Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yobu 41:1-34

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Chiuta wakulongosora nkhongono zakuzizwiska za Leviyatani (1-34)

41  “Kasi ungakora Leviyatani*+ na mbeja,Panji kukolera pasi lulimi lwake na chingwe?   Kasi unganjizga chingwe mu mphuno zake,Panji kudolora miskati yake na mbeja?*   Kasi wangakuŵeyelera kanandinandi,Panji wangayowoya nawe mwakuzika?   Kasi wangachita nawe phangano,Kuti umuzgore muzga wako umoyo wake wose?   Kasi ungaseŵera nayo nga ukuseŵera na kayuni,Panji kumukakilira kuti twana twako tusungwana tuseŵerenge nayo?   Kasi ŵamalonda ŵangasinthana nayo na chinthu chinyake? Kasi ŵamalonda ŵangagaŵana?   Kasi ungazuzga chikumba chake na mikondo,+Panji mutu wake na mikondo yakulasira somba?   Yezga kuŵika woko lako pa iyo,Uvimyanthenge, ndipo uzamuchitaso chara!   Chigomezgo chilichose cha kumuthereska ntchawaka. Nkhongono zikumara para wamuwona waka. 10  Palije uyo wakuyezga kumutendeka.* Ntheura ni njani uyo wangima kwa ine?+ 11  Ni njani uyo wakamba kunipa chilichose kuti nimuwezgere?+ Chilichose cha kusi ku mtambo ntchane.+ 12  Nikhalenge chete yayi kwambura kuyowoya za viŵaro vyake,Za nkhongono zake na thupi lake lakuwumbika makora. 13  Ni njani wali kufuŵapo chikumba chake? Para wayasamura, ni njani wanganjira mu mizere yake yiŵiri ya mino? 14  Ni njani wangajura milyango ya mulomo wake,* Mino yake yose zingilizge ngakofya. 15  Msana wake uli na mizere yamamba,Yakugumatizgana pamoza. 16  Mamba ghose ngakugumatizgana chomene,Mwakuti mphepo yinganjira chara pakati pake. 17  Ghose ngakudemelerana,Ngakubatikana ndipo munthu wangaghapatura yayi. 18  Para wakufwenkha, ungweru ukuŵala,Ndipo maso ghake ghali nga ni malazi gha matandakucha. 19  Mu mulomo wake mukufuma kumwetuka kwa leza,Mbaliŵali za moto zikuduka kufuma mwa iyo. 20  Mu mphuno zake mukufuma josi,Nga ni para utheka ukubuka mu ng’anjo. 21  Mvuchi wake ukubuska makara,Ndipo dimi la moto likufuma mu mulomo wake. 22  Mu singo yake muli nkhongono zinandi,Wofi ukuchimbira panthazi pake. 23  Nyama yakuning’ina ku nthumbo kwake njakugumana pamoza,Njakukhora chomene nga njakuchita kupangirapo ndipo yikusunkhunyika chara. 24  Mtima wake ngunonono nga ni libwe,Enya, ngunonono nga ni lwara.* 25  Para wawukira mchanya, nanga ni vinkhara vikutenthema,Kutimba kwake kukuzukumiska. 26  Palije lupanga ulo lungamuluska,Nesi mkondo, kamuvi, panji muvi.+ 27  Wakuwona chisulo nga ni utheka,Mkuŵa nga ni khuni lakuvunda. 28  Muvi ukumuchimbizga chara,Malibwe ghakufuma mu chakuponyera ghakuŵa nga ntchipundwe pa iyo. 29  Wakuwona nthonga nga ntchipundwe,Ndipo wakuseka para wakupulika kulira kwa tumikondo. 30  Kusi kwake kuli nga madengere ghakuthwa,Wakujithandazga pa mathipa nga ntchakupwanthira.+ 31  Wakubwatuska maji gha ndimba nga ni m’phika,Wakuvundura nyanja nga ni m’phika wa mafuta. 32  Nthowa iyo wendamo wakulekamo mzere wakung’azima. Munthu wangaghanaghana kuti ndimba yili na mbuha. 33  Pa charu chapasi palije chinthu chanthena ichi,Chilengiwa icho chili kulengeka chambura wofi. 34  Chilengiwa chilichose chakujikwezga wakuchiwonera pasi. Iyo ni themba la vikoko vyose vyakofya.”

Mazgu Ghamusi

Panyake ni ng’wina.
Mazgu gheneko, “minga.”
Mazgu ghanyake, “kumwavya.”
Mazgu gheneko, “chisko chake.”
Wonani mazgu ghamusi pa Maŵazgo 11:8.