Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti

MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

YOBU

Ivyo Vili mu Buku la Yobu

 • 1

  • Yobu munthu wakunyoloka na musambazi (1-5)

  • Satana wakukayikira Yobu (6-12)

  • Vinthu na ŵana ŵa Yobu vyamara (13-19)

  • Yobu wakana kunena Chiuta (20-22)

 • 2

  • Satana wakukayikiraso Yobu (1-5)

  • Satana wazomerezgeka kutimba Yobu na mapumba (6-8)

  • Muwoli wa Yobu wakuti: “Tuka Chiuta, ufwe!” (9, 10)

  • Ŵanyake ŵa Yobu ŵatatu ŵafika (11-13)

 • 3

  • Yobu wakudandawura kuti wakababika (1-26)

   • Wakufumba chifukwa icho wakusuzgikira (20, 21)

 • 4

  • Elifazi wayowoya kakwamba (1-21)

   • Wakunena Yobu chifukwa cha kunyoloka kwake (7, 8)

   • Wakulongosora uthenga wa mzimu (12-17)

   • ‘Chiuta wakuŵagomezga yayi ŵateŵeti ŵake’ (18)

 • 5

  • Elifazi wakulutilira kuyowoya (1-27)

   • ‘Chiuta wakukora ŵavinjeru mu uchenjezi wawo’ (13)

   • ‘Yobu wangakananga yayi chilango cha Chiuta’ (17)

 • 6

  • Yobu wakuzgora (1-30)

   • Wakuti wakuchita makora kudandawura (2-6)

   • Awo ŵakumusanguluska mbaryarya (15-18)

   • “Mazgu ghaunenesko ghakuŵinya yayi!” (25)

 • 7

  • Yobu wakulutilira kuzgora (1-21)

   • Umoyo uli nga ni ntchito yakuchichizga (1, 2)

   • “Chifukwa wuli mwadunjika pa ine?” (20)

 • 8

  • Bilidadi wakuyowoya kakwamba (1-22)

   • Wakuti ŵana ŵa Yobu ŵali kunanga (4)

   • ‘Uŵenge nadi mutuŵa, mphanyi Chiuta wakuvikilira’ (6)

   • Wakuti Yobu wakumopa yayi Chiuta (13)

 • 9

  • Yobu wakuzgora (1-35)

   • Munthu wangapindana na Chiuta yayi (2-4)

   • ‘Chiuta wakuchita vinthu vyambura mapenjeko’ (10)

   • Palije uyo wangalimbana na Chiuta (32)

 • 10

  • Yobu wakulutilira kuzgora (1-22)

   • ‘Chifukwa wuli Chiuta wakulimbana nane?’ (2)

   • Yobu wakuyana yayi na Chiuta (4-12)

   • “Nikondwepo pachoko waka” (20)

 • 11

  • Zofari wakuyowoya kakwamba (1-20)

   • Wakuti Yobu wakuyowoya vyawaka (2, 3)

   • Wakuphalira Yobu kuti wawuskeko uheni (14)

 • 12

  • Yobu wakuzgora (1-25)

   • “Nili wapasi yayi kwa imwe” (3)

   • “Nazgoka chinthu chakusekeska” (4)

   • ‘Vinjeru vili na Chiuta’ (13)

   • Chiuta wakuluska ŵeruzgi na mathemba (17, 18)

 • 13

  • Yobu wakulutilira kuzgora (1-28)

   • ‘Ningatemwa kuyowoya na Chiuta’ (3)

   • “Ndimwe ŵadokotala ŵawakawaka” (4)

   • “Nkhumanya kuti nindabude” (18)

   • Wakufumba kuti Chiuta wakumuwonerachi nga ni mulwani (24)

 • 14

  • Yobu wakulutilira kuzgora (1-22)

   • Munthu mazuŵa ghake ngachoko na ghakuzura masuzgo (1)

   • “Pali chigomezgo nanga nkhu khuni” (7)

   • “Okwe, mphanyi mwanibisa mu Dindi!” (13)

   • “Usange munthu wafwa, kasi wangaŵaso wamoyo?” (14)

   • Chiuta wanwekerenge mulimo wa mawoko ghake (15)

 • 15

  • Elifazi wakuyowoya kachiŵiri (1-35)

   • Wakuti Yobu wakumopa yayi Chiuta (4)

