Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yesaya 33:1-24

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Cheruzgo na chigomezgo ku ŵarunji (1-24)

    • Yehova ni Mweruzgi, Wakupeleka dango, na Themba (22)

    • Pazamuŵavya wakuyowoya kuti: “Nalwara” (24)

33  Soka, iwe ukuparanya, wamweneiwe undaparanyike.+Iwe ukwendera mphiska, wamweneiwe ŵandakwenderepo mphiska! Para wamara kuparanya, nawe uparanyikenge.+ Para wamara kwendera mphiska, nawe ŵakwenderenge mphiska.   A Yehova, tichitirani lusungu.+ Chigomezgo chithu chili mwa imwe. Muŵe woko lithu+ mulenji uliwose,Enya, chiponosko chithu mu nyengo ya suzgo.+   Pakupulika kupoma, ŵanthu ŵakuchimbira. Para mwawuka, mitundu yikumbininika.+   Ivyo mwapoka viwunjikikenge, nga umo vikuŵira para zombe* lanjara lawungana.Ŵanthu ŵachimbilirengepo nga ntchiwuru cha ŵazombe.   Yehova wakwezgekenge,Pakuti wakukhala kuchanya nkhanira. Wazuzgenge Ziyoni na weruzgi wakunyoloka na urunji.   Ndiyo wamukhozganinge mu nyengo zinu,Ndiyo chiponosko chikuru,+ vinjeru, kumanya, na kopa Yehova+Uwu mbusambazi wake.   Wonani, ngwazi zawo zikubobota mu msewu.Mathenga gha mtende ghakulira chomene.   Misewu yikuru yawuwa.Palije uyo wakwenda mu nthowa. Waswa* phangano,Wakana misumba.Wakupwelerako chara vya munthu.+   Charu chikutengera* ndipo chikufota. Lebanoni walengeskeka,+ wavunda. Sharoni waŵa nga ntchipalamba,Ndipo Bashani na Karimeli ŵakuyoyoska mahamba ghawo.+ 10  Yehova wakuti: “Sono niwukenge,Sono nijikwezgenge.+Sono nijitumphuskenge. 11  Mukuŵa na nthumbo ya utheka wakomira ndipo mukubaba chipundwe. Mzimu winu umumyanguraninge nga ni moto.+ 12  Ŵanthu ŵaŵenge nga ni ivyo vyakhalapo para layimu wotcheka. Nga ni minga izo zadumulika, ŵawotchekenge na moto.+ 13  Imwe muli kutali chomene, pulikani ivyo nichitenge! Ndipo imwe muli pafupi, zomerezgani nkhongono zane. 14  Ŵakwananga ŵa mu Ziyoni ŵakutenthema.+Wofi wawira ŵakugaluka: ‘Ni njani wa ise uyo wangakhala uko kuli moto wakumyangura?+ Ni njani wa ise uyo wangakhala mu moto wambura kuzimwika?’ 15  Uyo wakwenda mu urunji nyengo zose,+Uyo wakuyowoya vyakunyoloka,+Uyo wakukana uryarya, kusanga chandulo mu ukhuluku,Uyo wakukana chimbundi nanga nkhuchikora wuwo,+Uyo wakujara khutu lake kuti waleke kupulika nkhani za kuthiska ndopa,Na uyo wakujara maso ghake kuti waleke kulaŵiska viheni. 16  Ndiyo wazamukhala pachanya.Chigongwe chake chizamuŵa mu malinga gha jalawe,Wazamupika chakurya,Ndipo maji ghake ghazamumara chara.”+ 17  Maso ghinu ghazamuwona themba mu uchindami wake,Ghazamulaŵiska charu chakutali chomene. 18  Mu mtima winu muzamukumbuka* vyakutenthemeska: “Kasi mulembi wali nkhu? Wali nkhu uyo wakapimanga mithulo?+ Wali nkhu uyo wakapendanga vigongwe?” 19  Muzamuŵawonaso chara ŵanthu ŵamsinjiro,Ŵanthu awo chiyowoyero chawo ntchakusuzga* kuchipulikiska,Awo lulimi lwawo lwachikwikwi mungalupulikiska yayi.+ 20  Laŵiskani Ziyoni, msumba wa viphikiro vithu!+ Maso ghithu ghazamuwona Yerusalemu nga ni malo gha mtende,Chihema icho chizamuwuskikapo chara.+ Vikhomo vyake vizamuzgulikamo yayi,Na vingwe vyake vizamudumulika chara. 21  Kweni kwenekura Chiuta Wauchindami, Yehova,Wazamuŵa kwa ise chigaŵa cha milonga, cha migelo yisani,Umo ngalaŵa zankhafi zizamwendamo yayi,Umo ngalaŵa zikuruzikuru zizamujumphamo chara. 22  Pakuti Yehova ni Mweruzgi withu,+Yehova ni Mupi wa Dango kwa ise,+Yehova ni Themba lithu.+Ndiyo watiponoskenge.+ 23  Vingwe vinu vizamudewezgeka.Vizamukhozga yayi mlongoti mu malo ghake panji kutandawura thanga.* Pa nyengo iyo vyakupokeka vinandi vizamugaŵika.Nanga ngwakupendera wazamupokako vinandi.+ 24  Pazamuŵavya munthu wakukhala mu charu uyo wazamuti: “Nalwara.”+ Ŵanthu awo ŵakukhala mu charu icho ŵazamugowokereka ubudi wawo.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “mphazi.”
Ŵakunena mulwani.
Pangayowoyekaso kuti, “chikomira.”
Panji kuti, “muzamughanaghanira.”
Mazgu gheneko, “ntchakunyang’amira.”
“Thanga,” ntchisalu icho ŵakukakilira pachanya pa ngalaŵa ndipo chikovwira kuti ngalaŵa yendenge.