Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yohane 12:1-50

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Mariya wakupungulira mafuta pa malundi gha Yesu (1-11)

  • Yesu wakunjira mu Yerusalemu nga ni chatonda (12-19)

  • Yesu wakuyowoyerathu vya nyifwa yake (20-37)

  • Ŵayuda ŵambura chipulikano ŵakufiska uchimi (38-43)

  • Yesu wakiza kuzakaponoska charu (44-50)

12  Ndipo kukati kwakhala mazuŵa 6 kuti Paska lichitike, Yesu wakafika ku Betaniya, uko wakaŵa Lazaro+ uyo Yesu wakamuwuska ku ŵakufwa.  Ntheura kwenekura ŵakamunozgera chakurya cha mise, ndipo Marita wakaŵateŵeteranga,+ kweni Lazaro wakaŵa yumoza wa awo ŵakaryanga* na Yesu.  Ntheura Mariya wakatora mafuta ghakununkhira ghakukwana magiramu pafupifupi 327.* Agha ghakaŵa mafuta ghakudula gha narido mwenecho. Ndipo wakaphakazga malundi gha Yesu na kupuputa malundi ghake na sisi lake. Nyumba yikazura na sungu liwemi la mafuta ghakununkhira.+  Kweni Yudasi Isikariyoti,+ yumoza wa ŵasambiri ŵake, uyo wakaŵa pafupi kumupeleka, wakati:  “Chifukwa wuli mafuta ghakununkhira agha ghanguleka kuguliskika ndalama zakukwana madinari* 300 na kupeleka ku ŵakavu?”  Ndipouli, wakayowoya nthena chifukwa cha kughanaghanira ŵakavu yayi, kweni chifukwa chakuti wakaŵa munkhungu. Iyo ndiyo wakasunganga bokosi la ndalama ndipo wakibanga ndalama izo ŵakaŵikangamo.  Ntheura Yesu wakati: “Mulekani wachite ichi sono pakunozgekera zuŵa la kusungika kwane.+  Chifukwa ŵakavu muŵenge nawo nyengo zose,+ kweni ine muŵenge nane nyengo zose chara.”+  Mzinda ukuru wa Ŵayuda ukamanya kuti wakaŵa kura, ndipo ukiza, chifukwa cha Yesu pera chara, kweniso kuzakawona Lazaro, uyo wakamuwuska ku ŵakufwa.+ 10  Sono ŵalara ŵa ŵasembe ŵakapangana kuti ŵakome na Lazaro wuwo, 11  pakuti chifukwa cha iyo Ŵayuda ŵanandi ŵakalutanga kwenekura na kupulikana mwa Yesu.+ 12  Zuŵa lakulondezgapo, mzinda ukuru uwo ukiza ku chiphikiro ukapulika kuti Yesu wakwiza mu Yerusalemu. 13  Ŵakatora minthavi ya makuni gha mikama na kuluta kukakumana nayo. Ndipo ŵakamba kuchemerezga kuti: “Ponoskani, tikumuŵeyani! Ngwakutumbikika uyo wakwiza mu zina la Yehova,*+ Themba la Israyeli!”+ 14  Kweni Yesu wakati wasanga mbunda yichoko, wakakhalapo,+ nga umo kuli kulembekera kuti: 15  “Kopa chara, mwana msungwana wa Ziyoni. Wona, themba lako likwiza, lakhala pa mwana wa mbunda.”+ 16  Pakwamba ŵasambiri ŵake ŵakapulikiska yayi vinthu ivi. Kweni Yesu wakati wapika uchindami,+ ŵakakumbuka kuti vinthu ivi vikalembekera iyo ndiposo kuti vinthu ivi ŵakamuchitira iyo.+ 17  Ntheura mzinda uwo ukaŵa nayo apo wakachemanga Lazaro kufuma mu dindi*+ na kumuwuska ku ŵakufwa ukalutilira kuchitira ukaboni.+ 18  Lekani mzinda ukati wapulika kuti wachita chimanyikwiro ichi, ukaluta kukakumana nayo. 19  Ntheura Ŵafarisi ŵakayowoyeskananga kuti: “Apa tatondeka kuchitapo kanthu. Wonani, charu chose chamulondezga.”+ 20  Sono pakaŵa Ŵagiriki ŵanyake awo ŵakiza kuzakasopa pa chiphikiro. 21  Ntheura iwo ŵakiza kwa Filipu+ uyo wakaŵa wa ku Betesayida wa Galileya, ndipo ŵakamba kumupempha kuti: “Dada, tikukhumba kuwona Yesu.” 22  Filipu wakiza na kuphalira Andireya. Ndipo Andireya na Filipu ŵakiza na kuphalira Yesu. 23  Kweni Yesu wakaŵazgora kuti: “Ora liza kuti Mwana wa munthu wapike uchindami.+ 24  Nadi nkhumuphalirani kuti, kwambura kuti mphuzi ya tirigu yawa pasi na kufwa, yikukhalilira mphuzi yimoza, kweni usange yafwa,+ sono ndipo yikupambika vipambi vinandi. 