   • Wakuti Yobu ngwakujiŵikamo (7-9)

   • ‘Chiuta wakuŵagomezga yayi ŵatuŵa ŵake’ (15)

   • ‘Munthu muheni ndiyo wakusuzgika’ (20-24)

 • 16

  • Yobu wakuzgora (1-22)

   • “Ndimwe ŵasanguluski ŵakusuzga!” (2)

   •  Wakuti Chiuta wamuzgora chakuponyapo mivi yake (12)

 • 17

  • Yobu wakulutilira kuzgora (1-16)

   • “Ŵakugoska ŵaniwungilira” (2)

   • “Chiuta wanizgora chakuhoyeka” (6)

   • “Dindi liŵenge nyumba yane” (13)

 • 18

  • Bilidadi wakuyowoya kachiŵiri (1-21)

   • Wakuzunura ivyo vikuwira ŵakwananga (5-20)

   • Wakuti Yobu wakumumanya yayi Chiuta (21)

 • 19

  • Yobu wakuzgora (1-29)

   • Wakukana ivyo “ŵabwezi” ŵake ŵakumunena (1-6)

   • Wakuti wajowoleka (13-19)

   • “Muwomboli wane ngwamoyo” (25)

 • 20

  • Zofari wakuyowoya kachiŵiri (1-29)

   • Wakuwona kuti Yobu waŵanyoza (2, 3)

   • Wakuti Yobu ni muheni (5)

   • Wakuti Yobu wakukondwa na kwananga (12, 13)

 • 21

  • Yobu wakuzgora (1-34)

   • ‘Chifukwa wuli ŵaheni vinthu vikuŵayendera makora?’ (7-13)

   • Wakuvumbura nkharo ya “ŵasanguluski” ŵake (27-34)

 • 22

  • Elifazi wakuyowoya kachitatu (1-30)

   • “Kasi munthu wali na ntchito kwa Chiuta?” (2, 3)

   • Wakuti Yobu ni muryezi na wankhaza (9)

   • ‘Welera kwa Chiuta na kuŵaso makora’ (23)

 • 23

  • Yobu wakuzgora (1-17)

   • Wakukhumba kupeleka mulandu wake pamaso pa Chiuta (1-7)

   • Wakuti wakumusanga yayi Chiuta (8, 9)

   • ‘Nkhasunga nthowa yane kwambura kupatukamo’ (11)

 • 24

  • Yobu wakulutilira kuzgora (1-25)

   • ‘Chifukwa wuli Chiuta wandateme nyengo?’ (1)

   • Wakuti Chiuta wakuzomerezga viheni (12)

   • Ŵakwananga ŵakutemwa mdima (13-17)

 • 25

  • Bilidadi wakuyowoya kachitatu (1-6)

   • “Kasi munthu wangaŵa wuli murunji pamaso pa Chiuta?” (4)

   • Wakuti kugomezgeka kwa munthu kulije ntchito (5, 6)

 • 26

  • Yobu wakuzgora (1-14)

   • “Wawovwira munthu uyo walije nkhongono!” (1-4)

   • ‘Chiuta waning’ina charu chapasi pambura kanthu’ (7)

   • “Nthuvigaŵa tuchoko waka twa nthowa zake” (14)

 • 27

  • Yobu waŵikapo mtima kuŵa wakunyoloka (1-23)

   • “Nitayengepo chara kunyoloka kwane” (5)

   • Ŵambura kopa Chiuta ŵalije chigomezgo (8)

   • “Chifukwa wuli mazgu ghinu ngawakawaka?” (12)

   • Ŵaheni ŵakuwerapo waka (13-23)

 • 28

  • Yobu wakupambaniska pakati pa usambazi na vinjeru (1-28)

   • Ivyo munthu wakuchita kuti wajime malibwe ghakuzirwa (1-11)

   • Vinjeru ni vyakuzirwa kuluska ngale (18)

   • Kopa Yehova ni vinjeru vyeneko (28)

 • 29

  • Yobu wakukumbuka mazuŵa ghakale, pambere viyezgo vindamuwire (1-25)

   • Wakachindikikanga mu vipata vya msumba (7-10)

   • Wakachitanga urunji (11-17)

   • Waliyose wakapulikiranga ulongozgi wake (21-23)

 • 30

  • Yobu wakulongosora umo vinthu vyasinthira pa umoyo wake (1-31)

