Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yohane 1:1-51

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Mazgu ghakazgoka thupi (1-18)

  • Ukaboni uwo Yohane Mubatizi wakapeleka (19-28)

  • Yesu ni Mwana wa mberere wa Chiuta (29-34)

  • Ŵasambiri ŵakwamba ŵa Yesu (35-42)

  • Filipu na Nataniyeli (43-51)

1  Pakwamba pakaŵa Mazgu,+ Mazgu wakaŵa pamoza na Chiuta,+ ndipo Mazgu wakaŵa chiuta.+  Uyu wakaŵa na Chiuta pakwamba.  Vinthu vyose vikaŵako kwizira mwa iyo,+ ndipo kwambura iyo palije chinthu nanga ntchimoza chikaŵako.  Umoyo ukaŵako kwizira mwa iyo, ndipo umoyo ukaŵa ungweru wa ŵanthu.+  Ndipo ungweru ukuŵala mu chisi,+ kweni chisi chatondeka kuwuthereska.  Kukiza munthu uyo wakatumika kuŵa mwimiliri wa Chiuta, zina lake wakaŵa Yohane.+  Munthu uyu wakiza nga ni kaboni, kuti wachitire ukaboni ungweru,+ kuti ŵanthu ŵa mitundu yose ŵagomezge kwizira mwa iyo.  Iyo wakaŵa ungweru wura chara,+ kweni wakiza kuzakachitira ukaboni ungweru wura.  Ungweru wenecho uwo ukupeleka ungweru ku ŵanthu wose ukaŵa pafupi kwiza mu charu.+ 10  Wakaŵa mu charu,+ ndipo charu chikaŵako kwizira mwa iyo,+ kweni charu chikamumanya chara. 11  Wakiza kukwake, kweni ŵanthu ŵakwake ŵakamupokelera chara. 12  Ndipouli, wose awo ŵakamupokelera, wakaŵapa mazaza ghakuti ŵaŵe ŵana ŵa Chiuta,+ chifukwa ŵakaŵa na chipulikano mu zina lake.+ 13  Ndipo ŵakababika na ndopa chara panji mu khumbo lathupi panji mu khumbo la mwanalume, kweni na Chiuta.+ 14  Ntheura Mazgu wakazgoka thupi+ ndipo wakakhalanga pakati pithu, ndipo ise tikawona uchindami wake, uchindami nga ni uwo mwana wapadera*+ wakupokera kwa awiske, ndipo wakaŵa wakuzura na lusungu lwa Chiuta ndiposo unenesko. 15  (Yohane wakamuchitira ukaboni, nakuti wakachemerezga kuti: “Uyu ndiyo nkhayowoyanga kuti: ‘Uyo wakwiza pamanyuma pane wakunijumpha, chifukwa iyo wakaŵako pambere ine nindaŵeko.’”)+ 16  Chifukwa chakuti iyo wali na lusungu lukuru, nase tikulutilira kupokera lusungu lukuru. 17  Dango likapelekeka kwizira mwa Mozesi,+ lusungu lukuru+ na unenesko navyo vikaŵako kwizira mwa Yesu Khristu.+ 18  Palije munthu wali kuwonapo Chiuta umo kuli kuŵira,+ mwana wapadera yekha wa Chiuta*+ uyo wali pafupi* na Awiske+ ndiyo wamulongosora.+ 19  Uwu mbukaboni uwo Yohane wakapeleka, apo Ŵayuda ŵakamutumira ŵasembe* na Ŵalevi kufuma ku Yerusalemu kukamufumba kuti: “Kasi ndiwe njani?”+ 20  Ndipo wakazomera, wakakana chara, kweni wakati: “Ndine Khristu chara.” 21  Ndipo ŵakamufumba kuti: “Ipo ndiwe njani? Kasi ndiwe Eliya?”+ Iyo wakati: “Ndine chara.” “Kasi ndiwe Ntchimi?”+ Ndipo wakazgora kuti: “Yayi.” 22  Ntheura ŵakati kwa iyo: “Ndiwe njani? Tiphalira mwakuti tikaŵazgore awo ŵali kutituma. Kasi wamweneko ukuti ndiwe njani?” 23  Iyo wakati: “Ndine lizgu la uyo wakuchemerezga mu mapopa kuti, ‘Nyoloskani nthowa ya Yehova,’*+ nga umo ntchimi Yesaya yikayowoyera.”+ 24  Sono awo ŵakatumika ŵakafuma ku Ŵafarisi. 25  Ntheura ŵakamufumba ndipo ŵakati kwa iyo: “Chifukwa wuli pera ukubatiza, usange iwe ndiwe Khristu chara panji Eliya panji Ntchimi?” 26  Yohane wakaŵazgora kuti: “Ine nkhubatiza na maji. Pakati pinu pakwimilira munyake uyo mukumumanya chara, 27  ndiyo wakwiza pamanyuma pane, ndipo ine nili wakwenelera chara kusutura nthambo ya chilyato* chake.”