Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yohane 11:1-57

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Nyifwa ya Lazaro (1-16)

  • Yesu wakupembuzga Marita na Mariya (17-37)

  • Yesu wakuwuska Lazaro (38-44)

  • Ŵakupangana kukoma Yesu (45-57)

11  Sono kukaŵa munthu munyake mulwari zina lake Lazaro. Wakaŵa wa ku Betaniya mu muzi wa Mariya na mukuru wake Marita.+  Mariya uyu, ndiyo wakaphakazga Fumu mafuta ghakununkhira na kupuputa malundi ghake na sisi lake.+ Mudumbu wake Lazaro ndiyo wakaŵa mulwari.  Ntheura ŵadumbu ŵa Lazaro ŵakatuma uthenga kwa Yesu, ŵakati: “Fumu, wonani, uyo mukumutemwa ni mulwari.”  Kweni Yesu wakati wapulika ichi wakati: “Ulwari uwu umaliro wake ni nyifwa chara, kweni kuti Chiuta wapike uchindami.+ Mwana wa Chiuta wachindikikenge kwizira mu ulwari uwu.”  Yesu wakatemwanga Marita na munung’una wake, na Lazaro.  Ndipouli, wakati wapulika kuti Lazaro ni mulwari, wakakhala mazuŵa ghaŵiri mu malo agho wakaŵa.  Pamanyuma, Yesu wakati ku ŵasambiri ŵake: “Tiyeni tiluteso ku Yudeya.”  Ŵasambiri ŵakati kwa iyo: “Rabi,+ sonosono apa ŵanthu ŵa ku Yudeya ŵakakhumbanga kumuponyani na malibwe,+ kasi mukulutaso kwenekura?”  Yesu wakazgora kuti: “Asi muhanya uli na maora 12?+ Usange munthu wakwenda muhanya wakukhuŵara mu kalikose chara, chifukwa wakuwona ungweru wa charu chino. 10  Kweni usange munthu wakwenda usiku, wakukhuŵara chifukwa mwa iyo mulije ungweru.” 11  Wakati wayowoya vinthu ivi, wakayowoyaso kuti: “Lazaro mubwezi withu wali mu tulo,+ kweni ine nkhuluta kwenekura kukamuwuska mu tulo.” 12  Ntheura ŵasambiri ŵakati kwa iyo: “Fumu, usange wali mu tulo, waŵenge makora.” 13  Kweni Yesu wakayowoyanga vya nyifwa ya Lazaro. Kweni ŵakaghanaghananga kuti wakuyowoya vyakuti wagona tulo, wakupumura. 14  Ntheura Yesu wakaŵaphalira kuti: “Lazaro wali kufwa,+ 15  ndipo nkhusekelera chifukwa cha imwe kuti nkhaŵa kura chara, mwakuti imwe mugomezge. Kweni tiyeni tilute kwa iyo.” 16  Ntheura Tomasi, uyo wakachemekanga Didimo, wakati ku ŵasambiri ŵanyake: “Tiyeni nase tilute, mwakuti tikafwire nayo lumoza.”+ 17  Ntheura Yesu wakati wafika, wakasanga kuti Lazaro wagona mu dindi* mazuŵa ghanayi. 18  Sono Betaniya wakaŵa pafupi na Yerusalemu pa mtunda wa makilomita pafupifupi ghatatu.* 19  Ndipo Ŵayuda ŵanandi ŵakiza kwa Marita na Mariya kuzakaŵapembuzga chifukwa cha nyifwa ya mudumbu wawo. 20  Marita wakati wapulika kuti Yesu wakwiza, wakaluta kukakumana nayo, kweni Mariya+ wakakhala pa nyumba. 21  Ndipo Marita wakati kwa Yesu: “Fumu, muŵenge kuno mphanyi mudumbu wane wandafwe. 22  Ndipouli, na sono wuwo nkhumanya kuti vinthu vyose ivyo mulombenge kwa Chiuta, Chiuta wamupaninge.” 23  Yesu wakati kwa iyo: “Mudumbu wako wawukenge.” 24  Marita wakati kwa iyo: “Nkhumanya kuti wazamuwuka pa chiwuka+ mu zuŵa laumaliro.” 25  Yesu wakati kwa iyo: “Ndine chiwuka na umoyo.+ Uyo wakupulikana mwa ine, nanga wafwe, waŵenge wamoyo. 26  Waliyose uyo ngwamoyo ndipo wakupulikana mwa ine wafwenge chara.+ Kasi ukugomezga ichi?” 27  Marita wakati kwa iyo: “Enya, Fumu, nkhugomezga kuti ndimwe Khristu Mwana wa Chiuta, uyo wakwiza mu charu.” 28  Ndipo wakati wayowoya ichi, wakaluta na kuchema munung’una wake Mariya, wakamuphalira kumphepete wakati: “Msambizgi+ wali pano ndipo wakukuchema.” 29  Mariya wakati wapulika ichi, wakawuka mwaluŵiro ndipo wakaluta kwa Yesu. 30  Yesu wakaŵa kuti wandafike mu muzi, kweni wakaŵa kuti wachali pa malo agho Marita wakakumana nayo. 31  Ŵayuda awo ŵakamupembuzganga mu nyumba ŵakati ŵawona Mariya wawuka mwaluŵiro na kufumira kuwaro, ŵakamulondezga, ŵakaghanaghananga kuti wakuluta ku dindi*+ kukalira. 