Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yesaya 60:1-22

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Uchindami wa Yehova ukuŵala pa Ziyoni (1-22)

    • Nga ni nkhunda ku vitupa vyawo (8)

    • Golide m’malo mwa mkuŵa (17)

    • Muchoko chomene wazamuŵa chikwi (22)

60  “Wuka, iwe mwanakazi,+ ŵala pakuti ungweru wako wafika. Uchindami wa Yehova ukuŵala pa iwe.+   Pakuti wona, chisi chizamubenekelera charu chapasiMdima wa bii pa ŵamitundu.Kweni Yehova wazamuŵala pa iwe,Ndipo uchindami wake uzamuwoneka pa iwe.   Mitundu yizamwiza ku ungweru wako+Mathemba+ ku uchindami wako wakuŵala.+   Yinuska maso ghako na kulaŵiska kosekose! Wose ŵakuwungana pamoza, ŵakwiza kwa iwe. Ŵana ŵako ŵanalume ŵakwiza kufuma kutali,+Ndipo ŵana ŵako ŵasungwana ŵali mu mbeyeka.*+   Pa nyengo iyo, uzamuwona na kumwemwetera,+Mtima wako uzamukondwa na kusekelera,Chifukwa usambazi wa mu nyanja uzamwiza kwa iwe.Vyuma vya ŵamitundu vizamwiza kwa iwe.+   Viwuru vya ngamila vizamuzura charu chako,Twana twa ngamila twa ku Midiyani na Efa.+ Wose ŵakufuma ku Sheba ŵazamwizaŴazamuyegha golide na lubani. Ŵazamupharazga malumbo gha Yehova.+   Miskambo yose ya Kedara+ yizamuwungana kwa iwe. Mberere zanalume za ku Nebayoti+ zizamukuteŵetera. Zizamwiza na kupokelereka pa jotchero lane,+Ndipo nizamutozga nyumba yane yauchindami.*+   Kasi mbanjani awo ŵakuwuruka pamoza nga ni mabingu,Nga ni nkhunda kwiza ku vitupa vyawo?   Pakuti virwa vigomezgenge mwa ine,+Ngalaŵa za ku Tarishishi zadangira,Zikwiza na ŵana ŵako kufuma kutali chomene,+Pamoza na siliva lawo na golide lawo,Chifukwa cha zina la Yehova Chiuta wako na chifukwa cha Mutuŵa wa Israyeli,Pakuti wakupenge uchindami.*+ 10  Ŵalendo ŵazamuzenga viliŵa vyako,Mathemba ghawo ghazamukuteŵetera.+Pakuti mu ukali wane nkhakutimba,Kweni mu uwemi wane nizamukulengera lusungu.+ 11  Vipata vyako vizamuŵa mwazi nyengo zose.+Vizamujalika chara muhanya panji usiku,Kuti vyuma vya ŵamitundu vize kwa iwe,Ndipo mathemba ghawo ghazamudangilira.+ 12  Pakuti mtundu uliwose na ufumu uliwose uwo uzamuleka kukuteŵetera umalenge,Ndipo mitundu yizamuparanyika tetete.+ 13  Uchindami wa Lebanoni wizenge kwa iwe,+Khuni la junipa, khuni la ashi, pamoza na milanje,+Kutozga malo ghane ghakupatulika.Nighapenge uchindami malo gha malundi ghane.+ 14  Ŵana ŵa awo ŵakakusuzganga ŵizenge na kukusindamira.Wose awo ŵakukuyuyura ŵajikamenge ku malundi ghako,Ŵakuchemenge msumba wa Yehova,Ziyoni wa Mutuŵa wa Israyeli.+ 15  M’malo mwa kuŵa wakusidika na wakutinkhika, kwambura ŵanthu kujumphamo mwa iwe,+Nizamukuzgora chinthu chakunothiska muyirayira,Chakukondweska mu miwiro yose.+ 16  Iwe uzamuwonkha mkaka wa ŵamitundu,+Uzamuwonkha mabere gha mathemba.+Uzamumanya nadi kuti ine, Yehova, ndine Mponoski wako,Ndipo Wankhongono wa Yakhobe ni Muwomboli wako.+ 17  M’malo mwa mkuŵa nizamuŵikamo golide,M’malo mwa chisulo nizamuŵikamo siliva,M’malo mwa khuni, mkuŵa,Ndipo m’malo mwa malibwe, chisulo.Nizamwimika mtende kuŵa ŵalaŵiliri ŵakoNa urunji kuŵa ŵakapitawo ŵako.+ 18  Mu charu chako muzamupulikikwaso nkhaza charaPanji pharanyiko na kupasura mu mphaka zako.+ Ndipo uzamuchema viliŵa vyako kuti Chiponosko,+ vipata vyako Malumbo. 19  Dazi lizamuŵaso kuŵala kwako chara muhanya,Nanga ni mwezi uzamukupa ungweru chara,Pakuti Yehova wazamuŵa ungweru wamuyirayira kwa iwe,+Ndipo Chiuta wako wazamuŵa uchindami wako.+ 20  Dazi lako lizamunjiraso chara,Panji mwezi wako kufuŵilira,Pakuti Yehova wazamuŵa ungweru wamuyirayira kwa iwe,+Mazuŵa ghakutengera kwako ghazamumara.+ 21  Ŵanthu ŵako wose ŵazamuŵa ŵarunji.Ŵazamuhara charu muyirayira. Iwo ni mphukira iyo nkhapanda,Mulimo wa mawoko ghane,+ kuti nipike uchindami.+ 22  Muchoko chomene wazamuŵa chikwiNdipo muchoko wazamuzgoka mtundu wankhongono. Ine Yehova, nizamuchifiska luŵiro mu nyengo yake.”

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “pa jeka; mu nkhwamba.”
Panji kuti, “nyumba yane yakutowa.”
Panji kuti, “wakutozgenge.”