo ŵanthu wose ŵakuluta kwa iyo.” 27  Yohane wakazgora kuti: “Munthu wangapokera kanthu nanga nkhamoza chara kwambura kuti kapika kwa iyo kufuma kuchanya. 28  Imwe mukunichitira ukaboni kuti nkhati, ‘Ndine Khristu chara,+ kweni natumika panthazi pake.’+ 29  Waliyose uyo wali na mwali ni mweneko wa nthengwa.+ Kweni mubwezi wa mweneko wa nthengwa, para wakwima na kumupulika, wakuŵa na chimwemwe chikuru chifukwa cha mazgu gha mweneko wa nthengwa. Ntheura chimwemwe chane chafiskika. 30  Iyo wakwenera kulutilira kusazgikira, kweni ine nkhwenera kulutilira kuchepa.” 31  Uyo wakufuma kuchanya+ wali pachanya pa ŵanyake wose. Uyo ngwakufuma ku charu chapasi wakufuma ku charu chapasi ndipo wakuyowoya vinthu vya charu chapasi. Uyo wakufuma kuchanya wali pachanya pa ŵanyake wose.+ 32  Wakuchitira ukaboni vinthu ivyo wawona na kupulika,+ kweni palije munthu wakuzomera ukaboni wake.+ 33  Waliyose uyo wazomera ukaboni wake waŵikapo chidindo chake kuti Chiuta ngwaunenesko.+ 34  Pakuti uyo Chiuta wakamutuma wakuyowoya mazgu gha Chiuta,+ chifukwa Chiuta ni mukaka* yayi pakupeleka mzimu. 35  Awiske ŵakutemwa Mwana+ ndipo ŵapeleka vinthu vyose mu mawoko ghake.+ 36  Uyo wakupulikana mwa Mwana wali na umoyo wamuyirayira.+ Uyo wakuleka kupulikira Mwana wazamuwona umoyo chara,+ kweni ukali wa Chiuta ukukhalilira pa iyo.+

Mazgu Ghamusi

Pangayowoyekaso kuti, “wababika kufuma kuchanya.”
Panji kuti, “kuvumbukwa.”
Panji kuti, “wakuchita kupima.”