Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Yesaya 44:1-28

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Vitumbiko pa ŵanthu ŵakusoleka ŵa Chiuta (1-5)

  • Kulije Chiuta munyake padera pa Yehova (6-8)

  • Uzeleza wa ŵangoza ŵakupangika na ŵanthu (9-20)

  • Yehova, Muwomboli wa Israyeli (21-23)

  • Chiuta wanozgenge vinthu kwizira mwa Sayirasi (24-28)

44  “Sono pulika, iwe Yakhobe muteŵeti wane, Na iwe Israyeli, wamweneiwe nakusora.+   Ichi ndicho wakuyowoya Yehova Uyo wakakupanga na uyo wakakuwumba,+ Uyo wakakovwira kwamba waka mu nthumbo, wakuti: ‘Ungawopanga yayi, muteŵeti wane Yakhobe,+ Na iwe Yeshuruni,*+ iwe nakusora.   Pakuti nipungulirenge maji pa wanyota+ Na tumilonga uto mukwenda maji mu charu chakomira. Nipungulirenge mzimu wane pa mphapu* yako+ Na thumbiko lane pa ŵana ŵako.   Ndipo ŵaphukenge nga mbutheka wakubiliŵira,+ Nga ni khuni la arava mumphepete mwa tumilonga twa maji.   Yumoza wazamuti: “Ndine wa Yehova.”+ Munyake wazamujichema na zina la Yakhobe, Ndipo munyakeso wazamulemba pa woko lake kuti: “Wa Yehova.” Ndipo wazamujithya zina la Israyeli.’   Ichi ndicho wakuyowoya Yehova, Themba la Israyeli+ na Muwomboli wake,+ Yehova wa mawumba, wakuti: ‘Ndine wakwamba na waumaliro.+ Palije Chiuta munyake, kweni ine pera.+   Ni njani wakuyana na ine?+ Wayowoye pera, waphare na kupanikizga kwa ine.+ Kufuma apo nkhayimikira ŵanthu ŵakale chomene, Ŵayowoye ivyo vizenge Na ivyo vichitikenge.   Mungachitanga wofi chara, Mungatenthemanga yayi.+ Asi nayowoyerathu kwa waliyose wa imwe na kuchipharazga? Imwe ndimwe ŵakaboni ŵane.+ Kasi waliko Chiuta munyake padera pa ine? Yayi, kulije Jalawe linyake.+ Palije na yumoza uyo ine nkhumumanya.’”   Wose awo ŵakupanga vikozgo vyakuŵaja mbawakawaka, Ivyo ŵakutemwa vilije chandulo.+ Nga mbakaboni ŵawo, vikuwona chilichose yayi panji kumanya chilichose,+ Ntheura awo ŵakuvipanga ŵakhozgekenge soni.+ 10  Ni njani wangapanga chiuta panji kusongonora chikozgo chachisulo Icho chilije chandulo chilichose?+ 11  Wonani, ŵanyake wose ŵakhozgekenge soni.+ Nkhwantha za vyakuŵaja mbanthu waka. Wose ŵawungane pamoza, ŵimilire. Ŵawopenge na kukhozgeka soni. 12  Nkhwantha yakufura yikutora chisulo na kuchiŵika pa makara gha moto. Yikuchidinya na nyondo, Yikuchipanga na woko lake lankhongono.+ Pamanyuma yikuziya ndipo nkhongono zake zikumara. Yikumwa maji chara ndipo yikuvuka. 13  Wakuŵaja wakupima khuni na chingwe chakupimira, wakugwarapo na choko chiswesi. Wakuphaja na chantyere,* na kuchityetyemura na chakugwalira mizere yakuzingilira. Wakuchipanga chakukozgana na munthu,+ Na kutowa kwa munthu, Kuti chikhale mu nyumba.*+ 14  Pali munyake uyo ntchito yake nkhutema makuni gha sidara. Wakusankha mtundu wa khuni, khuni la oku, Wakulileka kuti likure mu makuni gha mu nkhorongo.+ Wakupanda khuni la oreni, ndipo vula yikulikuzga. 