Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yohane

Machaputara

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ivyo Vili mu Buku Ili

 • 1

  • Mazgu ghakazgoka thupi (1-18)

  • Ukaboni uwo Yohane Mubatizi wakapeleka (19-28)

  • Yesu ni Mwana wa mberere wa Chiuta (29-34)

  • Ŵasambiri ŵakwamba ŵa Yesu (35-42)

  • Filipu na Nataniyeli (43-51)

 • 2

  • Ukwati ku Kana; maji ghazgoka vinyo (1-12)

  • Yesu wakutozga tempile (13-22)

  • Yesu wakumanya ivyo vili mwa munthu (23-25)

 •   3

  • Yesu na Nikodemo (1-21)

   • Kubabikaso (3-8)

   • Chiuta wakatemwa charu (16)

  • Yohane wakuchitira ukaboni Yesu kaumaliro (22-30)

  • Uyo ngwakufuma kuchanya (31-36)

 • 4

  • Yesu na mwanakazi Musamariya (1-38)

   • Kusopa Chiuta “mu mzimu na mu unenesko” (23, 24)

  • Ŵasamariya ŵanandi ŵakugomezga mwa Yesu (39-42)

  • Yesu wakuchizga mwana wa muteŵeti wa themba (43-54)

 • 5

  • Mulwari wakuchizgika pa Betizata (1-18)

  • Yesu wakupokera mazaza kwa Awiske (19-24)

  • Ŵakufwa ŵazamupulika mazgu gha Yesu (25-30)

  • Maukaboni ghakuyowoya vya Yesu (31-47)

 • 6

  • Yesu wakuryeska ŵanthu 5,000 (1-15)

  • Yesu wakwenda pa maji (16-21)

  • Yesu ni “chingwa cha umoyo” (22-59)

  • Ŵanandi ŵakukhuŵara na mazgu gha Yesu (60-71)

 • 7

  • Yesu pa Chiphikiro cha Mahema (1-13)

  • Yesu wakusambizga pa chiphikiro (14-24)

  • Maghanoghano ghakupambana pa nkhani ya Khristu (25-52)

 • 8

  • Adada ŵakuchitira ukaboni Yesu (12-30)

   • Yesu ni “ungweru wa charu” (12)

  • Ŵana ŵa Abrahamu (31-41)

   • “Unenesko umufwaturaninge” (32)

  • Ŵana ŵa Dyabulosi (42-47)

  • Yesu na Abrahamu (48-59)

 • 9

  • Yesu wakuchizga uyo wakababika wachibulumutira (1-12)

  • Ŵafarisi ŵakufumba uyo wakachizgika (13-34)

  • Ŵafarisi mbachibulumutira (35-41)

 • 10

  • Muliska na viŵaya (1-21)

   • Yesu ni muliska muwemi (11-15)

   • “Nili nazo mberere zinyake” (16)

  • Ŵayuda ŵakumana na Yesu pa Chiphikiro cha Kupatulira Tempile (22-39)

   • Ŵayuda ŵanandi ŵakukana kugomezga (24-26)

   • “Mberere zane zikupulika mazgu ghane” (27)

   • Mwana wali mu umoza na Awiske (30, 38)

  • Ŵanthu ŵanandi ŵa ku sirya la Yorodani ŵakugomezga (40-42)

 • 11

  • Nyifwa ya Lazaro (1-16)

  • Yesu wakupembuzga Marita na Mariya (17-37)

  • Yesu wakuwuska Lazaro (38-44)

  • Ŵakupangana kukoma Yesu (45-57)

 • 12

  • Mariya wakupungulira mafuta pa malundi gha Yesu (1-11)

  • Yesu wakunjira mu Yerusalemu nga ni chatonda (12-19)

  • Yesu wakuyowoyerathu vya nyifwa yake (20-37)

  • Ŵayuda ŵambura chipulikano ŵakufiska uchimi (38-43)

  • Yesu wakiza kuzakaponoska charu (44-50)

 • 13

  • Yesu wakugeziska malundi gha ŵasambiri ŵake (1-20)

  • Yesu wakuti Yudasi ndiyo wamupelekenge (21-30)

  • Dango liphya (31-35)

   • “Usange mukutemwana” (35)

  • Wakuyowoyerathu kuti Petrosi wamukanenge (36-38)

 • 14

  • Yesu ni nthowa yekha yakufikira kwa Adada (1-14)

   • “Ine ndine nthowa, unenesko, na umoyo” (6)

  • Yesu wakulayizga mzimu utuŵa (15-31)

   • “Adada mbakuru kuluska ine” (28)

 • 15

  • Ntharika ya mpheska yeneko (1-10)

  • Dango lakuti ŵatemwanenge nga umo wakuchitira Khristu (11-17)

   • ‘Palije chitemwa chikuru kuluska ichi’ (13)

  • Charu chikutinkha ŵasambiri ŵa Yesu (18-27)

 • 16

  • Ŵasambiri ŵa Yesu ŵakomekenge (1-4a)

  • Mulimo wa mzimu utuŵa (4b-16)

  • Chitima cha ŵasambiri chizamuzgoka chimwemwe (17-24)

  • Yesu wathereska charu (25-33)

 • 17

  • Yesu wakulomba kaumaliro na ŵapositole ŵake (1-26)

   • Kumanya Chiuta ndiwo mbumoyo wamuyirayira (3)

   • Ŵakhristu mbacharu yayi (14-16)

   • “Mazgu ghinu mbunenesko” (17)

   • “Naŵamanyiska zina linu” (26)

 • 18

  • Yudasi wakupeleka Yesu (1-9)

  • Petrosi wakusolora lupanga (10, 11)

  • Yesu wakutolekera kwa Anasi (12-14)

  • Petrosi wakukana Yesu kakwamba (15-18)

  • Yesu panthazi pa Anasi (19-24)

  • Petrosi wakukana Yesu kachiŵiri na kachitatu (25-27)

  • Yesu panthazi pa Pilato (28-40)

   • “Ufumu wane ngwa charu chino chara” (36)

 •  19

  • Yesu wakutimbika na kuhoyeka (1-7)

  • Pilato wakufumbaso Yesu (8-16a)

  • Yesu wakukhomeka pa khuni ku Gologota (16b-24)

  • Yesu wakukhumba kuti amama ŵake ŵapwelelereke (25-27)

  • Nyifwa ya Yesu (28-37)

  • Kusungika kwa Yesu (38-42)

 • 20

  • Yesu wawukamo mu dindi (1-10)

  • Yesu wakuwonekera kwa Mariya wa ku Magadala (11-18)

  • Yesu wakuwonekera ku ŵasambiri ŵake (19-23)

  • Tomasi wakukayika kweni pamanyuma wakukhorwa (24-29)

  • Chilato cha mupukutu uwu (30, 31)

 • 21

  • Yesu wakuwonekera ku ŵasambiri ŵake (1-14)

  • Petrosi wakuti wakutemwa Yesu (15-19)

   • “Liskanga tumberere twane” (17)

  • Msambiri uyo Yesu wakumutemwa chomene (20-23)

  • Umaliro (24, 25)