Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yohane 18:1-40

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yudasi wakupeleka Yesu (1-9)

  • Petrosi wakusolora lupanga (10, 11)

  • Yesu wakutolekera kwa Anasi (12-14)

  • Petrosi wakukana Yesu kakwamba (15-18)

  • Yesu panthazi pa Anasi (19-24)

  • Petrosi wakukana Yesu kachiŵiri na kachitatu (25-27)

  • Yesu panthazi pa Pilato (28-40)

    • “Ufumu wane ngwa charu chino chara” (36)

18  Wakati wayowoya vinthu ivi, Yesu wakafuma pamoza na ŵasambiri ŵake kwambuka Dambo* la Kidironi+ kuluta ku munda, ndipo iyo na ŵasambiri ŵakanjira mu munda.+  Sono Yudasi uyo wakamupeleka, nayo wakaghamanyanga malo ghara, chifukwa nyengo zinandi Yesu wakalutanga na ŵasambiri ŵake kwenekura.  Ntheura Yudasi wakatora gulu la ŵasilikari na ŵalinda ŵa ŵalara ŵa ŵasembe ndiposo ŵa Ŵafarisi na kwiza kwenekura na miliko na nyali kweniso na vilwero.+  Ntheura Yesu pakumanya vinthu vyose ivyo vimuchitikirenge, wakasendelera kufupi na iwo, wakati: “Kasi mukupenja njani?”  Ŵakamuzgora kuti: “Yesu Munazarete.”+ Iyo wakati: “Ndine.” Sono Yudasi, uyo wakamupeleka, wakimilira pamoza nawo.+  Kweni Yesu wakati waŵaphalira kuti: “Ndine,” ŵakawelera chafutanyuma na kuwa pasi.+  Ntheura Yesu wakaŵafumbaso, wakati: “Kasi mukupenja njani?” Iwo ŵakati: “Yesu Munazarete.”  Yesu wakati: “Namuphalirani kale kuti ndine. Ntheura usange mukupenja ine, ŵalekani ŵanalume aŵa ŵalutenge.”  Ivi vikafiska mazgu agho wakayowoya kuti: “Awo mwanipa nindatayepo nanga njumoza.”+ 10  Penepapo Simoni Petrosi, pakuti wakaŵa na lupanga, wakalisolora ndipo wakaheta na kuwunguzura khutu lamalyero la muzga wa wasembe mukuru.+ Zina la muzga uyu likaŵa Maliko. 11  Kweni Yesu wakati kwa Petrosi: “Wezgera lupanga mu malo ghake.+ Asi nkhwenera kumwa nkhombo iyo Adada ŵanipa?”+ 12  Penepapo ŵasilikari, mulongozgi wa ŵankhondo, na ŵalinda ŵa Ŵayuda ŵakakora Yesu na kumukaka. 13  Ŵakamutolera dankha kwa Anasi, pakuti wakaŵa wiskevyara wa Kayafa,+ uyo wakaŵa wasembe mukuru chaka chira.+ 14  Nakuti Kayafa ndiyo wakaphalira Ŵayuda fundo yakuti ntchiwemi kuti munthu yumoza wafwire ŵanthu wose.+ 15  Sono Simoni Petrosi na msambiri munyake ŵakalondezganga Yesu.+ Msambiri yura wakamanyikwanga kwa wasembe* mukuru, ndipo wakanjira pamoza na Yesu mu luŵaza lwa wasembe mukuru. 16  Kweni Petrosi wakimilira kuwaro pafupi na mulyango. Ntheura msambiri munyake yura, uyo wakamanyikwanga kwa wasembe mukuru, wakafumira kuwaro na kuyowoya kwa mulinda wa pa mulyango ndipo wakatolera Petrosi mukati. 17  Ndipo muteŵeti msungwana, mulinda wa pa mulyango, wakati kwa Petrosi: “Asi iwe nawe ndiwe msambiri wa munthu uyu?” Iyo wakati: “Ndine yayi.”+ 18  Sono ŵazga na ŵalinda ŵakimilira mwakuzingilizga moto wa makara uwo ŵakapemba. Ŵakawothanga moto chifukwa kukazizimanga. Petrosi nayo wakimilira pamoza nawo na kotha moto. 19  Mulara wa ŵasembe wakafumba Yesu vya ŵasambiri ŵake kweniso vya chisambizgo chake. 20  Yesu wakamuzgora kuti: “Nayowoya pakweru ku charu. Nyengo zose nkhasambizganga mu sunagoge na mu tempile,+ umo Ŵayuda wose ŵakuwungana. Ndipo palije icho nili kuyowoyapo kumphepete. 