Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yohane 2:1-25

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ukwati ku Kana; maji ghazgoka vinyo (1-12)

  • Yesu wakutozga tempile (13-22)

  • Yesu wakumanya ivyo vili mwa munthu (23-25)

2  Pa zuŵa lachitatu, kukaŵa chiphikiro cha nthengwa ku Kana wa Galileya, ndipo anyina ŵa Yesu ŵakaŵa kwenekura.  Yesu na ŵasambiri ŵake nawo ŵakachemeka ku chiphikiro cha nthengwa.  Vinyo likati lamara, anyina ŵa Yesu ŵakati kwa iyo: “Ŵalije vinyo.”  Kweni Yesu wakati kwa iwo: “Wamwanakazi, kasi iwe na ine vikutikhwaska wuli?* Ora lane lichali lindize.”  Anyina ŵakati ku awo ŵakateŵeteranga: “Chitani chilichose icho wamuphaliraninge.”  Pakaŵa viŵiya vyamalibwe 6 mwakuyana na malango gha Ŵayuda gha kutoweska.+ Chiŵiya chilichose chikaŵa chakuti chingazura vipimo* viŵiri panji vitatu.  Yesu wakati kwa iwo: “Mu viŵiya zuzganimo maji.” Ndipo ŵakavizuzga m’paka mu kaŵende.  Ndipo wakati kwa iwo: “Sono neghanimo na kuluta nalo kwa mulara wa chiphikiro.” Ntheura ŵakatora.  Mulara wa chiphikiro wakacheta maji agho ghakazgoka vinyo. Wakamanya yayi uko vinyo likafuma, (kweni ŵateŵeti awo ŵakanegha maji ndiwo ŵakamanya), ndipo wakachema mweneko wa nthengwa. 10  Wakati kwa iyo: “Munthu waliyose wakudankha kufumiska vinyo liwemi, ndipo para ŵanthu ŵaloŵera wakufumiska liheni. Iwe wasunga vinyo liwemi m’paka sono.” 11  Yesu wakachita ichi mu Kana wa Galileya. Uwu ukaŵa munthondwe wake wakwamba, ndipo wakalongora uchindami wake.+ Ŵasambiri ŵake ŵakapulikana mwa iyo. 12  Pamanyuma pa ichi, iyo, anyina, ŵanung’una ŵake,+ na ŵasambiri ŵake ŵakakhilira ku Kaperenaumu,+ kweni ŵakakhalako mazuŵa ghanandi chara. 13  Sono Paska+ la Ŵayuda likaŵa pafupi, ndipo Yesu wakakwelera ku Yerusalemu. 14  Ndipo mu tempile wakasanga ŵanthu ŵakuguliska ng’ombe, mberere, na nkhunda,+ na ŵakusintha ndalama ŵakhala mu vitengo vyawo. 15  Ntheura wakapanga chikoti cha vingwe na kuchimbizgira kuwaro kwa tempile wose awo ŵakaŵa na mberere na ng’ombe. Wakathira ndalama za ŵakusintha ndalama na kugadabura mathebulu ghawo.+ 16  Ndipo wakati ku awo ŵakaguliskanga nkhunda: “Wuskanimo vinthu ivi muno! Lekani kuzgora nyumba ya Adada kuŵa nyumba ya malonda!”+ 17  Ŵasambiri ŵake ŵakakumbuka kuti kuli kulembeka kuti: “Mwamphu wa nyumba yinu uzamunirya.”+ 18  Ntheura Ŵayuda ŵakamufumba kuti: “Kasi ungatilongora chimanyikwiro wuli+ kuti uli na mazaza ghakuchitira vinthu ivi?” 19  Yesu wakaŵazgora kuti: “Wiskirani pasi tempile ili, ndipo mu mazuŵa ghatatu niliwuskenge.”+ 20  Ntheura Ŵayuda ŵakati: “Tempile ili likazengeka vyaka 46, ndipo kasi iwe uliwuskenge mu mazuŵa ghatatu?” 21  Kweni iyo wakayowoyanga vya tempile la thupi lake.+ 22  Kweni wakati wawuskika ku ŵakufwa, ŵasambiri ŵake ŵakakumbuka kuti wakatemwanga kuyowoya ichi,+ ndipo ŵakagomezga malemba na mazgu agho Yesu wakayowoya. 23  Apo wakaŵa mu Yerusalemu pa chiphikiro cha Paska, ŵanthu ŵanandi ŵakapulikana mu zina lake, apo ŵakawonanga minthondwe iyo wakachitanga. 24  Kweni Yesu wakaŵagomezganga chomene yayi chifukwa wakaŵamanyanga wose 25  ndiposo wakakhumbikwiranga munyake yayi kuti wamuphalire vya munthu, pakuti iyo wakamanyanga ivyo vikaŵa mwa munthu.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “Iwe wamwanakazi, kuli vichi kwa ine na iwe?” Agha ni mazgu ghantharika, kulongora kukana. Pakuyowoya kuti “Wamwanakazi,” Yesu wakayuyuranga anyina yayi.
Bati ndiyo ŵakapimiranga vinthu vyamajimaji. Bati yumoza wakuyana na malita 22. Wonani Vyakusazgirapo B14.