Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yobu

Machaputara

Ivyo Vili mu Buku Ili

 • 1

  • Yobu munthu wakunyoloka na musambazi (1-5)

  • Satana wakukayikira Yobu (6-12)

  • Vinthu na ŵana ŵa Yobu vyamara (13-19)

  • Yobu wakana kunena Chiuta (20-22)

 • 2

  • Satana wakukayikiraso Yobu (1-5)

  • Satana wazomerezgeka kutimba Yobu na mapumba (6-8)

  • Muwoli wa Yobu wakuti: “Tuka Chiuta, ufwe!” (9, 10)

  • Ŵanyake ŵa Yobu ŵatatu ŵafika (11-13)

 • 3

  • Yobu wakudandawura kuti wakababika (1-26)

   • Wakufumba chifukwa icho wakusuzgikira (20, 21)

 • 4

  • Elifazi wayowoya kakwamba (1-21)

   • Wakunena Yobu chifukwa cha kunyoloka kwake (7, 8)

   • Wakulongosora uthenga wa mzimu (12-17)

   • ‘Chiuta wakuŵagomezga yayi ŵateŵeti ŵake’ (18)

 • 5

  • Elifazi wakulutilira kuyowoya (1-27)

   • ‘Chiuta wakukora ŵavinjeru mu uchenjezi wawo’ (13)

   • ‘Yobu wangakananga yayi chilango cha Chiuta’ (17)

 • 6

  • Yobu wakuzgora (1-30)

   • Wakuti wakuchita makora kudandawura (2-6)

   • Awo ŵakumusanguluska mbaryarya (15-18)

   • “Mazgu ghaunenesko ghakuŵinya yayi!” (25)

 • 7

  • Yobu wakulutilira kuzgora (1-21)

   • Umoyo uli nga ni ntchito yakuchichizga (1, 2)

   • “Chifukwa wuli mwadunjika pa ine?” (20)

 • 8

  • Bilidadi wakuyowoya kakwamba (1-22)

   • Wakuti ŵana ŵa Yobu ŵali kunanga (4)

   • ‘Uŵenge nadi mutuŵa, mphanyi Chiuta wakuvikilira’ (6)

   • Wakuti Yobu wakumopa yayi Chiuta (13)

 • 9

  • Yobu wakuzgora (1-35)

   • Munthu wangapindana na Chiuta yayi (2-4)

   • ‘Chiuta wakuchita vinthu vyambura mapenjeko’ (10)

   • Palije uyo wangalimbana na Chiuta (32)

 • 10

  • Yobu wakulutilira kuzgora (1-22)

   • ‘Chifukwa wuli Chiuta wakulimbana nane?’ (2)

   • Yobu wakuyana yayi na Chiuta (4-12)

   • “Nikondwepo pachoko waka” (20)

 • 11

  • Zofari wakuyowoya kakwamba (1-20)

   • Wakuti Yobu wakuyowoya vyawaka (2, 3)

   • Wakuphalira Yobu kuti wawuskeko uheni (14)

 • 12

  • Yobu wakuzgora (1-25)

   • “Nili wapasi yayi kwa imwe” (3)

   • “Nazgoka chinthu chakusekeska” (4)

   • ‘Vinjeru vili na Chiuta’ (13)

   • Chiuta wakuluska ŵeruzgi na mathemba (17, 18)

 • 13

  • Yobu wakulutilira kuzgora (1-28)

   • ‘Ningatemwa kuyowoya na Chiuta’ (3)

   • “Ndimwe ŵadokotala ŵawakawaka” (4)

   • “Nkhumanya kuti nindabude” (18)

   • Wakufumba kuti Chiuta wakumuwonerachi nga ni mulwani (24)

 • 14

  • Yobu wakulutilira kuzgora (1-22)

   • Munthu mazuŵa ghake ngachoko na ghakuzura masuzgo (1)

   • “Pali chigomezgo nanga nkhu khuni” (7)

   • “Okwe, mphanyi mwanibisa mu Dindi!” (13)

   • “Usange munthu wafwa, kasi wangaŵaso wamoyo?” (14)

   • Chiuta wanwekerenge mulimo wa mawoko ghake (15)

 • 15

  • Elifazi wakuyowoya kachiŵiri (1-35)

   • Wakuti Yobu wakumopa yayi Chiuta (4)

