Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Vinyake

Yohane 19:1-42

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yesu wakutimbika na kuhoyeka (1-7)

  • Pilato wakufumbaso Yesu (8-16a)

  • Yesu wakukhomeka pa khuni ku Gologota (16b-24)

  • Yesu wakukhumba kuti amama ŵake ŵapwelelereke (25-27)

  • Nyifwa ya Yesu (28-37)

  • Kusungika kwa Yesu (38-42)

19  Ntheura Pilato wakatora Yesu na kumuthyapura.+  Ndipo ŵasilikari ŵakaluka mphumphu yaminga na kumuvwalika ku mutu wake ndiposo ŵakamuvwalika munjilira utchesamu.+  Ndipo ŵakizanga kwa iyo na kuyowoya kuti: “Monire,* Themba la Ŵayuda!” Kweniso ŵakamutimbanga na malupi kumaso.+  Pilato wakafumiraso kuwaro ndipo wakati kwa iwo: “Wonani, namufumiskira kuwaro kwa imwe kuti imwe mumanye kuti ine nkhusangamo kafukwa chara mwa munthu uyu.”+  Ntheura Yesu wakafumira kuwaro, uku wavwara mphumphu yaminga na munjilira utchesamu. Ndipo Pilato wakati kwa iwo: “Wonani, munthu uyu!”  Kweni ŵalara ŵa ŵasembe na ŵalinda ŵakati ŵamuwona, ŵakachemerezga kuti: “Wapayikike! Wapayikike!”*+ Pilato wakati kwa iwo: “Mutorani mwekha na kumupayika,* pakuti nkhusangamo kafukwa chara mwa munthu uyu.”+  Ŵayuda ŵakamuzgora kuti: “Tili na dango, ndipo mwakuyana na dango ili wakwenera kufwa,+ chifukwa wakujizgora yekha mwana wa Chiuta.”+  Ntheura Pilato wakati wapulika ivyo ŵakayowoyanga, wakawopa chomene.  Wakanjiraso mu nyumba, ndipo wakati kwa Yesu: “Kasi wafuma nkhu?” Kweni Yesu wakamuzgora chara.+ 10  Pilato wakati kwa iyo: “Kasi ukukana kuyowoya na ine? Kasi ukumanya chara kuti nili na mazaza kukufwatura ndiposo nili na mazaza kukupayika?”* 11  Yesu wakamuzgora kuti: “Mulekenge kupika mazaza ghakufuma kuchanya mphanyi mulije nkhongono pa ine. Lekani uyo wanipeleka kwa imwe wali na kwananga kukuru.” 12  Pa chifukwa ichi, Pilato wakapenjanga umo wangamufwatulira. Kweni Ŵayuda ŵakachemerezga, ŵakati: “Usange mumufwaturenge munthu uyu, mbwe ndimwe mubwezi wa Kesare chara. Munthu waliyose uyo wakujizgora yekha kuŵa themba wakuwukira* Kesare.”+ 13  Ntheura Pilato, wakati wapulika mazgu agha, wakafumiska Yesu kuwaro, ndipo wakakhala pa chitengo chakweruzgirapo mu malo ghakuchemeka Luŵaza lwa Malibwe, kweni mu Chihebere ni Gabata. 14  Sono likaŵa zuŵa la Kunozgekera+ Paska, likaŵa pafupifupi ora la 6.* Ndipo wakati ku Ŵayuda: “Wonani, Themba linu!” 15  Kweni iwo ŵakachemerezga kuti: “Muwuskanipo! Muwuskanipo! Wapayikike!”* Pilato wakati kwa iwo: “Kasi nipayike themba linu?” Ŵalara ŵa ŵasembe ŵakazgora kuti: “Tilije themba kweni Kesare pera.” 16  Ntheura wakamupeleka kwa iwo kuti ŵamupayike pa khuni.+ Penepapo ŵakamutora Yesu. 17  Ndipo wakati wayegha khuni lake lakusuzgikirapo,* wakafuma kuya ku malo ghakuchemeka Malo gha Bwaza,+ agho ni Gologota mu Chihebere.+ 18  Kwenekura ŵakamukhoma pa khuni+ pamoza na ŵanthu ŵanyake ŵaŵiri, yumoza uku munyake uku, Yesu pakati.+ 19  Pilato wakalembaso mazgu na kughaŵika pachanya pa khuni lakusuzgikirapo.* Ghakalembeka kuti: “Yesu Munazarete, Themba la Ŵayuda.”+ 20  Ŵayuda ŵanandi ŵakaŵazga mazgu agha, chifukwa malo agho Yesu wakapayikika ghakaŵa pafupi na msumba, ndipo mazgu agha ghakalembeka mu Chihebere, Chilatini, na Chigiriki. 21  Kweni ŵalara ŵa ŵasembe ŵa Ŵayuda ŵakati kwa Pilato: “Kulemba kuti ‘Themba la Ŵayuda’ chara, kweni kuti iyo wakati, ‘Ndine Themba la Ŵayuda.’” 22  Pilato wakazgora kuti: “Icho nalemba, nalemba.” 