Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yesaya 48:1-22

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Israyeli wachenyeka na kutozgeka (1-11)

  • Yehova wachitengepo kanthu pa Babuloni (12-16a)

  • Chisambizgo cha Chiuta ntchiwemi (16b-19)

  • “Fumanimo mu Babuloni!” (20-22)

48  Pulikani ichi, imwe nyumba ya Yakhobe,Imwe mukujichema zina la Israyeli+Na imwe mwafuma ku maji gha* Yuda,Mwaŵeneimwe mukulapa mu zina la Yehova+Na imwe mukuchema pa Chiuta wa Israyeli,Kweni mu unenesko na urunji chara.+   Pakuti ŵakujithya zina kutolera pa msumba utuŵa+Na kupenja wovwiri kwa Chiuta wa Israyeli,+Uyo zina lake ni Yehova wa mawumba.   “Vinthu vyakwamba nkhamuphalirani kale chomene. Vikafuma mu mulomo wane,Ndipo nkhavimanyiska.+ Mwamabuchi nkhachitapo kanthu, ndipo vikawoneka.+   Chifukwa nkhamanya kuti ndimwe ŵamtafuKuti singo zinu ni msipa wachisulo ndipo visko vinu ni mkuŵa.+   Nkhakuphalira kale chomene. Pambere chindamanyikwe, ine nkhakuphalira kuti uchipulike,Kuti uleke kuyowoya kuti: ‘Ngoza wane wachita ichi.Chikozgo chane chakuŵaja na chikozgo chane chachisulo* ndivyo vyalangura chinthu ichi.’   Mwapulika na kuwona vyose ivi. Kasi muchipharazgenge chara?+ Kwamba sono, nkhuphara vinthu viphya kwa imwe,+Vinthu vyakubisika ivyo mundavimanye.   Vikulengeka sono, kale chomene chara,Vinthu ivyo undavipulikepo kufika muhanya uno,Kuti uleke kuyowoya kuti: ‘Wonani, nkhuvimanya kale.’   Kweni undavipulike,+ undavimanye,Kumanyuma uku, makutu ghako ghakaŵa ghambura kujulika. Pakuti nkhumanya kuti ndiwe muryarya chomene,+Ndipo ukuchemeka wakubuda kwamba apo ukababikira.+   Kweni niwezgenge ukali wane chifukwa cha zina lane.+Chifukwa cha malumbo ghane nijikorenge,Ndipo nikuparanyenge yayi.+ 10  Wona, nakwenga, kweni nga ni siliva chara.+ Nakuyezga mu ng’anjo ya visuzgo.+ 11  Nichichitenge, chifukwa cha namwene, enya, chifukwa cha ine nekha,+Kasi ningajifipiska wuli?+ Uchindami wane nkhuwupeleka kwa munyake chara.* 12  Pulika kwa ine, iwe Yakhobe, na iwe Israyeli wamweneiwe nakuchema. Ndine mweneyura.+ Ndine wakwamba. Ndineso waumaliro.+ 13  Woko lane ndilo likajintha charu chapasi,+Woko lane lamalyero likatandawura machanya.+ Para nkhuvichema, vyose vikwimilira pamoza. 14  Wunganani pamoza mose imwe, mupulike. Ni njani pakati pawo uyo waphara vinthu ivi? Yehova wamutemwa.+ Wafiskenge khumbo lake pa Babuloni,+Ndipo woko lake limikanenge na Ŵakalidi.+ 15  Ine namwene nayowoya na kumuchema.+ Niza nayo, ndipo nthowa yake yiŵenge yachandulo.+ 16  Zani pafupi na ine, mupulike ichi. Kufuma waka pakwamba nkhuyowoyera kumphepete chara.+ Kufuma pa nyengo iyo vikachitikanga, ine nkhaŵapo.” Ndipo sono Fumu Yikuru Yehova yanituma, na mzimu wake. 17  Yehova, Muwomboli winu, Mutuŵa wa Israyeli+ wakuti: “Ine Yehova, ndine Chiuta winu,Uyo wakumusambizgani kuti musange chandulo,+Uyo wakumulongozgani mu nthowa iyo mukwenera kwendamo.+ 18  Muŵenge kuti mwapulikira malango ghane!+ Mphanyi mtende winu waŵa nga ni mlonga+Na urunji winu nga ni majigha gha nyanja.+ 19  Mphapu* yinu mphanyi yanguŵa yinandi nga ni mchenga,Na ŵana ŵinu nga nthumalibwe twa mchenga.+ Mphanyi zina lawo lindadumulike panji kuparanyika pamaso pane.” 20  Fumanimo mu Babuloni!+ Chimbirani ku Ŵakalidi. Yowoyani mwachimwemwe! Muchipharazge!+ Manyiskani ichi ku vigoti vya charu chapasi.+ Muyowoye kuti: “Yehova wawombora muteŵeti wake Yakhobe.+ 21  Ŵakaŵa na nyota chara apo wakaŵalongozganga mu malo ghakupasuka.+ Wakaŵafumiskira maji mu jalawe.Wakaswa jalawe, ndipo maji ghakafuma.”+ 22  “Kulije mtende ku ŵaheni,” wakuti Yehova.+

Mazgu Ghamusi

Pangayowoyekaso kuti, “imwe mwafuma mwa.”
Panji kuti, “chikozgo chakusongonora.”
Panji kuti, “Nkhugaŵana na waliyose chara uchindami wane.”
Mazgu gheneko, “Mbuto.”