Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yesaya 43:1-28

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yehova wakuwunganyaso ŵanthu ŵake (1-7)

  • Ŵachiuta ŵakuyezgeka (8-13)

    • “Ndimwe ŵakaboni ŵane” (10, 12)

  • Kufwatulika ku Babuloni (14-21)

  • “Tiyeni teruzgane” (22-28)

43  Ichi ndicho Yehova wakuyowoya,Mlengi wako, iwe Yakhobe, uyo wakakupanga, iwe Israyeli,+ wakuti: “Ungawopanga chara, pakuti ine nakuwombora.+ Nakuchema na zina lako. Ndiwe wane.   Para ukwenda mu maji, niŵenge nawe,+Para ukwambuka milonga, yikubizgenge yayi.+ Para ukwenda pa moto, uphyenge chara,Ndipo dimi la moto likuŵawurenge yayi.   Pakuti ine ndine Yehova Chiuta wako,Mutuŵa wa Israyeli, Mponoski wako. Napeleka Eguputo kuŵa chiwombolero kwa iwe,Etiyopiya na Seba kusinthiska na iwe.   Pakuti waŵa wakuzirwa mu maso ghane,+Ukachindikika, ndipo ine nakutemwa.+ Ntheura nipelekenge ŵanthu mu malo mwa iweNa mitundu kusinthana na umoyo wako.   Ungawopanga chara, pakuti ine nili nawe.+ Nizenge na mphapu* yako kufuma kumafumiro gha dazi,Na kukuwunganya kufuma kumanjiliro gha dazi.+   Niyowoyenge na kumpoto kuti: ‘Ŵapeleka!’+ Na kumwera, ‘Ungaŵakaniranga yayi. Mwize nawo ŵana ŵane ŵanalume kufuma kutali, na ŵana ŵane ŵasungwana kufuma ku vigoti vya charu chapasi,+   Waliyose uyo wakuchemeka na zina lane+Na uyo nkhamulengera uchindami wane,Uyo nkhamuwumba na kumupanga.’+   Ŵafumiskani ŵanthu awo mbachibulumutira nangauli maso ŵali nagho,Na awo mbakumangwa, nangauli makutu ŵali nagho.+   Mitundu yose yiwungane pa malo ghamoza,Ŵanthu ŵawunjikane pamoza.+ Ni njani mukati mwawo uyo wangayowoya ichi? Panji kasi ŵangatiphalira vinthu vyakwamba?+ Lekani ŵapeleke ukaboni wawo kulongora kuti ŵakuneneska,Panji ŵapulike na kuyowoya kuti: ‘Uwu mbunenesko!’”+ 10  “Ndimwe ŵakaboni ŵane,”+ wakuti Yehova,“Enya, muteŵeti wane uyo namusankha,+Kuti mumanye na kuŵa na chipulikano mwa ine,*Kweniso kuti mupulikiske kuti ine ndine mweneyura.+ Nindaŵeko ine, pakaŵavya Chiuta uyo wakapangika,Ndipo kufuma pa ine, kulije munyake.+ 11  Ine ndine Yehova,+ padera pa ine palije mponoski.”+ 12  “Apo chiuta wachilendo pakaŵavya pakati pinu,Ine nkhapharazga, kuponoska na kumanyiska.+ Ntheura imwe ndimwe ŵakaboni ŵane,” wakuti Yehova, “ndipo ine ndine Chiuta.+ 13  Kweniso, nyengo zose ndine mweneyura.+Ndipo palije uyo wangakwachapura kanthu mu woko lane.+ Para nkhuchita, ni njani wangakanizga?”+ 14  Yehova, Muwomboli winu,+ Mutuŵa wa Israyeli+ wakuti: “Chifukwa cha imwe, nitumenge munthu ku Babuloni na kuwiskira pasi mphingilizgo zose za vipata,+Ndipo Ŵakalidi ŵatengerenge mu ngalaŵa zawo.+ 15  Ine ndine Yehova, Mutuŵa winu,+ Mlengi wa Israyeli,+ Themba linu.”+ 16  Ndimo wakuyowoyera Yehova,Mweneuyo wakupanga nthowa mu nyanjaNa msewu mu vimaji vyakuvunduka,+ 17  Mweneuyo wakufumiska magileta ghankhondo na mahachi,+Chiwuru cha ŵankhondo pamoza na vinkhara, wakuti: “Ŵagonenge pasi, ŵawukenge chara.+ Ŵalekenge kubuka, ŵazimwiskikenge nga ntchisunda icho chagoleranga.” 18  “Mungakumbukanga chara vinthu vyakale,Ndipo mungaghanaghaniranga chomene vyakumanyuma chara. 19  Wonani, nkhupanga chinthu chiphya.+Nanga ni sono chikutumphuka. Kasi mundachiŵanike? Nipangenge nthowa mu mapopa+Na milonga mu chipalamba.+ 20  Chikoko chamuthondo chinichindikenge,Ŵakambwe na nthiŵatiŵa,Pakuti nkhupeleka maji mu mapopa,Milonga mu chipalamba,+Kuti ŵanthu ŵane ŵamwe, wakusoleka wane,+ 21  Ŵanthu awo nkhajiwumbira nekha,Kuti ŵapharazge malumbo ghane.+ 22  Kweni undanicheme, iwe Yakhobe,+Chifukwa ukavuka nane, iwe Israyeli.+ 23  Undanipe mberere za sembe zakotcha zamsumaPanji kunipa uchindami na sembe zinu. Nkhamuchichizgani yayi kuti munipe chawanangwa,Panji kumuvuskani kuti mupeleke lubani.+ 24  Mukanigulira chara mujuŵa wakunowa na ndalama zinu,Mukanikhorweska yayi na mafuta gha sembe zinu.+ Kweni mukaninyekezga na zakwananga zinuNa kunivuska na mphuvya zinu.+ 25  Ine ndine nkhusisita maubudi*+ ghinu chifukwa cha ine nekha,+Ndipo nikumbukenge yayi zakwananga zinu.+ 26  Nikumbuskani, tiyeni teruzgane.Yowoyani chigaŵa chinu kulongora kuti mukuneneska. 27  Ŵawiskemwe ŵakwambilira ŵakananga,Ndipo ŵayowoyeri* ŵinu ŵanigalukira.+ 28  Ntheura niyuyurenge ŵakaronga ŵa malo ghatuŵa,Nipelekenge Yakhobe kuti waparanyikeNa Israyeli kuti watukike.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “mbuto.”
Panji kuti, “mumanye na kunigomezga.”
Panji kuti, “uchigaluka winu.”
Panyake ŵakunena awo ŵakasambizganga Dango.