32  Mariya wakati wafika uko Yesu wakaŵa na kumuwona, wakawa pa malundi ghake, wakati kwa iyo: “Fumu, muŵenge kuno, mphanyi mudumbu wane wandafwe.” 33  Yesu wakati wamuwona wakulira ndiposo Ŵayuda awo ŵakiza nayo ŵakulira, wakatampha mu mtima wake* na kukweŵeka. 34  Yesu wakati: “Kasi mwamuŵika nkhu?” Ŵakati kwa iyo: “Fumu, zani muwone.” 35  Yesu wakathiska masozi.+ 36  Ntheura Ŵayuda ŵakamba kuyowoya kuti: “Wonani, umo wakamutemweranga!” 37  Kweni ŵanyake ŵakati: “Kasi munthu uyu, uyo wakajura maso gha wachibulumutira,+ wakatondekerachi kuchitapo kanthu kuti munthu uyu waleke kufwa?” 38  Yesu wakati watamphaso mu mtima wake, wakiza ku dindi* ilo likaŵa mphanji, ndipo pakajalika na libwe. 39  Yesu wakati: “Wuskanipo libwe.” Marita, mudumbu wa uyo wakapotera, wakati kwa iyo: “Fumu, sono wakwenera kuti wakununkha, chifukwa ili ni zuŵa lachinayi.” 40  Yesu wakati kwa iyo: “Asi nangukuphalira kuti usange ukugomezga uwonenge uchindami wa Chiuta?”+ 41  Ntheura ŵakawuskapo libwe. Sono Yesu wakinuska maso ghake kuchanya+ ndipo wakati: “Adada, nkhumuwongani kuti mwanipulika. 42  Enya, nkhumanya kuti nyengo zose mukunipulika, kweni nayowoya mazgu agha chifukwa cha mzinda uwo wimilira pafupi, mwakuti ugomezge kuti imwe ndimwe muli kunituma.”+ 43  Ndipo wakati wayowoya vinthu ivi, wakachemerezga na lizgu likuru, wakati: “Lazaro, fuma!”+ 44  Munthu uyo wakaŵa wakufwa wakafuma, malundi na mawoko ghake ghakukakika na salu, ndipo chisko chake chikavungika na salu. Yesu wakati kwa iwo: “Musuturani ndipo mulekani walutenge.” 45  Ntheura Ŵayuda ŵanandi awo ŵakiza na Mariya ndiposo awo ŵakawona icho Yesu wakachita ŵakapulikana mwa iyo.+ 46  Kweni ŵanyake ŵakaluta ku Ŵafarisi na kuŵaphalira vinthu ivyo Yesu wachita. 47  Ntheura ŵalara ŵa ŵasembe na Ŵafarisi ŵakawunganya pamoza wose ŵa mu Khoti Likuru la Ŵayuda* ndipo ŵakati: “Kasi tichitechi, chifukwa munthu uyu wakuchita vimanyikwiro vinandi?+ 48  Usange tikumulekelera waka, ŵanthu wose ŵapulikanenge mwa iyo, ndipo Ŵaroma ŵizenge na kupoka malo* ghithu na mtundu withu wuwo.” 49  Kweni Kayafa,+ yumoza wa iwo, uyo wakaŵa wasembe mukuru mu chaka chira, wakati kwa iwo: “Mukumanya chilichose chara, 50  ndipo mukughanaghana chara kuti ntchiwemi kwa imwe kuti munthu yumoza wafwire ŵanthu wose, kuluska kuti mtundu wose uparanyike.” 51  Ndipouli, wakayowoya vya mu mutu wake chara, kweni chifukwa chakuti wakaŵa wasembe mukuru chaka chira, wakachima kuti Yesu wakwenera kufwira mtundu wose. 52  Kufwira mtundu pera chara, kweniso kuti wawunjikeso pamoza ŵana ŵa Chiuta awo ŵali kumbininika. 53  Ntheura kufuma zuŵa lira ŵakapangana kuti ŵamukome. 54  Ndipo Yesu wakendangaso pakweru chara mu Ŵayuda. Ndipo wakafumako kura na kuluta ku chigaŵa cha kufupi na mapopa, mu msumba wakuchemeka Efurayimu,+ ndipo wakakhala kwenekura na ŵasambiri. 55  Sono Paska+ la Ŵayuda likaŵa pafupi kuchitika, ndipo ŵanthu ŵanandi ŵakafuma mu mizi na kuluta ku Yerusalemu kuti ŵakajitozge kuyana na dango pambere Paska lindachitike. 56  Ŵanthu ŵakapenjanga Yesu ndipo apo ŵakimilira mu tempile, ŵakafumbananga kuti: “Mukuti wuli? Kasi wizengeko yayi ku chiphikiro?” 57  Kweni ŵalara ŵa ŵasembe na Ŵafarisi ŵakati usange munthu wakumanya uko Yesu wali, waŵaphalire mwakuti ŵakamukore.*

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “dindi lachikumbusko.”
Mazgu gheneko, “masitadiya pafupifupi 15.” Wonani Vyakusazgirapo B14.
Panji kuti, “dindi lachikumbusko.”
Mazgu gheneko, “wakatampha mu mzimu.”
Panji kuti, “dindi lachikumbusko.”
Panji kuti, “Sanihedirini.”
Ndiko kuti, tempile.
Panji kuti, “ŵakamukake.”