   • Wakuti Yobu ngwakujiŵikamo (7-9)

   • ‘Chiuta wakuŵagomezga yayi ŵatuŵa ŵake’ (15)

   • ‘Munthu muheni ndiyo wakusuzgika’ (20-24)

 • 16

  • Yobu wakuzgora (1-22)

   • “Ndimwe ŵasanguluski ŵakusuzga!” (2)

   •  Wakuti Chiuta wamuzgora chakuponyapo mivi yake (12)

 • 17

  • Yobu wakulutilira kuzgora (1-16)

   • “Ŵakugoska ŵaniwungilira” (2)

   • “Chiuta wanizgora chakuhoyeka” (6)

   • “Dindi liŵenge nyumba yane” (13)

 • 18

  • Bilidadi wakuyowoya kachiŵiri (1-21)

   • Wakuzunura ivyo vikuwira ŵakwananga (5-20)

   • Wakuti Yobu wakumumanya yayi Chiuta (21)

 • 19

  • Yobu wakuzgora (1-29)

   • Wakukana ivyo “ŵabwezi” ŵake ŵakumunena (1-6)

   • Wakuti wajowoleka (13-19)

   • “Muwomboli wane ngwamoyo” (25)

 • 20

  • Zofari wakuyowoya kachiŵiri (1-29)

   • Wakuwona kuti Yobu waŵanyoza (2, 3)

   • Wakuti Yobu ni muheni (5)

   • Wakuti Yobu wakukondwa na kwananga (12, 13)

 • 21

  • Yobu wakuzgora (1-34)

   • ‘Chifukwa wuli ŵaheni vinthu vikuŵayendera makora?’ (7-13)

   • Wakuvumbura nkharo ya “ŵasanguluski” ŵake (27-34)

 • 22

  • Elifazi wakuyowoya kachitatu (1-30)

   • “Kasi munthu wali na ntchito kwa Chiuta?” (2, 3)

   • Wakuti Yobu ni muryezi na wankhaza (9)

   • ‘Welera kwa Chiuta na kuŵaso makora’ (23)

 • 23

  • Yobu wakuzgora (1-17)

   • Wakukhumba kupeleka mulandu wake pamaso pa Chiuta (1-7)

   • Wakuti wakumusanga yayi Chiuta (8, 9)

   • ‘Nkhasunga nthowa yane kwambura kupatukamo’ (11)

 • 24

  • Yobu wakulutilira kuzgora (1-25)

   • ‘Chifukwa wuli Chiuta wandateme nyengo?’ (1)

   • Wakuti Chiuta wakuzomerezga viheni (12)

   • Ŵakwananga ŵakutemwa mdima (13-17)

 • 25

  • Bilidadi wakuyowoya kachitatu (1-6)

   • “Kasi munthu wangaŵa wuli murunji pamaso pa Chiuta?” (4)

   • Wakuti kugomezgeka kwa munthu kulije ntchito (5, 6)

 • 26

  • Yobu wakuzgora (1-14)

   • “Wawovwira munthu uyo walije nkhongono!” (1-4)

   • ‘Chiuta waning’ina charu chapasi pambura kanthu’ (7)

   • “Nthuvigaŵa tuchoko waka twa nthowa zake” (14)

 • 27

  • Yobu waŵikapo mtima kuŵa wakunyoloka (1-23)

   • “Nitayengepo chara kunyoloka kwane” (5)

   • Ŵambura kopa Chiuta ŵalije chigomezgo (8)

   • “Chifukwa wuli mazgu ghinu ngawakawaka?” (12)

   • Ŵaheni ŵakuwerapo waka (13-23)

 • 28

  • Yobu wakupambaniska pakati pa usambazi na vinjeru (1-28)

   • Ivyo munthu wakuchita kuti wajime malibwe ghakuzirwa (1-11)

   • Vinjeru ni vyakuzirwa kuluska ngale (18)

   • Kopa Yehova ni vinjeru vyeneko (28)

 • 29

  • Yobu wakukumbuka mazuŵa ghakale, pambere viyezgo vindamuwire (1-25)

   • Wakachindikikanga mu vipata vya msumba (7-10)

   • Wakachitanga urunji (11-17)

   • Waliyose wakapulikiranga ulongozgi wake (21-23)

 • 30

  • Yobu wakulongosora umo vinthu vyasinthira pa umoyo wake (1-31)