   • Wakunyozeka na ŵanthu ŵawakawaka (1-15)

   • Ŵanji ŵakumovwira yayi (20, 21)

   • “Thupi lane labinkha bii” (30)

 • 31

  • Yobu wakuyowoya vya kunyoloka kwake (1-40)

   • “Nachita phangano na maso ghane” (1)

   • Wakupempha kuti Chiuta wamupime (6)

   • Ndine muleŵi yayi (9-12)

   • Nkhutemwa ndalama yayi (24, 25)

   • Nkhusopa vikozgo yayi (26-28)

 • 32

  • Elihu, muchoko pa wose wakuyowoyapo (1-22)

   • Wakwiyira Yobu na ŵanyake (2, 3)

   • Wakalindilira chete pambere wandayowoyepo (6, 7)

   • Ulara pawekha ukuzgora munthu kuŵa wavinjeru yayi (9)

   • Elihu wanweka kuyowoyapo (18-20)

 • 33

  • Elihu wakuchenya Yobu chifukwa cha kujilumba (1-33)

   •  Chiwombolero chasangika (24)

   • Wawelere ku mazuŵa gha uwukirano wake (25)

 • 34

  • Elihu wakukhozgera urunji wa Chiuta na nthowa zake (1-37)

   • Yobu wakati Chiuta wamunora urunji (5)

   • Chiuta waunenesko wangachita uheni chara (10)

   • Yobu wakumanya yayi (35)

 • 35

  • Elihu wakuvumbura maghanoghano ghambura kwenelera gha Yobu (1-16)

   • Yobu wakati ni murunji kuluska Chiuta (2)

   • Chiuta ngwapachanya chomene, wakukhwaskika yayi na kwananga (5, 6)

   • Yobu walindilire Chiuta (14)

 • 36

  • Elihu wakuthuwuska Chiuta chifukwa cha ukuru wake wambura mapenjeko (1-33)

   • Ŵakupulikira vikuŵayendera makora; ŵambura kopa Chiuta ŵakukanika (11-13)

   • ‘Ni msambizgi nju wali nga ni Chiuta?’ (22)

   • Yobu wakwenera kukuzga Chiuta (24)

   • “Chiuta ni mukuru kuluska umo ise tikumanyira” (26)

   • Chiuta wali na nkhongono pa vula na leza (27-33)

 • 37

  • Nkhongono za chilengiwa zikuvumbura ukuru wa Chiuta (1-24)

   • Chiuta wangalekeska mulimo wose wa ŵanthu (7)

   • ‘Ghanaghanirani milimo yakuzizwiska ya Chiuta’ (14)

   • Ŵanthu ŵangamupulikiska yayi Chiuta (23)

   • Munthu waleke kughanaghana kuti ngwavinjeru (24)

 • 38

  • Yehova walongora kuti munthu ngwakuchepa (1-41)

   • ‘Kasi ukaŵa nkhu apo charu chapasi chikalengekanga?’ (4-6)

   • Ŵana ŵa Chiuta ŵakachemerezga mwakukondwa (7)

   • Chiuta wakufumba pa ivyo wali kulenga (8-32)

   • “Malango agho ghakulongozga vinthu vyakuchanya” (33)

 • 39

  • Munthu wakumanya yayi umo vinyama vikuchitira (1-30)

   • Vinkhoma na mbaŵala (1-4)

   • Mbunda yamuthengere (5-8)

   • Ng’ombe yamuthondo (9-12)

   • Nthiŵatiŵa (13-18)

   • Hachi (19-25)

   • Lohera na nombo (26-30)

 • 40

  • Mafumbo ghanyake kufuma kwa Yehova (1-24)

   • Yobu wakuti walije chakuzgora (3-5)

   • “Kasi utenge urunji wane ngwambura kwenelera?” (8)

   • Chiuta wakulongosora nkhongono za Behemoti (15-24)

 • 41

  • Chiuta wakulongosora nkhongono zakuzizwiska za Leviyatani (1-34)

 • 42

  • Yobu wakuzgora Yehova (1-6)

  • Ŵanyake ŵatatu ŵa Yobu ŵasuskika (7-9)

  • Yehova wawezgerapo vinthu vya Yobu (10-17)

   • Ŵana ŵa Yobu, ŵanalume na ŵanakazi (13-15)