Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yohane 13:1-38

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yesu wakugeziska malundi gha ŵasambiri ŵake (1-20)

  • Yesu wakuti Yudasi ndiyo wamupelekenge (21-30)

  • Dango liphya (31-35)

    • “Usange mukutemwana” (35)

  • Wakuyowoyerathu kuti Petrosi wamukanenge (36-38)

13  Pambere chiphikiro cha Paska chindachitike, Yesu wakamanya kuti ora lakufumiramo mu charu kuluta kwa Awiske+ liza.+ Chifukwa chakuti wakaŵatemwa ŵake awo ŵakaŵa mu charu, wakalutilira kuŵatemwa m’paka kuumaliro.+  Apo mugonero ukaŵa mukati, Dyabulosi wakaŵa kuti waŵikamo kale mu mtima wa Yudasi Isikariyoti,+ mwana wa Simoni, maghanoghano ghakuti wamupeleke.+  Yesu wakamanya kuti Awiske ŵapeleka vinthu vyose mu mawoko ghake nakuti wakiza kufuma kwa Chiuta ndipo wakalutanga kwa Chiuta,+  ntheura wakawuka pa thebulu na kuŵika pamphepete malaya ghake ghakuwaro. Ndipo wakatora thawulo na kukaka mu chiwuno.+  Kufuma apo, wakapungulira maji mu beseni ndipo wakamba kugeziska malundi gha ŵasambiri ŵake na kughapuputa na thawulo ilo wakaka mu chiwuno.  Ndipo wakiza kwa Simoni Petrosi. Petrosi wakati kwa iyo: “Fumu, kasi mukugeziska malundi ghane?”  Yesu wakamuzgora kuti: “Icho nkhuchita ungachipulikiska sono chara, kweni uzamuchipulikiska pamanyuma pa vinthu ivi.”  Petrosi wakati kwa iyo: “Malundi ghane mughageziskenge chara.” Yesu wakamuzgora kuti: “Kwambura kuti nakugeziska,+ uli pamoza na ine chara.”  Simoni Petrosi wakati kwa iyo: “Fumu, mungageziskanga malundi ghane pera yayi, kweniso mawoko na mutu wuwo.” 10  Yesu wakati kwa iyo: “Waliyose uyo wageza kale thupi lose wakukhumbaso kugeza thupi lose yayi, kweni wakugeza mu malundi pera, chifukwa ngwakutowa kale. Ndipo imwe mwaŵanthu muli ŵakutowa, kweni mose chara.” 11  Pakuti wakamanya munthu uyo wamupelekenge.+ Lekani wakati: “Ni mose yayi muli ŵakutowa.” 12  Sono wakati wageziska malundi ghawo na kuvwara malaya ghake ghakuwaro, wakakhalaso pa thebulu, ndipo wakati kwa iwo: “Kasi mukumanya icho nachita kwa imwe? 13  Imwe mukunichema, ‘Msambizgi,’ ndiposo ‘Fumu,’ ndipo mukuneneska, chifukwa ndimo niliri.+ 14  Ntheura usange ine, nangauli nili Fumu na Msambizgi, nageziska malundi ghinu,+ ipo namwe mukwenera kugeziskana malundi.+ 15  Pakuti namupani chakuwonerapo, kuti nga umo nachitira kwa imwe, namwe ndimo muchitirenge.+ 16  Nadi nkhumuphalirani kuti, muzga ni mukuru yayi kuluska fumu yake, ndipo uyo watumika ni mukuru yayi kuluska uyo wamutuma. 17  Usange mukumanya vinthu ivi, ŵakukondwa ndimwe usange mukuvichita.+ 18  Nkhunena mose imwe yayi, nkhumanya awo nasora. Kweni vili nthena kuti lemba lifiskike,+ ilo likuti: ‘Uyo wakaryanga chingwa chane, waniwuskira chitende chake.’*+ 19  Kufuma sono nkhumuphalirani pambere chindachitike, mwakuti para chachitika mugomezge kuti ine ndine iyo.+ 20  Nadi nkhumuphalirani kuti, waliyose uyo wakupokelera munthu uyo nkhumutuma wakupokeleraso ine.+ Ndipo waliyose uyo wakupokelera ine, wakupokeleraso Uyo wali kunituma.”+ 21  Wakati wayowoya vinthu ivi, Yesu wakakweŵeka mu mzimu, ndipo wakachitira ukaboni wakati: “Nadi nkhumuphalirani kuti yumoza wa imwe wanipelekenge.”+ 22  Ŵasambiri ŵakamba kulaŵiskana, pakuti ŵakamanyanga yayi kuti wakunena njani.+ 23  Msambiri uyo Yesu wakamutemwanga+ wakakhala pafupi* na Yesu. 24  Ntheura Simoni Petrosi wakachewuzga msambiri uyu ndipo wakati kwa iyo: “Tiphalira uyo wakunena.” 25  Sono msambiri yura wakeghamira pa nganga ya Yesu, ndipo wakati kwa iyo: “Fumu, ni njani?”+ 26  Yesu wakazgora kuti: “Ni uyo nimupenge chingwa icho nakovya.”+ Ndipo wakati wakovya chingwa, wakachitora na kupeleka kwa Yudasi, mwana wa Simoni Isikariyoti. 27  Yudasi wakati wapoka chingwa, Satana wakanjira mwa iyo.+ Ntheura Yesu wakati kwa Yudasi: “Icho ukuchita, chichita mwaluŵiro.” 28  Kweni pakaŵavya nanga njumoza wa awo ŵakakhala pa thebulu uyo wakamanya chifukwa icho wakamuphalilira nthena. 29  Ŵanyake ŵakaghanaghananga kuti, pakuti Yudasi ndiyo wakaŵa na bokosi la ndalama,+ ndikuti Yesu wakamuphaliranga kuti, “Ukagure vinthu ivyo tikukhumbikwira pa chiphikiro,” panji kuti wakapeleke kanthu ku ŵakavu. 30  Wakati wapokera chingwa, wakafumira kuwaro nyengo yeneyiyo. Ndipo ukaŵa usiku.+ 31  Yudasi wakati wafumira kuwaro, Yesu wakati: “Sono Mwana wa munthu wakupika uchindami,+ ndipo Chiuta wakupika uchindami kwizira mwa iyo. 32  Chiuta wamupenge uchindami,+ ndipo wamupenge uchindami mwaluŵiro. 33  Mwatwana, nichali namwe kanyengo kachoko waka. Muzamunipenja, ndipo nga umo nkhayowoyera ku Ŵayuda kuti, ‘Uko nkhuluta imwe mungizako chara,’+ nkhuyowoyaso kwa imwe sono. 34  Nkhumupani dango liphya, lakuti mutemwanenge, nga umo ine namutemwerani,+ ndimo namwe mutemweranenge.+ 35  Usange mukutemwana, wose ŵamanyenge kuti ndimwe ŵasambiri ŵane.”+ 36  Simoni Petrosi wakati kwa iyo: “Fumu, kasi mukuluta nkhu?” Yesu wakazgora kuti: “Uko nkhuluta unganilondezga sono yayi, kweni uzamunilondezga munthazi.”+ 37  Petrosi wakati kwa iyo: “Fumu, chifukwa wuli ningamulondezgani sono yayi? Nipelekenge umoyo wane chifukwa cha imwe.”+ 38  Yesu wakazgora kuti: “Kasi upelekenge umoyo wako chifukwa cha ine? Nadi nkhukuphalira kuti, pambere tambala wandalire, unikanenge katatu.”+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “wanizgokera.”
Panji kuti, “pa chifuŵa cha.”