+ 28  Vinthu ivi vikachitikira mu Betaniya sirya linyake la Yorodani, uko Yohane wakabatizanga.+ 29  Zuŵa lakulondezgapo, wakawona Yesu wakwiza kwa iyo, ndipo wakati: “Wonani, Mwana wa mberere+ wa Chiuta uyo wakuwuskako kwananga+ kwa charu!+ 30  Uyu ndiyo nkhayowoyanga kuti: ‘Pamanyuma pane pakwiza munthu munyake uyo wakunijumpha, chifukwa wakaŵako pambere ine nindaŵeko.’+ 31  Nanga ndine nkhamumanya chara, kweni ine nkhiza kuzakabatiza na maji kuti iyo wawoneke kwa Israyeli.”+ 32  Yohane wakachitiraso ukaboni, wakati: “Nkhawona mzimu ukukhira nga ni nkhunda kufuma kuchanya, ndipo ukakhala pa iyo.+ 33  Nane nkhamumanya chara, kweni Uyo wakanituma kubatiza na maji wakaniphalira kuti: ‘Waliyose uyo ukuwona mzimu wakhilira pa iyo na kukhala pa iyo,+ uyu ndiyo wakubatiza na mzimu utuŵa.’+ 34  Nawona, ndipo napanikizga kuti uyu ni Mwana wa Chiuta.”+ 35  Kweniso zuŵa lakulondezgapo, Yohane wakimilira pamoza na ŵasambiri ŵake ŵaŵiri. 36  Ndipo wakati wawona Yesu wakwenda, wakati: “Wonani, Mwana wa mberere+ wa Chiuta!” 37  Ŵasambiri ŵaŵiri ŵara ŵakati ŵapulika mazgu agha, ŵakalondezga Yesu. 38  Penepapo Yesu wakang’anamuka, ndipo wakaŵawona ŵakumulondezga, wakati kwa iwo: “Kasi mukupenja vichi?” Ŵakati kwa iyo: “Rabi (kung’anamura “Msambizgi”), kasi mukukhala nkhu?” 39  Wakati kwa iwo: “Zaninge muwone.” Ntheura ŵakaluta na kuwona uko wakakhalanga, ndipo zuŵa lira ŵakakhala nayo. Likaŵa pafupifupi ora la 10.* 40  Andireya+ munung’una wa Simoni Petrosi wakaŵa yumoza wa ŵaŵiri awo ŵakapulika ivyo Yohane wakayowoya na kulondezga Yesu. 41  Chakwamba iyo wakasanga mukuru wake Simoni, ndipo wakati kwa iyo: “Tamusanga Mesiya”+ (kung’anamura “Khristu”). 42  Wakaluta nayo kwa Yesu. Yesu wakati wamulaŵiska, wakati: “Ndiwe Simoni+ mwana wa Yohane, uchemekenge Kefase” (kung’anamura “Petrosi”).+ 43  Zuŵa lakulondezgapo, Yesu wakakhumbanga kuluta ku Galileya. Ntheura wakasanga Filipu+ ndipo wakati kwa iyo: “Uŵe mulondezgi wane.” 44  Filipu wakaŵa wa ku Betesayida, mu msumba wa Andireya na Petrosi. 45  Filipu wakasanga Nataniyeli+ ndipo wakati: “Tasanga Yesu, mwana wa Yosefe,+ wa ku Nazarete uyo Mozesi mu Dango wakalemba vya iyo, kweniso uyo Ntchimi zikayowoyanga.” 46  Kweni Nataniyeli wakati kwa iyo: “Kasi ku Nazarete kungafuma kanthu kawemi?” Filipu wakati kwa iyo: “Zanga uwone.” 47  Yesu wati wawona Nataniyeli wakwiza kwa iyo, wakati: “Wonani, Muisrayeli nadi, mwa uyo mulije upusikizgi.”+ 48  Nataniyeli wakati kwa iyo: “Mwanimanya wuli?” Yesu wakamuzgora kuti: “Nangukuwona pambere Filipu wandakucheme, apo wanguŵa musi mu khuni la mkuyu.” 49  Nataniyeli wakamuzgora kuti: “Rabi, ndimwe Mwana wa Chiuta, ndimwe Themba la Israyeli.”+ 50  Yesu wakati: “Kasi ukugomezga chifukwa chakuti nayowoya kuti nangukuwona musi mu khuni la mkuyu? Uwonenge vinthu vikuru kuluska ivi.” 51  Wakamuphaliraso kuti: “Nadi nkhumuphalirani imwe mwaŵanthu kuti muzamuwona kuchanya kwajulika ndipo ŵangelo ŵa Chiuta ŵakukwera na kukhilira kwa Mwana wa munthu.”+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “mwana uyo Chiuta wakamulenga mwakudunjika.”
Panji kuti, “mwana uyo Chiuta wakamulenga mwakudunjika ndipo wali na mikhaliro ya Chiuta.”
Panji kuti, “wali pa chifuŵa cha Awiske.” Uwu ni udindo wapadera uwo wali nawo.
Mazgu ghanyake, “ŵasofi.”
Mazgu ghanyake, “nkhwaŵira; nkhwato.”
Ndiko kuti, cha m’ ma 4 koloko mise.