Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yesaya 40:1-31

IVYO VILI MU BUKU ILI

 • Chiuta wakusanguluska ŵanthu ŵake (1-11)

  • Lizgu mu mapopa (3-5)

 • Ukuru wa Chiuta (12-31)

  • Mitundu yili nga nkhanthonyezi mu chiŵiya (15)

  • Chiuta wakukhala pachanya pa “bulunga la charu chapasi” (22)

  • Nyenyezi zose zikuchemeka mazina (26)

  • Chiuta wakuvuka chara (28)

  • Kusanga nkhongono ziphya pakugomezga Yehova (29-31)

40  Chiuta winu wakuti: “Sanguluskani, sanguluskani ŵanthu ŵane.+   Yowoyani kuti mumufike pamtima* Yerusalemu,Ndipo pharazgani kwa iyo kuti mulimo uwo wakachichizgikanga kuwuchita wamara,Ubudi wake wagowokereka.+ Wapokera kufuma mu woko la Yehova kuwerezga kaŵiri pa zakwananga zake zose.”+   Mazgu gha munthu uyo wakuchemerezga mu mapopa, ghakuti: “Sengurani* nthowa ya Yehova!+ Pangirani Chiuta withu msewu wakunyoloka+ mu chipalamba.+   Dambo lililose likwezgeke,Ndipo phiri lililose na tumapiri vikhizgikire pasi. Malo ghakutunthumuka ghazgoke ghaskeeNdipo malo ghamabonkhomabonkho ghazgoke vidika.+   Uchindami wa Yehova uvumbukwenge,+Ŵanthu wose ŵawuwonerenge pamoza,+Pakuti mulomo wa Yehova wayowoya.”   Pulikani, munthu munyake wakuti: “Chemerezga!” Munyake wakufumba kuti: “Kasi nichemerezge vichi?” “Munthu waliyose mbutheka wakubiliŵira. Lusungu* lwawo lose luli nga ni luŵa lamuthondo.+   Utheka wakubiliŵira ukomira,Luŵa likufota,+Chifukwa mvuchi* wa Yehova ukuputirapo.+ Enya, ŵanthu mbutheka wakubiliŵira.   Utheka wakubiliŵira ukomira,Luŵa likufota,Kweni mazgu gha Chiuta withu ghakukhalilira muyirayira.”+   Kwera pachanya pa phiri,Wamwanakazi, iwe ukwiza na makani ghawemi kwa Ziyoni.+ Tumphuska mazgu ghako na nkhongono,Wamwanakazi, iwe ukwiza na makani ghawemi kwa Yerusalemu. Chemerezga, ungawopanga chara. Pharazga ku misumba ya Yuda kuti: “Wonani Chiuta winu.”+ 10  Wonani, Fumu Yikuru Yehova yizenge mu nkhongono,Ndipo woko lake liwusenge m’malo mwa iyo.+ Wonani, njombe yake yili na iyo,Ndipo malipiro agho wakupeleka ghali pamaso pake.+ 11  Wapwelelerenge mskambo wake nga ni muliska.+ Na woko lake wawunganyenge pamoza twana twa mberere,Ndipo watuyeghenge pa chifuŵa chake. Walongozgenge makoramakora izo zikonkheska.+ 12  Ni njani wali kupimapo maji mu chikufi cha woko lake+Na kupima mtambo mu fyakanya za woko lake? Ni njani wawunjika na kupima fuvu la charu chapasi+Panji kupima phiri pa vyakupimiraNa tumapiri pa sikelo? 13  Ni njani wapima mzimu wa Yehova,Ndipo ni njani wangamusambizga nga ngwakumupa fundo?+ 14  Kasi wangafumba njani kuti wapulikiske tunthu,Panji ni njani uyo wakumusambizga nthowa ya urunji,Panji kumusambizga kuti wamanye vinthu,Panji kumulongora nthowa ya kupulikiska kwanadi?