Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Yesaya 10:1-34

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Woko la Chiuta likwimikana na Israyeli (1-4)

  • Asiriya, ndodo ya Chiuta yakulongolera ukali (5-11)

  • Chilango pa Asiriya (12-19)

  • Ŵakukhalapo ŵa Yakhobe ŵazamuwelera (20-27)

  • Chiuta wazamweruzga Asiriya (28-34)

10  Soka ku awo ŵakuŵika malango ghakupweteka,+Awo nyengo zose ŵakulemba malanguro ghakusuzga,   Kuti ŵabendezge mulandu wa mukavu,Kuti ŵaleke kuchitira urunji ŵanthu ŵane ŵakuyuyuka,+Kuzgora vyokoro kuŵa nga ni vyakupoka pa nkhondo,Na ŵana ŵalanda kuŵa nga ni vyakuphanga vyawo.+   Kasi muzamuchita wuli pa zuŵa la kulangika,+Para pharanyiko likwiza kufuma kutali?+ Kasi muzamuchimbilira kwa njani kuti wamovwirani,+Ndipo chuma* chinu mwamuchisida nkhu?   Palije chakukhalapo padera pa kusindama pakati pa ŵakayidiPanji kuwa pa ŵakukomeka. Pakuwona vyose ivi, ukali wake undawelere,Kweni woko lake lichali lakunyoloskeka kuti watimbe.+   “Uyo apo, Muasiriya,+Ndodo yakulongolera ukali wane,+Na nthonga mu woko lawo yakupelekera ntchenyo yane.   Nimutumenge kwimikana na mtundu wakugaluka,+Kwimikana na ŵanthu awo ŵakanikwiyiska,Nimulangurenge kuti watore vyakupoka vinandi na vyakuphanga vinandiNa kuŵakandira pasi nga ni mathipa gha mu misewu.+   Kweni ndimo wakhumbirenge yayi,Mtima wake ughanaghanenge nthena yayi,Pakuti chili mu mtima wake kuti waparanye,Wadumure mitundu yinandi, yichoko waka chara.   Pakuti iyo wakuti:‘Asi ŵakaronga ŵane wose ni mathemba?+   Asi Kalino+ wali nga ni Karakemishi?+ Asi Hamati+ wali nga ni Aripadi?+ Asi Samariya+ wali nga ni Damaseko?+ 10  Woko lane lapoka maufumu gha ŵachiuta ŵawakawaka,Agho vikozgo vyawo vyakuŵaja vikaŵa vinandi kuluska vya Yerusalemu na Samariya.+ 11  Asi nichitirengeso Yerusalemu na ŵangoza ŵakeNga umo nkhachitira kwa Samariya na ŵachiuta ŵake ŵawakawaka?’+ 12  “Para Yehova wamalizga mulimo wake wose pa Phiri la Ziyoni na Yerusalemu, iyo wazamulanga themba la Asiriya chifukwa cha msinjiro wa mu mtima wake na kalaŵiskiro kake kakujikuzga na kamtonyoro.+ 13  Pakuti iyo wakuti:‘Nichitenge ivi na nkhongono za woko lane,Na vinjeru vyane, chifukwa nili wavinjeru. Niwuskengepo mphaka za ŵanthu+Nipokenge usambazi wawo,+Ndipo nga ntchinkhara, nithereskenge awo ŵakukhalamo.+ 14  Nga ni munthu uyo wakunyanyamphira kuti watore chivwimbo,Woko lane lipokenge vyuma vya ŵanthu.Nga ni uyo wakuwunjika masumbi agho ghasidika,Niwunjikenge charu chose chapasi. Palije uyo wazamukupizga mapapindo ghake panji kujura mulomo wake, nanga nkhulira.’” 15  Kasi mbavi yingajikwezga pa uyo wakudumulira? Kasi sowo* yingajikwezga pa uyo wakuchekera? Kasi nthonga+ yingasunkhunya uyo wakuyinyamura? Panji kasi ndodo yingawuska munthu uyo ngwambura kupangika na khuni? 