Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yohane 15:1-27

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ntharika ya mpheska yeneko (1-10)

  • Dango lakuti ŵatemwanenge nga umo wakuchitira Khristu (11-17)

    • ‘Palije chitemwa chikuru kuluska ichi’ (13)

  • Charu chikutinkha ŵasambiri ŵa Yesu (18-27)

15  “Ine ndine mpheska yeneko, ndipo Adada ndiwo mbalimi.  Munthavi uliwose mwa ine wambura kupambika vipambi ŵakuwuwuskamo, ndipo uliwose uwo ukupambika vipambi ŵakuwutozga, mwakuti upambike vipambi vinandi.+  Imwe muli ŵakutowa kale chifukwa cha mazgu agho namuphalirani.+  Khalilirani mu umoza na ine, ndipo nane nikhalilirenge mu umoza na imwe. Nga umo munthavi ungapambikira vipambi chara pawekha kwambura kuti ukukhalilira mu mpheska, mwakuyana waka imwe namwe mungapambika chara kwambura kuti mukukhalilira mu umoza na ine.+  Ine ndine mpheska, imwe ndimwe minthavi. Waliyose uyo wakukhalilira mu umoza na ine, ndipo ine mu umoza na iyo, wakupambika vipambi vinandi,+ chifukwa kwambura ine mungachita kalikose chara.  Usange munthu wakukhalilira mu umoza na ine chara, wakuponyeka kuwaro nga ni munthavi ndipo wakomira. Ŵanthu ŵakuwunjika minthavi iyi na kuyiponya pa moto ndipo yikuphya.  Usange mukukhalilira mu umoza na ine ndipo mazgu ghane ghakukhalilira mwa imwe, mungalomba chilichose icho mukukhumba ndipo chichitikenge.+  Adada ŵakupika uchindami para mukulutilira kupambika vipambi vinandi na kujilongora mwekha kuti muli ŵasambiri ŵane.+  Nga umo Adada ŵanitemwera ine,+ ndimo nane namutemwerani, khalilirani mu chitemwa chane. 10  Usange mukusungilira malango ghane, mukhalilirenge mu chitemwa chane, nga umo nane nasungililira malango gha Adada ndipo nkhukhalilira mu chitemwa chawo. 11  “Namuphalirani vinthu ivi kuti chimwemwe chane chiŵe mwa imwe, ndipo chimwemwe chinu chifuluke.+ 12  Ili ni dango lane, lakuti mutemwanenge nga umo ine namutemwerani.+ 13  Palije uyo wali na chitemwa chikuru kuluska ichi, chakuti munthu wapeleke umoyo wake chifukwa cha ŵabwezi ŵake.+ 14  Imwe muli ŵabwezi ŵane usange mukuchita ivyo nkhumuphalirani.+ 15  Nkhumuchemaniso ŵazga yayi, chifukwa muzga wakumanya yayi ivyo fumu yake yikuchita. Kweni ine namuchemani ŵabwezi, chifukwa namumanyiskani vinthu vyose ivyo napulika kwa Adada. 16  Imwe mukanisora ine yayi, kweni ine nkhamusorani imwe, ndipo nkhamusorani* kuti mulutenge na kulutilira kupambika vipambi ndipo vipambi vinu vikhalilire, mwakuti chilichose icho mulombenge kwa Adada mu zina lane ŵamupaninge.+ 17  “Vinthu ivi nkhumuphalirani kuti mutemwanenge.+ 18  Usange charu chikumutinkhani, imwe mukumanya kuti chadankha kutinkha ine pambere chindatinkhe imwe.+ 19  Muŵenge chigaŵa cha charu, mphanyi charu chatemwa icho ntchake. Sono pakuti muli chigaŵa cha charu chara,+ kweni ine namusorani kufuma mu charu, lekani charu chikumutinkhani.+ 20  Kumbukani mazgu agho nkhamuphalirani kuti: Muzga ni mukuru chara kuluska fumu yake. Usange ŵakanitambuzga ine, ŵatambuzgenge na imwe wuwo.+ Usange ŵasungilira mazgu ghane, ŵasungilirengeso mazgu ghinu. 21  Kweni ŵachitenge vinthu vyose ivi chifukwa cha zina lane, chifukwa ŵakumumanya yayi Uyo wakanituma.+ 22  Niŵenge kuti nindize na kuyowoya nawo, mphanyi ŵalije kwananga.+ Kweni sono ŵalije pakugwenthera kwananga kwawo.+ 23  Waliyose uyo wakunitinkha wakutinkhaso Adada.+ 24  Niŵenge kuti nindachite pakati pawo milimo iyo palije munthu munyake wali kuchitapo, mphanyi ŵalije kwananga.+ Kweni sono ŵawona na kunitinkha ine kweniso ŵatinkha Adada. 25  Kweni vyaŵa nthena kuti mazgu ghakulembeka mu Dango lawo ghafiskike, ghakuti: ‘Ŵakanitinkha kwambura chifukwa.’+ 26  Para movwiri wiza uyo nizamumutumirani kufuma kwa Adada, mzimu wa unenesko,+ uwo ukufuma kwa Adada, uzamunichitira ukaboni.+ 27  Ndipo imwe namwe mukwenera kuchitira ukaboni,+ chifukwa mwaŵa nane kufuma pakwamba.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “nkhamwimikani.”