+ 15  Wonani, mitundu yili nga nkhanthonyezi mu chiŵiya,Ndipo yikuwoneka nga ni fuvu pa sikelo.+ Wonani, wakunyamura virwa nga ni fuvu la nyililiri. 16  Lebanoni nayo ngwakukwana yayi kuti moto ulutilire kugolera,*Ndipo vinyama vyake vyamuthondo vikukwana chara kuŵa sembe yakotcha. 17  Pamaso pake, mitundu yose yili nga ntchinthu icho kulije.+Wakuyiwona nga nkhanthu chara, nga ntchinthu chawakawaka.+ 18  Kasi Chiuta mungamuyaniska na njani?+ Kasi mungamukozganiska na njani?+ 19  Munthu waluso wakupanga chikozgo,*Nkhwantha ya visulo yikuchiphaka golide,+Na kufura maunyoro ghasiliva. 20  Wakusankha khuni kuti liŵe chakupeleka chake,+Khuni ilo lingavunda chara. Wakupenja munthu waluso pakuŵajaKuti wapange chikozgo chakuŵaja icho chingasezgeka yayi.+ 21  Kasi mukumanya yayi? Kasi mundapulike? Kasi mundaphalirike kufuma pakwamba? Kasi mundapulikiske kwamba pa kukhazikika kwa charu chapasi?+ 22  Pali yumoza uyo wakukhala pachanya pa bulunga la charu chapasi,+Ndipo ŵanthu awo ŵakukhalamo ŵali nga ni mphazi. Wakutandawura machanya nga ni salu yaveluvelu,Ndipo wakughatandazga nga ntchihema chakukhalamo.+ 23  Wakukhizga ŵakuchindikika kuŵa ŵambura ntchitoNdipo wakuzgora ŵeruzgi* ŵa charu chapasi kuŵa ŵawaka. 24  Ŵakupandika chara,Ŵakuseŵeka yayi,Chimuthibiti chawo chindajinthe msisi mu charu,Ŵakuputwa na komira,Ndipo mphepo yikuŵapyepyetulira kutali nga ntchipundwe.+ 25  “Kasi munganiyaniska na njani kuti niyane nayo?” wakuti Mutuŵa. 26  “Yinuskirani maso ghinu kuchanya, muwone. Ni njani wali kulenga vinthu ivi?+ Ni uyo wakuvifumiska mu mawumba na kuvipenda.Vyose wakuvichema mazina.+ Chifukwa cha nkhongono zake zakuluska na nkhongono zake zakuzizwiska,+Palije nanga ntchimoza icho chikumuzgeŵa. 27  Iwe Yakhobe, chifukwa wuli ukuyowoya nthena, we Israyeli, chifukwa wuli ukuti:‘Nthowa yane yabisika kwa Yehova,Ndipo nkhupokera chara urunji kufuma kwa Chiuta’?+ 28  Kasi mukumanya yayi? Kasi mundapulike? Yehova, Mlengi wa vigoti vya charu chapasi ni Chiuta muyirayira swii.+ Wakuvuka chara panji kulopwa nkhongono.+ Mahara ghake ngambura kupenjeka.*+ 29  Wakuŵapa nkhongono ŵakuvukaNkhongono zinandi ku awo ŵalije nkhongono.+ 30  Ŵasepuka ŵavukenge na kulopwa,Ndipo ŵanyamata ŵakhuŵarenge na kuwa, 31  Kweni awo ŵakugomezga Yehova ŵaŵengeso na nkhongono. Ŵadukenge na mapapindo nga ni nombo.+ Ŵachimbirenge, kweni ŵalopwenge chara.Ŵendenge ndipo ŵavukenge yayi.”+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “Yowoyani mwakupembuzga kwa.”
Panji kuti, “Nozgani.”
Panji kuti, “Chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “mzimu.”
Panji kuti, “wangapeleka yayi nkhuni zakukwana.”
Panji kuti, “chikozgo chakusongonora.”
Panji kuti, “ŵawusi.”
Panji kuti, “ghangasangika yayi.”