16  Ntheura Fumu yaunenesko, Yehova wa mawumba,Waghandiskenge ŵakututuŵa ŵake,+Ndipo wapembenge moto wakunyeka kusi ku uchindami wake.+ 17  Ungweru wa Israyeli+ uzgokenge moto,+Mutuŵa wake wazgokenge dimi.Unyekenge na kumyangura thondo lake na vivwati vya minga mu zuŵa limoza. 18  Wazamumalizgirathu uchindami wa thengere lake na munda wake wa vipambi.Vizamuŵa nga ni munthu mulwari uyo wakughanda.+ 19  Makuni agho ghakhalako mu nkhorongo yakeGhazamuŵa ghachoko chomene mwakuti msepuka wangaghapenda na kughalemba. 20  Mu zuŵa ilo, awo ŵakhalapo ŵa IsrayeliNa ŵakupona ŵa nyumba ya YakhobeŴazamuyegamiraso yayi pa uyo wakaŵatimba,+Kweni ŵazamuyegamira pa Yehova,Mutuŵa wa Israyeli, na kuŵa ŵakugomezgeka. 21  Ŵakukhalako ŵachoko ndiwo ŵamuwerako,Ŵakukhalako ŵa Yakhobe ŵamuwelera kwa Chiuta Wankhongono.+ 22  Pakuti nangauli ŵanthu ŵako, iwe Israyeli,Ŵali nga ni mchenga wa mu nyanja,Ŵakukhalako ndiwo ŵamuwelera.+ Pharanyiko layowoyeka pa iwo,+Ndipo urunji* uŵabenekelerenge.+ 23  Enya, pharanyiko ilo layowoyeka na Fumu Yikuru, Yehova wa mawumba,Lifiskikenge mu charu chose.+ 24  Ntheura Fumu Yikuru, Yehova wa mawumba, yikuti: “Ŵanthu ŵane imwe mukukhala mu Ziyoni, mungamopanga chara Muasiriya uyo wakamutimbaninge na ndodo+ na kumuwuskirani nthonga yake nga umo Eguputo wakachitira.+ 25  Pakuti mu kanyengo kachoko chomene ntchenyo yane yimalenge. Ukali wane uŵaparanyenge.+ 26  Yehova wa mawumba wanozgenge chikoti kwimikana nayo,+ nga umo wakachitira pakuthereska Midiyani pa jalawe la Orebu.+ Nthonga yake yiŵenge pa nyanja, ndipo wayitumphuskenge nga umo wakachitira na Eguputo.+ 27  Mu zuŵa ilo, katundu wake wazamufumapo pa chiŵegha chako,+Goliwoli lake kufumapo pa singo yako,+Ndipo goliwoli lizamuphyoka+ chifukwa cha mafuta.” 28  Wiza ku Ayati,+Wajumpha mu Migironi.Waŵika vibwayira vyake pa Mikimashi.+ 29  Ŵajumpha pa jambuko,Ŵagona pa Geba,+Rama wakutenthema, Gibeya+ wa Sauli wachimbira.+ 30  Chemerezga na kukolomoka, iwe mwana msungwana wa Galimu! Tegherezga, iwe Layisha! Iwe wakusokwa, Anatoti!+ 31  Madimena wachimbira. Awo ŵakukhala mu Gebimu ŵakupenja kwakubisama. 32  Mu zuŵa lenelili, wimilirenge pa Nobu.+ Wakusunkhunya woko lake pa phiri la mwana msungwana wa Ziyoni,Kaphiri ka Yerusalemu. 33  Wonani, Fumu yaunenesko, Yehova wa mawumba,Yikuphata minthavi na kuphata kwakofya.+Makuni ghatali chomene ghakudumulika,Ndipo makuni ghakukwezgeka, ghakukhizgika. 34  Yikudumulira pasi matundu gha mu nkhorongo na chiteŵetero chachisulo,*Ndipo Lebanoni wawenge na munthu wankhongono.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “uchindami winu.”
Mazgu ghanyake, “saha.”
Panji kuti, “chilango.”
Panji kuti, “mbavi.”