23  Sono ŵasilikari ŵakati ŵamukhoma Yesu pa khuni, ŵakatora malaya ghake ghakuwaro na kughagaŵa panayi, msilikari waliyose wakapika chigaŵa chimoza. Ŵakatoraso laya lake lamukati, kweni laya ili likaŵa lambura musono, pakuti likalukika kufuma pachanya m’paka musi. 24  Ntheura ŵakadumbiskana kuti: “Tingalipaluranga yayi, kweni tiyeni tichite mphenduzga kuti tiwone uyo liŵenge lake.”+ Ichi chikachitika kuti lemba lifiskike ilo likuti: “Ŵakagaŵana malaya ghane ghakuwaro, ndipo ŵakachita mphenduzga pa chakuvwara chane.”+ Ntheura ŵasilikari ŵakachita nadi vinthu ivi. 25  Pafupi na khuni lakusuzgikirapo* la Yesu, pakimilira anyina+ na munung’una wa anyina, Mariya muwoli wa Kulopa, na Mariya wa ku Magadala.+ 26  Ntheura Yesu pakuwona anyina na msambiri uyo wakamutemwanga+ kuti ŵimilira pafupi, wakati kwa anyina: “Wamwanakazi, wona mwana wako!” 27  Kufuma apo wakati kwa msambiri yura: “Wona amama ŵako!” Ndipo kufuma pa ora lira msambiri yura wakaŵatolera ku nyumba yake. 28  Pamanyuma pa ichi, Yesu wakati wamanya kuti sono vinthu vyose vyafiskika, kuti lemba lifiskike wakati: “Nili na nyota.”+ 29  Chiŵiya chakuzura na vinyo lakuŵaŵa chikaŵa penepara. Ntheura ŵakabizga sipanji mu vinyo lakuŵaŵa lira na kuyiweska ku phekesi la hisopu* na kuŵika ku mulomo wake.+ 30  Wakati wapokera vinyo lakuŵaŵa lira, Yesu wakati: “Chafiskika!”+ Wakasindama mutu wake na kupeleka mzimu wake.*+ 31  Pakuti likaŵa zuŵa Lakunozgekera,+ sono kuti mathupi ghaleke kukhala pa makuni ghakusuzgikirapo+ m’paka pa Sabata, (pakuti Sabata ili likaŵa zuŵa likuru),+ Ŵayuda ŵakapempha Pilato kuti malundi gha awo ŵapayikika ghaphyoreke ndiposo kuti mathupi ghawo ghawuskikepo pa makuni. 32  Ntheura ŵasilikari ŵakiza na kuphyora malundi gha munthu wakwamba na gha munthu munyake uyo wakapayikika pamoza na Yesu. 33  Kweni ŵati ŵafika pa Yesu, ŵakawona kuti wafwa kale ntheura ŵakaphyora chara malundi ghake. 34  Kweni yumoza wa ŵasilikari wakamuvotora mu mbambo na mkondo,+ ndipo nyengo yeneyiyo ndopa na maji vikafuma. 35  Ndipo uyo wakawona ichi wachitira ukaboni. Ukaboni wake ngwaunenesko, ndipo wakumanya kuti ivyo wakuyowoya ni vyaunenesko, mwakuti namwe mugomezge.+ 36  Nakuti vinthu ivi vikachitika mwakuti lemba lifiskike ilo likuti: “Palije chiwangwa chake icho chizamuphyoreka.”+ 37  Kweniso lemba linyake likuti: “Ŵazamulaŵiska kwa uyo ŵakamugwaza.”+ 38  Sono pamanyuma pa vinthu ivi, Yosefe wa ku Arimatiya, uyo wakaŵa msambiri wa Yesu mwakubisirizga chifukwa cha kopa Ŵayuda,+ wakapempha Pilato kuti wawuskepo thupi la Yesu, ndipo Pilato wakamuzomerezga. Ntheura wakiza na kutora thupi la Yesu.+ 39  Nikodemo+ uyo wakakumanapo na Yesu usiku, wakiza na mure wakusazga na aloyi, pafupifupi makilogiramu 33.+ 40  Ntheura ŵakatora thupi la Yesu na kulikaka na salu yiwemi pamoza na vyakununkhira,+ nga umo Ŵayuda ŵakachitiranga pakusunga munthu. 41  Pafupi na malo agho wakapayikika* pakaŵa munda, ndipo mu munda wura mukaŵa dindi* liphya,+ ilo pakaŵavya munthu nanga njumoza wakasungikamo. 42  Pakuti likaŵa zuŵa Lakunozgekera+ chiphikiro cha Ŵayuda, ŵakamusunga Yesu mwenemura, chifukwa dindi likaŵa pafupi.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “Ŵaŵa!”
Panji kuti, “Mupayikani pa khuni! Mupayikani pa khuni!”
Panji kuti, “kumupayika pa khuni.”
Panji kuti, “kukupayika pa khuni?”
Panji kuti, “wakuyowoya mwakwimikana na.”
Ndiko kuti, cha m’ma 12 koloko muhanya.
Panji kuti, “Mupayikani pa khuni!”
Panji kuti, “kufwa.”
Panji kuti, “wakapayikika pa khuni.”
Panji kuti, “dindi lachikumbusko.”