   • Wakunyozeka na ŵanthu ŵawakawaka (1-15)

   • Ŵanji ŵakumovwira yayi (20, 21)

   • “Thupi lane labinkha bii” (30)

 • 31

  • Yobu wakuyowoya vya kunyoloka kwake (1-40)

   • “Nachita phangano na maso ghane” (1)

   • Wakupempha kuti Chiuta wamupime (6)

   • Ndine muleŵi yayi (9-12)

   • Nkhutemwa ndalama yayi (24, 25)

   • Nkhusopa vikozgo yayi (26-28)

 • 32

  • Elihu, muchoko pa wose wakuyowoyapo (1-22)

   • Wakwiyira Yobu na ŵanyake (2, 3)

   • Wakalindilira chete pambere wandayowoyepo (6, 7)

   • Ulara pawekha ukuzgora munthu kuŵa wavinjeru yayi (9)

   • Elihu wanweka kuyowoyapo (18-20)

 • 33

  • Elihu wakuchenya Yobu chifukwa cha kujilumba (1-33)

   •  Chiwombolero chasangika (24)

   • Wawelere ku mazuŵa gha uwukirano wake (25)

 • 34

  • Elihu wakukhozgera urunji wa Chiuta na nthowa zake (1-37)

   • Yobu wakati Chiuta wamunora urunji (5)

   • Chiuta waunenesko wangachita uheni chara (10)

   • Yobu wakumanya yayi (35)

 • 35

  • Elihu wakuvumbura maghanoghano ghambura kwenelera gha Yobu (1-16)

   • Yobu wakati ni murunji kuluska Chiuta (2)

   • Chiuta ngwapachanya chomene, wakukhwaskika yayi na kwananga (5, 6)

   • Yobu walindilire Chiuta (14)

 • 36

  • Elihu wakuthuwuska Chiuta chifukwa cha ukuru wake wambura mapenjeko (1-33)

   • Ŵakupulikira vikuŵayendera makora; ŵambura kopa Chiuta ŵakukanika (11-13)

   • ‘Ni msambizgi nju wali nga ni Chiuta?’ (22)

   • Yobu wakwenera kukuzga Chiuta (24)

   • “Chiuta ni mukuru kuluska umo ise tikumanyira” (26)

   • Chiuta wali na nkhongono pa vula na leza (27-33)

 • 37

  • Nkhongono za chilengiwa zikuvumbura ukuru wa Chiuta (1-24)

   • Chiuta wangalekeska mulimo wose wa ŵanthu (7)

   • ‘Ghanaghanirani milimo yakuzizwiska ya Chiuta’ (14)

   • Ŵanthu ŵangamupulikiska yayi Chiuta (23)

   • Munthu waleke kughanaghana kuti ngwavinjeru (24)

 • 38

  • Yehova walongora kuti munthu ngwakuchepa (1-41)

   • ‘Kasi ukaŵa nkhu apo charu chapasi chikalengekanga?’ (4-6)

   • Ŵana ŵa Chiuta ŵakachemerezga mwakukondwa (7)

   • Chiuta wakufumba pa ivyo wali kulenga (8-32)

   • “Malango agho ghakulongozga vinthu vyakuchanya” (33)

 • 39

  • Munthu wakumanya yayi umo vinyama vikuchitira (1-30)

   • Vinkhoma na mbaŵala (1-4)

   • Mbunda yamuthengere (5-8)

   • Ng’ombe yamuthondo (9-12)

   • Nthiŵatiŵa (13-18)

   • Hachi (19-25)

   • Lohera na nombo (26-30)

 • 40

  • Mafumbo ghanyake kufuma kwa Yehova (1-24)

   • Yobu wakuti walije chakuzgora (3-5)

   • “Kasi utenge urunji wane ngwambura kwenelera?” (8)

   • Chiuta wakulongosora nkhongono za Behemoti (15-24)

 • 41

  • Chiuta wakulongosora nkhongono zakuzizwiska za Leviyatani (1-34)

 • 42

  • Yobu wakuzgora Yehova (1-6)

  • Ŵanyake ŵatatu ŵa Yobu ŵasuskika (7-9)

  • Yehova wawezgerapo vinthu vya Yobu (10-17)

   • Ŵana ŵa Yobu, ŵanalume na ŵanakazi (13-15)