Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yohane 20:1-31

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yesu wawukamo mu dindi (1-10)

  • Yesu wakuwonekera kwa Mariya wa ku Magadala (11-18)

  • Yesu wakuwonekera ku ŵasambiri ŵake (19-23)

  • Tomasi wakukayika kweni pamanyuma wakukhorwa (24-29)

  • Chilato cha mupukutu uwu (30, 31)

20  Pa zuŵa lakwamba la sabata, Mariya wa ku Magadala wakiza ku dindi* mulenjilenji,+ apo kukaŵa kuchali chisi, ndipo wakawona kuti libwe lawuskikapo kale pa dindi.*+  Ntheura wakachimbira na kwiza kwa Simoni Petrosi na kwa msambiri munyake uyo Yesu wakamutemwanga,+ ndipo wakati kwa iwo: “Fumu ŵayiwuskamo mu dindi,+ ndipo tikumanya chara uko ŵayiŵika.”  Penepapo Petrosi na msambiri munyake yura ŵakanyamuka kuluta ku dindi.  Ŵaŵiri aŵa ŵakamba kuchimbira, kweni msambiri munyake yura wakachimbira chomene kuluska Petrosi, ndiyo wakamba kufika ku dindi.  Wakati wakotama, wakawona salu pera,+ kweni wakanjiramo chara.  Penepapo Simoni Petrosi nayo wakafika, ndipo wakanjira mu dindi. Ndipo wakawona waka salu.  Salu iyo yikaŵa ku mutu wake yikaŵa pamoza na salu zinyake chara, yikapetekeka na kuŵikika payekha.  Msambiri yura wakadankha kufika ku dindi nayo wakanjira, ndipo wakawona na kugomezga.  Pakuti ŵakaŵa kuti ŵandapulikiske lemba ilo likuti wakwenera kuwuka ku ŵakufwa.+ 10  Ntheura ŵasambiri ŵara ŵakawelera ku nyumba zawo. 11  Kweni Mariya wakalutilira kwimilira kuwaro pafupi na dindi, wakaliranga. Apo wakaliranga, wakakotama na kulingizga mu dindi, 12  ndipo wakawona ŵangelo ŵaŵiri+ ŵavwara vituŵa ŵakhala apo thupi la Yesu likagonekeka, yumoza ku mutu, munyake ku malundi. 13  Ndipo ŵakati kwa iyo: “Wamwanakazi, ukulirachi?” Iyo wakati kwa iwo: “Fumu yane ŵayiwuskamo ndipo nkhumanya chara uko ŵayiŵika.” 14  Wakati wayowoya ivi, wakang’anamuka ndipo wakawona Yesu wimilira, kweni iyo wakamanya chara kuti ni Yesu.+ 15  Yesu wakati kwa iyo: “Wamwanakazi, ukulirachi? Kasi ukupenja njani?” Iyo wakaghanaghananga kuti ni munthu uyo wakupwelelera munda, ntheura wakati kwa iyo: “Dada, usange mwamuwuskamo, niphalirani uko mwamuŵika, ndipo ine namumutora.” 16  Yesu wakati kwa iyo: “Mariya!” Mariya wakang’anamuka, ndipo wakayowoya mu Chihebere kuti: “Raboni!” (ndiko kuti “Msambizgi!”) 17  Yesu wakati kwa iyo: “Leka kudemelera kwa ine. Pakuti nichali nindakwere kwa Adada. Kweni luta kwa ŵabali ŵane+ ndipo ukati kwa iwo, ‘Nkhukwelera kwa Adada+ na Awiskemwe ndiposo kwa Chiuta wane+ na Chiuta winu.’” 18  Mariya wa ku Magadala wakiza na kuphalira ŵasambiri makani agha, wakati: “Nayiwona Fumu!” Wakaŵaphaliraso ivyo Yesu wakayowoya.+ 19  Ili likaŵa zuŵa lakwamba mu sabata ndipo iyi yikaŵa nyengo ya mise. Ŵasambiri ŵakajijalira mu nyumba chifukwa cha kopa Ŵayuda. Yesu wakiza na kwimilira pakati pawo ndipo wakati kwa iwo: “Mtende uŵe namwe.”+ 20  Wakati wayowoya ichi, wakaŵalongora mawoko ghake na mbambo zake.+ Penepapo ŵasambiri ŵakasekelera pakuwona Fumu.+ 21  Yesu wakatiso kwa iwo: “Mtende uŵe namwe.+ Umo Adada ŵakanitumira,+ ndimo nane nkhumutumirani imwe.”+ 22  Wakati wayowoya ichi wakaŵaphutira mvuchi ndipo wakati: “Pokerani mzimu utuŵa.+ 23  Usange mukugowokera zakwananga za munthu waliyose, zakwananga zake zikugowokereka. Usange munthu waliyose mundamugowokere zakwananga zake, zakwananga zake zikhalilirenge.” 24  Kweni Tomasi,+ yumoza wa ŵasambiri ŵake 12, uyo wakachemekanga Didimo, wakaŵa nawo chara apo Yesu wakiza. 25  Ŵasambiri ŵanyake ŵakamuphalira kuti: “Tawona Fumu.” Iyo wakati: “Kwambura kuti nawona mabamba gha mizumali mu mawoko ghake, na kunjizga munwe wane mu mabamba gha mizumali na mu mbambo zake,+ nadi ningagomezga chara.” 26  Sono pakati pajumpha mazuŵa 8, ŵasambiri ŵakaŵaso mu nyumba lumoza na Tomasi. Yesu wakanjira nangauli milyango yikaŵa yakujalika, ndipo wakimilira pakati pawo wakati: “Mtende uŵe namwe.”+ 27  Penepapo Yesu wakati kwa Tomasi: “Ŵika munwe wako apa, ndipo wona mawoko ghane, njizga woko lako mu mbambo zane, ndipo leka kukayika* kweni ugomezge.” 28  Tomasi wakati kwa iyo: “Fumu yane na Chiuta wane!” 29  Yesu wakati kwa iyo: “Pakuti waniwona, kasi wagomezga? Mbakukondwa awo ŵakuwona chara kweni ŵakugomezga.” 30  Kuyowoya unenesko, Yesu wakachitaso vimanyikwiro vinyake vinandi pamaso pa ŵasambiri, ivyo vindalembeke mu mupukutu uwu.+ 31  Kweni ivi vyalembeka kuti imwe mugomezge kuti Yesu ni Khristu, Mwana wa Chiuta, ndiposo kuti para mwagomezga, muŵe na umoyo kwizira mu zina lake.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “dindi lachikumbusko.”
Panji kuti, “dindi lachikumbusko.”
Mazgu gheneko, “kuŵa wambura kugomezga.”