Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yesaya 48:1-22

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Israyeli wachenyeka na kutozgeka (1-11)

  • Yehova wachitengepo kanthu pa Babuloni (12-16a)

  • Chisambizgo cha Chiuta ntchiwemi (16b-19)

  • “Fumanimo mu Babuloni!” (20-22)

48  Pulikani ichi, imwe nyumba ya Yakhobe, Imwe mukujichema zina la Israyeli+ Na imwe mwafuma ku maji gha* Yuda, Mwaŵeneimwe mukulapa mu zina la Yehova+ Na imwe mukuchema pa Chiuta wa Israyeli, Kweni mu unenesko na urunji chara.+   Pakuti ŵakujithya zina kutolera pa msumba utuŵa+ Na kupenja wovwiri kwa Chiuta wa Israyeli,+ Uyo zina lake ni Yehova wa mawumba.   “Vinthu vyakwamba nkhamuphalirani kale chomene. Vikafuma mu mulomo wane, Ndipo nkhavimanyiska.+ Mwamabuchi nkhachitapo kanthu, ndipo vikawoneka.+   Chifukwa nkhamanya kuti ndimwe ŵamtafu Kuti singo zinu ni msipa wachisulo ndipo visko vinu ni mkuŵa.+   Nkhakuphalira kale chomene. Pambere chindamanyikwe, ine nkhakuphalira kuti uchipulike, Kuti uleke kuyowoya kuti: ‘Ngoza wane wachita ichi. Chikozgo chane chakuŵaja na chikozgo chane chachisulo* ndivyo vyalangura chinthu ichi.’   Mwapulika na kuwona vyose ivi. Kasi muchipharazgenge chara?+ Kwamba sono, nkhuphara vinthu viphya kwa imwe,+ Vinthu vyakubisika ivyo mundavimanye.   Vikulengeka sono, kale chomene chara, Vinthu ivyo undavipulikepo kufika muhanya uno, Kuti uleke kuyowoya kuti: ‘Wonani, nkhuvimanya kale.’   Kweni undavipulike,+ undavimanye, Kumanyuma uku, makutu ghako ghakaŵa ghambura kujulika. Pakuti nkhumanya kuti ndiwe muryarya chomene,+ Ndipo ukuchemeka wakubuda kwamba apo ukababikira.+   Kweni niwezgenge ukali wane chifukwa cha zina lane.+ Chifukwa cha malumbo ghane nijikorenge, Ndipo nikuparanyenge yayi.+ 10  Wona, nakwenga, kweni nga ni siliva chara.+ Nakuyezga mu ng’anjo ya visuzgo.+ 11  Nichichitenge, chifukwa cha namwene, enya, chifukwa cha ine nekha,+ Kasi ningajifipiska wuli?+ Uchindami wane nkhuwupeleka kwa munyake chara.* 12  Pulika kwa ine, iwe Yakhobe, na iwe Israyeli wamweneiwe nakuchema. Ndine mweneyura.+ Ndine wakwamba. Ndineso waumaliro.+ 13  Woko lane ndilo likajintha charu chapasi,+ Woko lane lamalyero likatandawura machanya.+ Para nkhuvichema, vyose vikwimilira pamoza. 14  Wunganani pamoza mose imwe, mupulike. Ni njani pakati pawo uyo waphara vinthu ivi? Yehova wamutemwa.+ Wafiskenge khumbo lake pa Babuloni,+ Ndipo woko lake limikanenge na Ŵakalidi.+ 15  Ine namwene nayowoya na kumuchema.+ Niza nayo, ndipo nthowa yake yiŵenge yachandulo.+ 16  Zani pafupi na ine, mupulike ichi. Kufuma waka pakwamba nkhuyowoyera kumphepete chara.+ Kufuma pa nyengo iyo vikachitikanga, ine nkhaŵapo.” Ndipo sono Fumu Yikuru Yehova yanituma, na mzimu wake. 17  Yehova, Muwomboli winu, Mutuŵa wa Israyeli+ wakuti: “Ine Yehova, ndine Chiuta winu, Uyo wakumusambizgani kuti musange chandulo,+ Uyo wakumulongozgani mu nthowa iyo mukwenera kwendamo.+ 18  Muŵenge kuti mwapulikira malango ghane!+ Mphanyi mtende winu waŵa nga ni mlonga+ Na urunji winu nga ni majigha gha nyanja.+ 19  Mphapu* yinu mphanyi yanguŵa yinandi nga ni mchenga, Na ŵana ŵinu nga nthumalibwe twa mchenga.+ Mphanyi zina lawo lindadumulike panji kuparanyika pamaso pane.” 20  Fumanimo mu Babuloni!+ Chimbirani ku Ŵakalidi. Yowoyani mwachimwemwe! Muchipharazge!+ Manyiskani ichi ku vigoti vya charu chapasi.+ Muyowoye kuti: “Yehova wawombora muteŵeti wake Yakhobe.+ 21  Ŵakaŵa na nyota chara apo wakaŵalongozganga mu malo ghakupasuka.+ Wakaŵafumiskira maji mu jalawe. Wakaswa jalawe, ndipo maji ghakafuma.”+ 22  “Kulije mtende ku ŵaheni,” wakuti Yehova.+

Mazgu Ghamusi

Pangayowoyekaso kuti, “imwe mwafuma mwa.”
Panji kuti, “chikozgo chakusongonora.”
Panji kuti, “Nkhugaŵana na waliyose chara uchindami wane.”
Mazgu gheneko, “Mbuto.”