21  Chifukwa wuli ukufumba ine? Fumba awo ŵakapulika ivyo nkhayowoya kwa iwo. Wona, aŵa ŵakumanya icho nkhayowoya.” 22  Wakati wayowoya vinthu ivi, yumoza wa ŵalinda uyo wakimilira pafupi wakatimba Yesu kumaso,+ ndipo wakati: “Kasi ndimo ukuzgolera mulara wa ŵasembe nthena?” 23  Yesu wakamuzgora kuti: “Usange nayowoya chiheni, yowoya* icho nabuda. Kweni usange naneneska, chifukwa wuli ukunitimba?” 24  Penepapo Anasi wakatuma Yesu wakukakika kwa Kayafa wasembe mukuru.+ 25  Sono Simoni Petrosi wakimilira penepara, wakawothanga moto. Ndipo ŵakati kwa iyo: “Asi nawe ndiwe yumoza wa ŵasambiri ŵake?” Iyo wakakana wakati: “Ndine yayi.”+ 26  Yumoza wa ŵazga ŵa wasembe mukuru, wakaŵa mubali wa munthu uyo Petrosi wakamuwunguzura khutu,+ wakati: “Asi nangukuwona mu munda pamoza na Yesu?” 27  Kweni Petrosi wakakanaso, ndipo nyengo yeneyiyo tambala wakalira.+ 28  Penepapo ŵakamutora Yesu kufuma kwa Kayafa kuluta nayo ku nyumba ya kazembe.+ Nyengo iyi yikaŵa namulenji. Kweni iwo ŵeneko ŵakanjiramo chara mu nyumba ya kazembe, mwakuti ŵaleke kufipirwa,+ pakuti ŵakanozgekeranga kukarya Paska. 29  Ntheura Pilato wakafumira kuwaro kwa iwo ndipo wakati: “Kasi munthu uyu mwiza nayo kuno wali na mulandu wuli?” 30  Ŵakamuzgora kuti: “Munthu uyu waŵenge wambura kwananga,* mphanyi tamupeleka kwa imwe chara.” 31  Ntheura Pilato wakati kwa iwo: “Mutorani mwekha na kumweruzga kuyana na dango linu.”+ Ŵayuda ŵakati kwa iyo: “Ntchakuzomerezgeka chara kwa ise kukoma munthu.”+ 32  Ichi chikachitika mwakuti mazgu agho Yesu wakayowoya ghafiskike ghakulongora umo wafwirenge.+ 33  Sono Pilato wakanjiraso mu nyumba ndipo wakachema Yesu, wakati kwa iyo: “Kasi ndiwe Themba la Ŵayuda?”+ 34  Yesu wakazgora kuti: “Kasi fumbo ili ndinu panji ŵanyake ŵamuphalirani vya ine?” 35  Pilato wakazgora: “Kasi ine ndine Muyuda? Ŵanthu ŵa mtundu wako na ŵalara ŵa ŵasembe ndiwo ŵakupeleka kwa ine. Kasi wachitachi?” 36  Yesu wakazgora kuti:+ “Ufumu wane ngwa charu chino chara.+ Ufumu wane uŵenge wa charu chino mphanyi ŵateŵeti ŵane ŵarwa nkhondo kuti nileke kupelekeka ku Ŵayuda.+ Kweni Ufumu wane ngwakufuma ku charu chino chara.” 37  Ntheura Pilato wakati kwa iyo: “Ipo kasi ndiwe themba?” Yesu wakazgora kuti: “Mwayowoya mwekha kuti ndine themba.+ Pakuti ichi ndicho nkhababikira, ndipo ichi ndicho nkhizira mu charu, kuti nichitire ukaboni unenesko.+ Waliyose uyo wali ku chigaŵa cha unenesko wakupulika mazgu ghane.” 38  Pilato wakati kwa iyo: “Kasi unenesko ni vichi?” Ndipo wakati wafumba fumbo ili, wakafumiraso kuwaro ku Ŵayuda, ndipo wakati kwa iwo: “Nkhusangamo kafukwa yayi mwa munthu uyu.+ 39  Nakuti, muli na kaluso kakuti nimufwatuliraninge munthu pa Paska.+ Ntheura kasi mukukhumba kuti nimufwatulirani Themba la Ŵayuda?” 40  Penepapo ŵakachemerezgaso, ŵakati: “Munthu uyu yayi, kweni Baraba!” Baraba wakaŵa chigeŵenga.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “chinkhwawu cha Kidironi.”
Mazgu ghanyake, “musofi.”
Panji kuti, “panikizgira.”
Panji kuti, “mulandu.”