Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yesaya 13:1-22

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Uthenga wakwimikana na Babuloni (1-22)

    • Zuŵa la Yehova lili pafupi! (6)

    • Ŵamedi ŵazamuparanya Babuloni (17)

    • Ŵanthu ŵazamukhalamoso chara mu Babuloni (20)

13  Uthenga wakwimikana na Babuloni+ uwo Yesaya+ mwana wa Amozi wakawona mu mboniwoni.   “Yimika chimanyikwiro+ pa phiri la majalawe. Chemerezga kwa iwo, chewuzga na woko lako,Mwakuti ŵize na kunjira mu vipata vya ŵakuchindikika.   Napeleka languro ku awo naŵimika.*+ Nachema ŵankhondo ŵane kulongora ukali wane,Enya, ŵankhondo ŵane awo ŵakuzaya chomene.   Pulikani! Mzinda uli mu mapiri,Ukupulikikwa nga mbanthu ŵanandi chomene! Pulikani! Kupoma kwa maufumu,Kwa mitundu iyo yawungana pamoza!+ Yehova wa mawumba wakuwunganya ŵankhondo kuti ŵarwe.+   Ŵakwiza kufuma ku charu chakutali,+Kufuma ku vigoti vya mtambo,Yehova wakwiza na vilwero vya kutukutwa kwake,Kuti waparanye charu chose chapasi.+   Kolomokani, pakuti zuŵa la Yehova laneng’enera! Lizenge nga ni pharanyiko lakufuma kwa Wankhongonozose.+   Lekani mawoko ghose ghalepwetukenge,Mtima wa munthu waliyose usongonokenge na wofi.+   Ŵanthu ŵafinyilizgika.+ Ŵakukulunthuka na ulwilwi na vyakuŵinya,Nga ni mwanakazi uyo nthumbo yawuka. Ŵakulaŵiskana na kuzukuma,Visko vyawo vili chee chifukwa cha kukweŵeka.   Wona, zuŵa la Yehova likwiza,Ndankhaza, ndakuzura kutukutwa na ukali wakugolera,Kuzgora charu kuŵa chakuzukumiska,+Na kuparanyamo ŵakwananga. 10  Pakuti nyenyezi zakuchanya na vipingausiku vyawoVizamupeleka yayi ungweru wawo.+Dazi lizamuŵa bii para likufuma,Ndipo mwezi uzamupeleka yayi ungweru wake. 11  Nizamulanga charu icho muli ŵanthu chifukwa cha uheni wake,+Na ŵaheni chifukwa cha mphuvya zawo. Nizamulekeska kunotha kwa ŵakujiŵikamo,Ndipo nizamukhizga kujikuzga kwa ŵankhaza.+ 12  Munthu nizamumuzgora wakusuzga kusangika nga ni golide liwemi,+Ŵanthu ŵazamusoŵa nga ni golide la ku Ofiri.+ 13  Lekani nizamutenthemeska machanya,Ndipo charu chapasi chizamusunkhunyika na kusezgeka pa malo ghake+Chifukwa cha kutukutwa kwa Yehova wa mawumba mu zuŵa la ukali wake wakugolera. 14  Nga ni mphoyo iyo ŵanthu ŵakuyiskera panji nga ni mskambo uwo ulije munthu wakuwuwunjika,Waliyose wazamuwelera ku ŵanthu ŵakwake,Waliyose wazamuchimbilira ku charu chakwake.+ 15  Yose uyo wazamusangika wazamugwazika,Ndipo yose uyo wazamukoleka wazamuwa na lupanga.+ 16  Ŵana ŵawo ŵazamumbechulika pasi, ŵenecho ŵakuwona,+Vinthu vya mu nyumba zawo vizamuyoleka,Ndipo ŵawoli ŵawo ŵanthu ŵazamuŵakolelera. 17  Wona, nkhuŵawuskira Ŵamedi,+Awo siliva ŵalije nalo ntchitoNdipo golide ŵakukondwa nalo chara. 18  Mauta ghawo ghazamupulura ŵanyamata.+Ŵazamuchitira chitima chara chipambi cha nthumbo,Nanga nkhuchitira lusungu ŵana. 19  Ndipo Babuloni, wauchindami chomene pa maufumu,+Utozi na chinthu icho Ŵakalidi+ ŵakunotha nacho,Wazamuŵa nga umo wakaŵira Sodomu na Gomora, Chiuta wakati wayibwangandura.+ 20  Muzamukhalaso munthu chara,Nesi munthu kuzengamo mu miwiro yose.+ Muarabu nayo wazamujinthamo chara hema lake,Ndipo palije muliska uyo wazamupumuzgiramo mskambo wake. 21  Vyamoyo vya mu chipalamba ndivyo vizamugonamo,Nyumba zawo zizamuzura na ŵaphuluru,* Nthiŵatiŵa zizamukhala mwenemura,+Ndipo mbuzi zamuthondo* zizamudukaduka mwenemura. 22  Vyamoyo vyakubangura vyamulira mu vigongwe vyake,Ŵakambwe mu nyumba zake zapachanya. Nyengo yake yaneng’enera, ndipo mazuŵa ghake ghasazgikirengeko yayi.”+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “ŵakutuŵiskika ŵane.”
Mazgu ghanyake, “ŵakhwitha.”
Pangayowoyekaso kuti, “viŵanda vyakukozgana na mbuzi.”