15  Pamanyuma likufika pakuti munthu wangasonkha ku moto. Wakutorako vinyake na kotha moto. Wakupemba moto na kuphika chingwa. Kweni wakutorakoso, wakupangira chiuta na kumusopa. Wakupanga chikozgo chakuŵaja na kuchisindamira.+ 16  Kulwande wakuliŵika pa moto. Wakotchapo nyama, wakurya na kukhuta. Wakothakoso, wakuti: “Enya na! Nkhuthukira uku nkhuwona moto.” 17  Kweni ilo lakhalako wakupangira chiuta, chikozgo chake chakuŵaja. Wakuchisindamira na kuchisopa. Wakuchilomba kuti: “Niponoska, pakuti ndiwe chiuta wane.”+ 18  Ŵakumanya chilichose chara, ŵakupulikiska yayi,+ Chifukwa maso ghawo ghamatika na kujalika, ŵangalaŵiska yayi, Ndipo mitima yawo yilije mahara. 19  Palije uyo wakughanaghanira mu mtima wake Panji kumanya nesi kupulikiska kuti: “Lwande linyake nawotcha pa moto, Ndipo pa makara ghake naphikapo chingwa na kotchapo nyama kuti nirye. Kasi icho chakhalako nkhwenera kupanga chinthu chaunyankhasi?+ Kasi nisope chigodo?” 20  Wakurya vyoto. Mtima wake wakupusikika wamupuluska. Wangajiponoska chara panji kuyowoya kuti: “Asi muli utesi mu woko lane lamalyero?” 21  “Kumbuka vinthu ivi, we Yakhobe, na iwe Israyeli, Pakuti ndiwe muteŵeti wane. Nkhakupanga, ndipo ndiwe muteŵeti wane.+ Iwe Israyeli, nikuluwenge yayi.+ 22  Nisisitenge maubudi ghako nga nkhusikizga kwa bingu+ Na zakwananga zako nga ni bingu la bii. Welera kwa ine, pakuti nikuwomborenge.+ 23  Chemerezgani mwachimwemwe, imwe machanya, Pakuti Yehova wachichita. Chemerezgani mwakukondwa, imwe ndimba za charu chapasi. Sekelerani, imwe mapiri,+ Iwe nkhorongo, na imwe makuni mose. Pakuti Yehova wawombora Yakhobe, Ndipo wakulongora uchindami wake pa Israyeli.”+ 24  Yehova, Muwomboli winu,+ Uyo wakamupangani mu nthumbo, wakuti: “Ndine Yehova, uyo wakapanga chilichose. Nkhatandawura nekha machanya,+ Na kutandazga charu chapasi.+ Ni njani wakaŵa nane? 25  Nkhutondeska vimanyikwiro vya awo ŵakuyowoya vyawaka,* Ndine nkhuzgora ŵakuloska kuŵa vindere.+ Ndine nkhutimbanizga ŵavinjeru Na kuzgora kumanya kwawo kuŵa uchindere.+ 26  Mweneuyo wakufiska mazgu gha muteŵeti wake, Na kufiska ivyo mathenga ghake ghakuloska.+ Uyo wakuyowoya vya Yerusalemu kuti: ‘Muzamukhalaso ŵanthu,’+ Na vya misumba ya Yuda kuti: ‘Yizamuzengekaso+ Nizamuwezgerapo malo ghake ghakupasuka.’+ 27  Ndine nkhuyowoya ku ndimba za maji kuti: ‘Kamukani, Ndipo nikamuskenge milonga yinu yose.’+ 28  Ndine nkhuyowoya vya Sayirasi+ kuti: ‘Ni muliska wane, Wazamuchita khumbo lane lose.’+ Ndipo ndine nkhuyowoya vya Yerusalemu kuti: ‘Wazamuzengekaso,’ Na tempile kuti: ‘Fawundeshoni yako* yizamuzengeka.’”+

Mazgu Ghamusi

Kung’anamura kuti, “Wakunyoloka,” ni zina lantchindi la Israyeli.
Mazgu gheneko, “mbuto.”
Mazgu ghanyake, “mbesu; mbajo.”
Panji kuti, “kavuŵa.”
Panji kuti, “vya ntchimi zitesi.”
Mazgu ghanyake, “Lufura lwako.”