25  Waliyose uyo wakutemwa umoyo wake wakuwuparanya, kweni waliyose uyo wakutinkha umoyo wake+ mu charu chino ndiyo wakuwusunga ndipo wazamusanga umoyo wamuyirayira.+ 26  Usange munthu wakukhumba kuniteŵetera, wanilondezge, ndipo uko ine nili, muteŵeti wane wamuŵaso kwenekuko.+ Usange munthu wakukhumba kuniteŵetera, Adada ŵamuchindikenge. 27  Sono umoyo wane ukukweŵeka,+ kasi niyowoyechi? Adada, niponoskani ku ora ili.+ Ndipouli, ndicho chifukwa nizira ku ora ili. 28  Adada, chindikani zina linu.” Ntheura mazgu+ ghakapulikikwa kufuma kuchanya kuti: “Nalichindika ndipo nilichindikengeso.”+ 29  Mzinda uwo ukimilira pafupi ukapulika ndipo ukamba kuyowoya kuti chinthu chadudumira. Ŵanyake ŵakati: “Mungelo wayowoya nayo.” 30  Yesu wakati: “Mazgu agha ghapulikikwa, chifukwa cha ine chara, kweni chifukwa cha imwe. 31  Sono charu ichi chikweruzgika ndipo fumu* ya charu ichi+ yiponyekenge kuwaro.+ 32  Kweni ine, usange nakwezgeka kufuma mu charu chapasi,+ nizamuguzira ŵanthu ŵa mitundu yose kwa ine.” 33  Wakayowoya nthena kuti walongore mtundu wa nyifwa iyo wakaŵa pafupi kufwa.+ 34  Ndipo mzinda ukamuzgora kuti: “Tikapulika mu Dango kuti Khristu wakukhalilira muyirayira.+ Chifukwa wuli imwe mukuti Mwana wa munthu wakwenera kukwezgeka?+ Kasi Mwana wa munthu uyu ni njani?” 35  Ntheura Yesu wakati kwa iwo: “Ungweru uŵenge pakati pinu kanyengo kachoko. Endaninge apo muchali na ungweru, mwakuti chisi chileke kumubenekelerani. Ndipo waliyose uyo wakwenda mu chisi wakumanya yayi uko wakuluta.+ 36  Muŵe na chipulikano mu ungweru apo muchali na ungweru, mwakuti muŵe ŵana ŵa ungweru.”+ Yesu wakayowoya vinthu ivi ndipo wakafumapo na kubisama. 37  Nangauli wakachita minthondwe yinandi pamaso pawo, ŵakapulikananga mwa iyo chara, 38  mwakuti ghafiskike mazgu gha ntchimi Yesaya, ghakuti: “Yehova,* ni njani wali na chipulikano mu ivyo wapulika kwa ise?+ Kasi woko la Yehova* lavumbulika kwa njani?”+ 39  Chifukwa icho ŵakatondekera kugomezga ni icho Yesaya wakayowoyaso kuti: 40  “Wabulumutizga maso ghawo na kunonopeska mitima yawo, kuti ŵaleke kuwona na maso ghawo, kupulikiska na mitima yawo, nesi kuwelera kuti niŵachizge.”+ 41  Yesaya wakayowoya vinthu ivi chifukwa wakawona uchindami wake, ndipo wakayowoya vya iyo.+ 42  Ntheura ŵanandi, nanga mbalongozgi ŵakapulikana mwa iyo,+ kweni chifukwa cha Ŵafarisi ŵakamuzomeranga chara, mwakuti ŵaleke kusezgeka mu sunagoge.+ 43  Pakuti ŵakatemwa chomene uchindami wa ŵanthu kuluska uchindami wa Chiuta.+ 44  Ndipouli, Yesu wakachemerezga kuti: “Waliyose uyo wakupulikana mwa ine, wakupulikana mwa ine pera chara, kweniso mwa uyo wali kunituma.+ 45  Ndipo waliyose uyo wakuwona ine wakuwonaso uyo wali kunituma.+ 46  Nili kwiza mu charu nga mbungweru,+ mwakuti waliyose uyo wakupulikana mwa ine waleke kukhalilira mu chisi.+ 47  Kweni usange munthu wakupulika mazgu ghane na kuleka kughasungilira, nkhumweruzga chara. Pakuti nkhiza kuzakeruzga charu chara, kweni kuponoska charu.+ 48  Waliyose uyo wakuniyuyura ndipo wakukana kupokelera mazgu ghane pali yumoza uyo wazamumweruzga. Mazgu agho nayowoya ndigho ghazamumweruzga pa zuŵa laumaliro. 49  Pakuti nayowoya vyane chara, kweni Adada awo ŵali kunituma ŵanipa dango pa icho nkhwenera kuphara na kuyowoya.+ 50  Kweniso nkhumanya kuti dango la Adada mbumoyo wamuyirayira.+ Ntheura vinthu ivyo nkhuyowoya, nkhuyowoya umo Adada ŵali kuniphalilira.”+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “ŵakakhala pa thebulu.”
Panji kuti, “ghakukwana pawundi yumoza.” Wonani Vyakusazgirapo B14.
Panji kuti, “dindi lachikumbusko.”
Panji kuti, “muwusi.”